DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.41.2016.84417

Імідж підприємства як фактор впливу на споживчу поведінку в сфері готельних послуг

Сергій Олександрович Смирнов, Інна Валентинівна Тімар

Анотація


У статті розглянуто особливості споживчої поведінки в сфері готельних послуг. Визначено фактори впливу на споживчу поведінку, обґрунтовано, що одним із важливих факторів впливу на вибір товару чи виробника послуг, у тому числі готельних, є імідж підприємства.

Запропоновано досліджувати взаємозв’язок та взаємозалежність іміджу та споживчої поведінки в сфері готельних послуг на різних етапах взаємодії споживача з підприємством: у періоді вибору готелю, в періоді обслуговування в готелі, в періоді після обслуговування в готелі. Розроблено схему взаємодії споживачів з підприємством сфери готельних послуг з урахуванням впливу його іміджу на споживчу поведінку.

Управління споживчою поведінкою за допомогою іміджу дозволить підприємствам готельного бізнесу розширити клієнтську базу, залучити нових споживачів послуг та, як наслідок, підвищити його конкурентоспроможність і ефективність діяльності.


Ключові слова


імідж підприємства; сфера готельних послуг; готельне підприємство; споживча поведінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Деннинг С. Вдохновляй и управляй! / С. Деннинг. – М. : НТ Пресс, 2007. – 384 с.

Максименко А. О. Споживча поведінка: концептуалізація поняття та чинники, що її детермінують //Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: зб. наук. пр./Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та ін. [редкол.: Скідін О. Л. (голов. ред.) та ін.]. – Вип. 44. – 2010. – С. 140-146.

Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики / В.И. Беляев − М. : КноРус, 2007. − 672 с.

Ильин В.И. Поведение потребителей / В.И.Ильин − СПб. : Питер, 2000 – 224 с.

Попова И.В. Особенности принятия решения потребителем в индустрии гостеприимства/ Попова И.В. // Интернет-журнал«Науковедение» №3. – 2013. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://naukovedenie.ru/PDF/28evn313.pdf.

Гронь О.В. Досвід споживачів як конкурентна перевага компанії в сучасних умовах// Бізнес Інформ. – 2015. - №7. – С.305-310.

Герасименко О. В.Маркетингова концепція споживчої цінності готельної послуги/ О.В. Герасименко// Маркетинг і менеджмент інновацій, 2015, № 4. – с.87-94.

Dibeehi, Q. The Walkie-Talkie Model of Customer Expe-rience / Q. Dibeehi, Z. Dobrev [Electronic resource]. – Mode of ac-cess : http://beyondphilosophy.com/white-papers

Сененко І. А. Концептуальний підхід до формування механізму управління поведінкою споживача послуг гостинності / І.А. Сененко // Ефективна економіка. – 2015. – № 10. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2015/59.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Сергій Олександрович Смирнов, Інна Валентинівна Тімар

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420