РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІТ-СФЕРИ В УКРАЇНІ ЯК МЕГАТРЕНД ІНТЕГРАЦІЇ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ І БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.67.2022.278791

Ключові слова:

розвиток ІТ-сфери, економічна політика, регулювання розвитку, інтеграція, цифрові технології, бізнес-процеси

Анотація

Мета статті полягає у розкритті ролі та важливості розвитку ІТ-сфери в мережевому суспільстві в Україні, визначенні детермінантів цього процесу крізь призму інтеграції цифрових технологій і бізнес-процесів. Проведене дослідження дозволило наголосити на необхідності усвідомлювати, що розвиток ІТ-сфери та цифрова трансформація – це не альтернатива, а умова виживання та розвитку компанії. У цій трансформації важливо інтегрувати цифрові технології та бізнес-процеси, а не вирішувати окремі бізнес-проблеми за допомогою цифрових технологій. Таким чином, еволюція цифрового суспільства має значний вплив на потенціал розвитку та створює можливості для підвищення організаційної зрілості. Використання цифрових технологій спричинило появу та збільшення поширення платформ соціальних медіа, аналітики даних, хмарних обчислень та інтелектуальних виробничих систем. Розвиток ІТ-сфери на тлі ери мережевої економіки означає, що процес освіти, людського розвитку та електронних навичок, тобто набір цифрових компетенцій, набутих завдяки застосуванню новітніх досягнень інформаційних технологій, стане інвестицією, яка може посилити стратегічний потенціал і стати детермінантом підвищення ефективності бізнесу.

Біографія автора

Ольга Кудріна, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

д-р екон. наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування

Посилання

Bula P., Nogalski B. The Future of Management. Industry 4.0 and Digitalization. Cracow: Jagiellonian University Press, 2020.

Wilkowski M. Wprowadzenie do historii cyfrowej. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, 2013.

Drucker P. Managing in the Next Society. New York: St. Martin Press, 2002.

Techopedia. URL: https://www.techopedia.com

Paliszkiewicz J. Management and Information Technology: New Challenges. Warsaw: Warsaw University of Life Sciences Press, 2020.

Процикевич А. І. Державне регулювання інвестиційного процесу на ринку ІТ послуг: дис. …канд. екон. наук: 08.00.03. Львів, 2020. 246 с.

Довгань Л. Є., Козинець А. В. Розвиток ІТ-сфери: проблеми та шляхи вирішення в забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Актуальні проблеми економіки та управління: електрон. версія зб. наук. пр. молодих вчених КПІ ім. І. Сікорського. 2018. № 12. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/130936/126662

Кутова Н. Г., Козир А. А. Аналіз та перспективи розвитку української ІТ-сфери. Актуальні економіко-правові, соціальні та екологічні аспекти розвитку промисловості та суспільства: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. м. Кривий Ріг, 2020. С. 39–41.

Шевчук І. Б. Детермінації трансформаційних змін економіки регіону та розвитку ІТ-сфери. Бізнес Інформ. 2018. № 6. C. 344–348.

Khandiі O. Government support for transformation of labor relations in IT-sphere in the digital economy. Economy of Industry. 2019. No. 2 (86). Р. 126–145.

Dorner K., Edelman D. What ‘Digital’ Really Means. URL: http://www.mckinsey. com/industries/high-tech/our-insights/what-digital-really-means

Про електронні комунікації: Закон України від 12.01.2021 р. № 3014. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68059

Про національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TM002768.html

Pluciński M. Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. 2015. No. 852 (117).

Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych / Gajewski J., Paprocki W., Pieriegud J. (Eds.). Gdańsk: Gdańska Akademia Bankowa, 2016.

Ross P. How to keep your head above the cloud: Changing ICT worker skill sets in a cloud computing environment. The Employment Relations Record. 2011. No. 11 (1). P. 62–74.

Heuvel van den S., Bondarouk T. The rise (and fall?) of HR analytics. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance. 2017. No. 4 (2).

Shukan A., Abdizhami A., Ospanova G., Abdakimova D. Crime control in the sphere of information technologies in the Republic of Turkey. Digital Investigation. 2019. No. 30. Р. 94–100.

Kijek M., Angowski M., Skrzypek A. Millennials use of social media in product innovation purchasing processes. Journal of Computer Information Systems. 2020. No. 60 (1). P. 9–17.

Kulisiewicz T. Cyfryzacja gospodarki i administracji. Stan, trendy, perspektywy. Gdańsk: Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, 2015.

Catlin T., Scanlan J., Willmott P. Raising Your Digital Quotient. URL: http://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insigts/raising-your-digital-quotient

Gawrysiak P. Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej. Warszawa: PWN, 2008.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Номер

Розділ

Статті