DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.40.2015.84449

Методологічні засади управління сільськогосподарським та природно-заповідним землекористуванням

Олександр Володимирович Яценко

Анотація


Розглядаються теоретичні та прикладні засади управління сільськогосподарським та природно-заповідним землекористуванням. Досліджуються функціональні аспекти управління, розкрито принципи та методи управління, проаналізовано взаємозв’язки і взаємозалежність «управління» і «регулювання», «управління» і «менеджмент». Досліджуються питання методології управлінської діяльності та її вплив на розвиток теорії і практики управління.

Ключові слова


конкурентні переваги; сільськогосподарське землекористування; землеустрій; управління; земельні ресурси

Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Бабосов Е. М. Социология управления : [учебн. пособие] / Е. М. Бабосов. – Минск : Тетра Системе, 2000. – 288 с.

Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Основы психологии управления : [учебник] / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. – Харьков : Ун-т внутренних дел, 1999. – 528 с.

Гайдаєнко О. М. Управління розвитком та формуванням рекреаційних територій : дис. ... кандидата екон. наук : 08.0006. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 150.

Гуцуляк Ю. Г. Управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки / Ю. Г. Гуцуляк. – Чернівці : Прут, 2002. – 124 с.

Даниленко А. С. Завдання державних органів земеньних ресурсів на 2002 рік відповідно до положення Земельного кодексу / А. С. Даниленко // Землевпорядний вісник. – 2002. – № 1. – С. 4-6.

Друкер П. Ф. Практика менеджмента : пер.с англ. : [учебное пособие] / П. Ф. Друкер. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2000. – 398 с.

Жигалин М. М. Проблемные аспекты агроземельных отношений. Выбор пути / М. М. Жигалин. – М. : Наука, 1998. – 21 с.

Землеустроительное проектирование : под ред. В. Д. Кирюхина. – М. : Колос, 1976. – 528 с.

Малиновський В. Ф. Державне управління : [навчальний посібник] / В. Ф. Малиновський. – Вид. 2-е, доповн. та перероб. – К. : Атіка, 2003. – 567 с.

Наукові і методичні основи управління земельними ресурсами : [монографія] / за ред. А. Я. Сохнича. – Львів : НВФ «Українські технології». – 2007. – 237 с.

Основы социального управления : [учебн. пособие] / А. Г. Гладышев, В. Н. Иванов и др. ; под ред. В. Н. Иванова. – М. : Высшая школа, 2000. – 271 с.

Песчанська І. М. Розвиток земельного менеджменту в системі управління земельними ресурсами : автореф. дис. ... канд. екон. наук. Спеціальність 08.08.01 – економ. природокористування і охорони навколишнього середовища. – Київ, 2004. – 20 с.

Стратегічне управління : [навчальний посібник] ; за ред. В. В. Горлачука. – Миколаїв : Вид-во ПП «Шамрай», 2003. – 440 с.

Ткачук С. А. Управление земельными ресурсами (Вопросы общей теории) : [учебное пособие]. – ЦСХИ, 1986. – 92 с.

Управління земельними ресурсами : [навчальний посібник] ; за ред. В. Г. В’юна. – Миколаїв : Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – 316 с.

Управління землекористуванням : [підручник] / В. В. Горлачук, О. М. Гаркуша, В. Г. В’юн та ін. ; за ред. В. В. Горлачука. – Миколаїв : Вид-во «Іліон», 2006. – 376 с.

Філософія управління : [підр. для студ. вищ. навч. закл.] / В. Г. Кремень, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов. – К. : Знання України, 2007. – 360 с.

Янчук В. П. Управління землями з обмеженим режимом землекористування : Дис. ... канд. екон. наук : 08.08.01. – Миколаїв, 2004. – 209 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Олександр Володимирович Яценко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420