DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.41.2016.84390

Оцінка ефективності державного регулювання формування і функціонування капіталу аграрного сектору

Марина Олегівна Скорик

Анотація


У статті проаналізовано сучасний стан формування і функціонування капіталу аграрного сектору. Доведено, що показники прибутковості діяльності суб’єктів господарювання аграрної сфери: рентабельність капіталу (власного та сукупного (активів)), рентабельність виробництва продукції аграріїв нестабільні. Аргументовано, що на результати цих показників впливають різні фактори, серед яких найбільш суттєвим є інфляція. Також зазначено, що така ситуація призводить до збільшення кількості аграрних підприємств, що працюють збитково чи з мінімальним прибутком досить довгий період. Доведено, що стан справ у галузі протягом тривалого періоду розвитку не сприяє активізації процесів залучення коштів через банківські та інші фінансові установи через низькі показники прибутковості суб’єктів господарювання та низьку оборотність їх капіталу.

Зроблено висновок про те, що ефективним буде державне регулювання аграрного сектору економіки у разі, коли його механізми, методи, інструменти тощо прямо чи опосередковано будуть створювати умови для підтримання відповідного рівня ліквідності й платоспроможності суб’єктів господарювання.

 


Ключові слова


формування капіталу; функціонування капіталу; аграрні підприємства; власний капітал; залучений капітал; оборотність капіталу; ліквідність; платоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Джучі Р. Криза кредитування в Україні : факти, причини і шляхи відновлення [Електронний ресурс] / Р. Джучі, Р. Кірхнер, В. Кравчук // Консультативна робота Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. – 2010. – С. 3–15. – Режим доступу : http://www.ier.com.ua/ua/publications/consultancy_work

Єрмошкіна О. В. Система управління фінансовими потоками підприємства : базові характеристики / О. В. Єрмошкіна // Наукові праці ДонНТУ. – 2008. – Вип. 35. – С. 216–233. – (Серія «Економічна»).

Збарський В. К. Державна підтримка сільського господарства / В. К. Збарський, В. П. Горьовий // Економіка АПК. – 2010.– № 4. – С. 74–80.

Зятковський І. В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств : [монографія] / І. В. Зятковський. – Тер-нопіль : Економічна думка, 2000. − 215 с.

Каліущенко І. Перспективи членства України в Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН [Електронний ресурс] / І. Каліущенко // Віче : журнал ВРУ. – 2010. – № 4. –– Режим доступу : http://www.viche.info/journal/1868/

Леднёва И. А. Исследование уровня самофинансирования торговых организаций : теоретический и практи-ческий аспекты / И. А. Леднёва // Экономика и управление. – 2012. – № 3. – С. 55–59.

Могильний О. М. Регулювання аграрної сфери : [монографія] / О. М. Могильний. – Ужгород. : ІВА, 2005. – 400 с.

Олійник О. О. Фінансово-кредитна система аграрного сектору економіки України : теорія, методологія, практика : [монографія] / О. О. Олійник. – Ким : ЦП «КОМПРИНГГ», 2014. – 270 с.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України / Статистична інформація / Публікації / Фінанси / Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності станом на кінець 2005 – 2013 рр. [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Державного комітету статистики України / Статистична інформація / Фінанси підприємств / Публікації / Статистика сільського господарства та навколишнього середовища [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Державного комітету статистики України / Статистична інформація / Фінанси підприємств / Публікації / Діяльність підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Державного комітету статистики України / Статистична інформація / Фінанси підприємств / Публікації / Оприлюднення експрес-випусків Держстату / Економічна діяльність / Діяльність підприємств/ Сільське, лісове та рибне господарство [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Державного комітету статистики України / Статистична інформація / Публікації / Фінанси / Власний капітал за видами економічної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Державного комітету статистики України / Статистична інформація / Публікації / Фінанси / Фінансові результати підприємств до оподаткування підприємств з розподілом за їх розмірами [Електро-нний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Державного комітету статистики України / Статистична інформація / Публікації / Інвестиції та основні засоби [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Баланс основних засобів України за 2011 рік : статистичний бюлетень / Державна служба статистики Украї-ни. – К., 2013. – С. 25.

Основні засоби України за 2013 рік : статистичний бюлетень / Державна служба статистики України. – К., 2014. – С. 19.

Основні засоби України за 2010 рік : статистичний бюлетень / Державна служба статистики України. – К., 2014. – С. 202.

Основні засоби України за 2000 – 2010 роки : статистичний збірник / Державна служба статистики України. – К., 2012. – С. 292.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України / Статистична інформація / Публікації / Фінанси / Поточні зобов’язання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Державного комітету статистики України / Статистична інформація / Публікації / Фінанси / Фінансові результати підприємств до оподаткування підприємств з розподілом за їх розмірами [Електро-нний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Державного комітету статистики України / Економічна статистика / Економічна діяльність / Сільське, лісове та рибне господарство / Зведені показники [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Державного комітету статистики України / Статистична інформація / Публікації / Багатога-лузева статистична інформація / Комплексна статистка / Основні показники соціально-економічного розвит-ку України (щорічна інформація) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Марина Олегівна Скорик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420