DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.39.2015.84462

Особливості маркетингового планування в різних маркетингових концепціях та сферах застосування

Ірина Михайлівна Буднікевич, Інга Анатоліївна Крупенна, Ірина Геннадіївна Черданцева

Анотація


У статті визначено місце маркетингового планування в системі маркетингового менеджменту; досліджено розвиток маркетингового планування в рамках різних маркетингових концепцій; акцентовано увагу на особливостях маркетингового планування залежно від сфери застосування; описано схему формування стратегії розвитку організації на основі технології маркетингового планування; уточнено сутність і завдання оперативного, тактичного та стратегічного маркетингового планування.

Ключові слова


маркетингове планування; управління маркетингом; концепції маркетингу; маркетингові інструменти; оперативне планування; тактичне планування; стратегічне планування

Повний текст:

PDF

Посилання


Бест Р. Маркетинг от потребителя / Р. Бест // Эффективность и рентабельность маркетинга. – Изд-во «Манн, Иванов, Фербер», 2008.

Буднікевич І. М. Соціально-етична концепція муніципального маркетингу як філософія муніципального управління / І. М. Буднікевич, Л. Т. Шевчук // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 1. – С. 242–249.

Буднікевич І. Муніципальний маркетинг: теорія, методологія, практика / І. Буднікевич ; ІРД НАН України. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 645 с.

О’Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: Стратегический подход / Дж. О’Шонесси ; пер. с англ., под ред. Д. О. Ямпольской. – СПб. : Питер, 2002. – 864 с.

Маркетинговий менеджмент : підруч. / [Ф. Котлер, К. Л. Леннер, А. Ф. Павленко та ін.]. – К. : Хімджест, 2008. – 720 с.

Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы / Кристер Асплунд, Филип Котлер, Ирвинг Рейн, Дональд Хайдер. – СПб. : Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. – 382 с.

Максимова И. Повышение эффективности управления социально-экономическими процессами в регионе: маркетинговый подход / И. Максимова. – Волгоград : ГОУВПО «ВАГС», 2004. – 464 с.

Мамлеева Я. В. Роль экологического предпринимательства в природообустройстве / Я. В. Мамлеева // Материалы международной научно практической конференции. – Москва, 2006. – С. 7–13.

Пахомова Н. Экологические блага как ресурсы совместного потребления / Н. Пахомова, К. Рихтер, С. Румянцева // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2000. – Вып. 1. – С. 26–43. – (Серия 5 : Экономика).

Пилипчук В. П. Промисловий маркетинг : навч. посіб. / Пилипчук В. П., Оснач О. Ф., Коваленко Л. П. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 264 с.

Планування маркетингу : навч. посіб. / [О. А. Овєчкіна, Д. В. Солоха, К. В. Іванова та ін.] – [2-ге вид., перероб. та доп.] – К. : Центр учбової літ-ри, 2013. – 352 с.

Романова Л. Маркетингове планування як складова управління розвитком підприємства / Л. Романова, А. Красовська, О. Кондратенко // Наукові праці МАУП. – 2013. – Вип. 1 (36). – С. 112–120.

Соломянюк Н. М. Теоретичні основи процесу маркетингового планування [Електронний ресурс] / Н. М. Соломянюк // Ефективна економіка. – 2013. – № 8. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2231

McGarry E. D. Some functions of marketing reconsidered // Theory of Marketing / Eds. R. Cox, W. Alderson. – Homewood, IL, 1950. – P. 269–280.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Ірина Михайлівна Буднікевич, Інга Анатоліївна Крупенна, Ірина Геннадіївна Черданцева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420