DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.40.2015.84435

Теоретичні аспекти інституційного аналізу ринку цінних паперів

Петро Іванович Островерх, Ростислав Андрійович Гнатюк

Анотація


У статті розкрито роль, яку відіграє сучасний інституціоналізм в дослідженнях ринків цінних паперів. Розглянуто головні його течії та їх особливості. На основі опрацьованого широкого кола публікацій економістів-інституціоналістів, проаналізовано відмінності між категоріями “інституція”, “інститут” та “організація”, а відтак визначено головні інституції та інститути, що характеризують ринок цінних паперів. Окреслено чотири рівні інституційного аналізу, що дало змогу обґрунтувати доцільність їх застосування в дослідженнях ринків цінних паперів.

Ключові слова


ринок цінних паперів; інституціоналізм; інституція; інститут; інституційний аналіз; інфраструктура ринку цінних паперів

Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Базилевич В.Д. Історія економічних учень: підручник: у 2 ч. / В. Д. Базилевич, П. М . Леоненко, Н. І. Гражевська, Т. В. Гайдай; за ред. В. Д. Базилевича. – 2-ге вид., випр. – К.: 3нання, 2005. – 567 с.

Чубарь О.Г. Інститути та інституціональне середовище: теоретичні узагальнення засад економічного розвитку / О.Г. Чубарь // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2013. – Вип. 40, Ч. 3. – С. 98 – 104.

Иншаков О.В., Фролов Д.П. Лингвистика институциональной экономики. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2010. – 280 с.

Іншаков О. В. Інституція – ключ до розуміння економічних інститутів / О. В. Іншаков, Д. П. Фролов // Економічна теорія. – 2011. – № 1. – С. 52 – 62.

Веблен Т. Теория праздного класса / предисловие С. Г. Сорокина (пер. с англ.). – М.: Прогресс, 1984. – 367 с.

Commons J. R. Institutional Economics // American Economic Review. – 1931. – Vol. 21. – р. 648 – 657.

. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки/ Пер. з англ. І. Дзьоб – К.: Основи, 2000. – 168 с.

Норт Д. Институциональные изминения: рамки анализа / Д. Норт // Вопросы экономики. – 1997. – №3. – С. 6 – 17.

Белоусов В.М. Откуда есть пошёл русский институционализм? / В.М. Белоусов // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2005. – Т. 3. – № 1. – 182 с.

Oliver E. Williamson. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead / Oliver E. Williamson // Journal of Economic Literature. – 2000. – Volume 38, Number 1. – pp. 595 – 613.

Гайдай, Т.В. Категоріальна визначеність поняття інституції / Т.В. Гайдай // Вісник Київського нац. університету ім. Т. Шевченка. Економіка. – 2005. – № 7/8. – С. 15 – 19 .

Коваленко Ю.М. Сутність інституційного середовища фінансового сектора економіки / Ю.М. Коваленко // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 1(23). – С. 92 – 97.

Жупаненко В. Сучасне трактування інфраструктури фондового ринку / В. Жупаненко // Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – 2010. – № 3 – 4. – С. 63 – 5.

Coase R. H. The Problem of Social Cost / R. H. Coase. // Journal of Law and Economics. – 1960. – Vol. 3. – Р. 1 – 44.

Єпіфанов А.О. Інфраструктура фондового ринку як інституціалізована форма трансакції / А. О. Єпіфанов, Р. В. Коробка // Вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 2 (33). – С. 3 – 7.

Лапішко З.Я. Формування інфраструктури регіонального ринку цінних паперів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит“/ З.Я. Лапішко. – Львів. – 2008. – 28 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Петро Іванович Островерх, Ростислав Андрійович Гнатюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420