DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.40.2015.84467

Сільський зелений туризм Вінниччини: проблеми та перспективи розвитку

Валерій Михайлович Бондаренко

Анотація


У статті розкриваються проблеми розвитку зеленого туризму у Вінницькому регіоні, причини, які сприяють виникненню цих проблем. Вказано на те, що сільський зелений туризм слід розглядати як невід’ємну складову програми комплексного соціально-економічного розвитку села та його відродження, а також що за рахунок розвитку сільського зеленого туризму можна забезпечити сталий економічний, демографічний розвиток на селі. Вказані переваги, недоліки та проблеми які виникають при організації сільського зеленого туризму. Запропонована концептуальна модель сільського зеленого туризму. Для подальшого розвитку сільського зеленого туризму в області розглянуто стратегією збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року. З’ясовано перелік проблемних питань, які перешкоджають розвитку сільського туризму, розв’язання яких вимагає спеціального нормативно-правового регулювання.

Ключові слова


зелений туризм; економічний розвиток; сільський зелений туризм; аграрний сектор; рекреаційні ресурси; національна туристична галузь; туристичні послуги; сфера обслуговування

Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Бабкин А. В. Специальные виды туризма [Электронный ресурс] / А. В. Бабкин. – Режим доступа : http://tourlib.net/books_tourism/babkin08.htm

Биркович В. І. Сільський зелений туризм – пріоритети розвитку туристичної галузі України / В. І. Биркович // Стратегічні пріоритети. Науково-аналітичний щоквартальний збірник. – 2008. – №1 (6). – С. 138-143.

Братюк В. П. Аналіз досвіду західних країн щодо формування державної політики сприяння розвитку тури-зму / В. П. Братюк // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 9 (135). – С. 63-71.

Дунец А. Н. Взаимодействие субъектов сельского туризма в регионе / А. Н. Дунец // Российский Журнал Устойчивого Туризма. – 2012. – № 2. – С. 26-29.

Здоров А. Б. Устойчивое развитие аграрного туризма в России / А. Б. Здоров // Российский Журнал Устой-чивого Туризма. – 2012. – № 2. – С. 13-20.

Лукичев А. Б. По ту сторону концепции экотуризма / А. Б. Лукичев // Российский Журнал Устойчивого Ту-ризма. – 2011. – № 1. – С. 11-25.

Ілляшенко С. М. Аналіз потенціалу ринку туристичних послуг Сумської області / С. М. Ілляшенко, В. О. Щербаченко // Вестник национального технического университета "ХПИ". – 2012. – № 14. – С. 65-77.

Кузик С. П. Географія туризму : навч. посіб. / С. П. Кузик. – К. : Знання, 2011. – 271 с.

Корсовский А. В. О развитии агротуризма: российский и международный опыт / А. В. Корсовский // Сель-ский туризм как фактор социально-экономического развития общественной дипломатии на примере Мос-ковской области : сб. докл. науч.-практ. конф., 13 мая 2014 г. – М. : Сфера, 2014. – С. 128-141.

Кравцов С. С. Оцінка інвестиційної привабливості сільського зеленого туризму на основі розрахунку ефекту мультиплікатора / С. С. Кравцов // Механізми державного управління економікою України : зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ, 2010. – Т. ХІ. – С. 398-405. – (Серія «Державне управління»; вип. 173).

Куліковський Б. Задля розвитку села // Б. Куліковський, Ю. Левицька – Освіта аграрна. – 2008. – № 2. – С. 2.

Чеглей В. М. Сільський зелений туризм як вид рекреаційної діяльності [Електронний ресурс] / В. М. Чеглей // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип. 163; Ч. 1. – Режим доступу : http://tourlib.net/statti_ukr/cheglej.htm


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Валерій Михайлович Бондаренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420