DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.39.2015.84491

Регіональний продовольчий ринок у кризовий період: аналіз споживчої поведінки

Ірина Михайлівна Буднікевич, Ірина Геннадіївна Черданцева, Андрій Ярославович Клипач

Анотація


У статті представлено результати ініційованого та проведеного авторами дослідження в рамках проекту «Продовольчий кошик жителя м. Чернівці». Проведено аналіз споживчої поведінки населення регіону на продовольчому ринку. Презентовано результати додаткового пробного дослідження структури продовольчого кошику домогосподарств м. Чернівці. Визначено та систематизовано чинники, які впливають на поведінку споживачів у контексті соціально-економічної специфіки параметрів розвитку продовольчого ринку регіону. Зроблено висновок щодо основних загроз, зумовлених зміною структури продовольчого кошика та раціону споживання.Ключові слова


регіональний продовольчий ринок; споживча поведінка; продовольча безпека; продовольча панель; структура продовольчого кошика; регіональна продовольча криза; маркери диспропорцій

Повний текст:

PDF

Посилання


Найкращий вимір продовольчої безпеки в контексті активізації харчування / [Т. Баллард, А. Кепле, К. Кафиеро та ін.] // Міжнародне харчування. – 2014. – № 2. – С. 38-41.

Бородкин Ф. М. Социоэкономика. Статья 1. Путь к господству над хозяйством / Ф. М. Бородкин // Общественные науки и современность. – 2006. – № 4. – С. 122–136.

Борщевський П. Продовольча безпека країни : стан і тенденції / П. Борщевський, Л. Дейнеко // Розбудова держави. – 2007. – № 1–6. – С. 66–73.

Валова продукція сільського господарства України (у постійних цінах 2010 р.) за 2012 рік. Остаточні дані :

стат. бюлетень / [відп. за вип. О. М. Прокопенко]. – К. : Держ. служба статистики України, 2013. – 25 с.

Гребень И. Рынок продуктов питания: прогноз [Электронный ресурс] / И. Гребень. – Режим доступа :

http://www.marketing-ua.com/articles.php?articleId=4086

Індикатори продовольчої безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fao.org/economic/

ess/ess-fs/fs-data/en/

Козак Е. Б. Формирование, структура и развитие продовольственных рынков в регионах Украины /

Е. Б. Козак // Ежеквартальный Карельский научный журнал (Россия). – 2014. – № 1 (6). – С. 94–97.

Козак К. Б. Пріоритетні сфери й механізми забезпечення продовольчої безпеки регіонів / К. Б. Козак // Економіка харчової промисловості. – 2014. – № 4 (24). – С. 3–9.

Мурга М. Суровая реальность: Как изменилось поведение украинских потребителей [Электронный ресурс] / М. Мурга. – Режим доступа : http://112.ua/statji

Павлов О. І. Продовольча безпека України у контексті соціоекономічного підходу [Електронний ресурс] /

О. І. Павлов // Продовольча безпека: світові тенденції та національні особливості : матеріали наук.-практ. конф. – Одеса : Фенікс, 2014. – С. 12–16. – Режим доступу : http://kaf.ep.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/materials-29-09-2014.pdf

Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / [за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2012. – 218 с.

Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація : наук. доп. / [О. М. Бородіна, В. М. Геєць, А. О. Гуторов та ін.] ; за ред. В. М. Гейця, О. М. Бородіної, І. В. Прокопи. – К. : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2012. – 56 с.

Черданцева І. Г. Методика дослідження продовольчої безпеки міста / І. Г. Черданцева, А. Я. Клипач // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 610/611 : Економіка. – С. 25–28.

Чирва Р. Якість товарів чи якість життя? [Електронний ресурс] / Р. Чирва. – Режим доступу : http://www.psv.org.ua/arts/Tema/view-2502.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Ірина Михайлівна Буднікевич, Ірина Геннадіївна Черданцева, Андрій Ярославович Клипач

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420