DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.41.2016.78046

Формування інноваційного потенціалу регіону

Олександра Петрівна Баніт

Анотація


У статті розглянуто підходи різних авторів до визначення поняття «інноваційний потенціал регіону» та до особливостей його формування. Проаналізовано складові інноваційного потенціалу регіону, визначено основні чинники його формування та напрями реалізації Запропоновано вдосконалення структури інноваційного потенціалу регіону на основі введення до неї нової складової.


Ключові слова


регіон; інноваційний потенціал; інноваційний потенціал регіону; інноваційна структура

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakhtizin, A. R. and Akinfeyeva, E. V. (2010), "Comparative estimates of regional innovative potential" ["Sravnitel'nye otsenki innovatsionnogo potentsiala regionov"], Problemy prognozirovaniya, No 3, pp. 73– 81.

Benovs'ka, L. Ya. "Regional innovative potential and conditions of its realization" ["Innovatsiynyy potentsial rehionu ta umovy yoho realizatsiyi"], available at: http://nbuv.gov.ua

Bilovods'ka, O. A. and Hryshchenko, O. F. (2009), "Formation of marketing criteria on the evaluation of regional innovative potential" ["Formuvannya marketynhovykh kryteriyiv shchodo otsinky innovatsiynoho potentsialu rehionu"], Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky, No 4 (T2), pp. 246–256.

The Law of Ukraine "On priority directions of innovative activity in Ukraine" [Zakon Ukrayiny "Pro priorytetni napryamky innovatsiynoyi diyal'nosti v Ukrayini"] from 16.01.2003 No 433'IV, available at: http://

zakon.rada.gov.ua/cgi'bin/laws/main.cgi?nreg=433'15

Kokurin, D. I. (2010), Innovation activities [Innovatsionnaya deyatel'nost'], Ekzamen, Moscow, 575 p.

Kutsay, N. S. "Problems of the study of approaches to the interpretation" ["Problemy doslidzhennya pidkhodiv do

traktuvannya ponyattya "innovatsiynyy potentsial rehionu"], available at: http:// vlp.com.ua/node/741

Ladon'ko, L. S. (2014), "Determinants of the strategy of formation of industry innovative potential in the regions of Ukraine" ["Determinanty stratehiyi formuvannya innovatsiynoho potentsialu promyslovosti v rehionakh Ukrayiny"] ChNTU, Chernihiv – Kherson, 423 p.

Makarenko, M. V. (2011), "Evaluation of innovative potential as an instrument of management by innovative development of a region" ["Otsinka innovatsiynoho potentsialu yak instrument upravlinnya innovatsiynym rozvytkom rehionu"], Marketynh i menedzhment innovatsiy: nauk. zhurn., VTD "Universytet·s'ka knyha", Sumy, No 3 (1),

pp. 62–72.

Shlyakhto, I. V. (2007), "Evaluation of regional innovative potential" ["Otsenka innovatsionnogo potentsiala regiona"],

Upravleniye obshchestvennymi i ekonomicheskimi sistemami, No 1, pp. 6–14.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Олександра Петрівна Баніт

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420