Том 2, № 37 (2014)

Зміст

Статті

Розвиток зовнішньоторговельних відносин України та країн Європи PDF
Ю. Присяжнюк
Інформаційні компоненти позиціонування регіону PDF
C. Пепчук
Міграційний капітал у системі чинників економічного зростання PDF
Л. Петкова
Формування показників «Звіту про рух грошових коштів» та їх вплив на прийняття управлінських рішень PDF
Н. Бразілій
Концептуальні засади формування механізму регулювання корпоративного сектора в Україні PDF
А. Савченко
Особливості підтримки малого та середнього бізнесу в системі сучасного регіонального менеджменту PDF
O. Новицька
Сучасні аспекти формування соціальної відповідальності провідних ТНК PDF
М. Лещенко
Методологічні засади скорочення регіональної диференціації в контексті євроінтеграції PDF
М. Криворучко
Використання методів форсайт у формуванні позитивного іміджу регіонів PDF
Е. Васильконова
Інвестиційна привабливість як чинник розвитку міста-курорту Трускавець PDF
О. Старинець
Мотивація праці як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства PDF
А. Яхтер
Сучасний стан ресторанного бізнесу в Україні PDF
Л. Івашина
Сільський зелений туризм: шляхи та перспективи розвитку в Україні PDF
Л. Фрей
Формування інвестиційного іміджу території для забезпечення її інвестиційної привабливості PDF
Л. Панасенко
Соціально-економічна та екологічна складові розвитку рекреаційної діяльності на природно-заповідних територіях України PDF
С. Бєляєва, А. Данилюк
Теоретико-методологічні засади розвитку архітектури регіонального ринкового простору PDF
Н. Прямухіна
Ткаленко Н. Ідентифікація основних загроз та оцінка рівня економічної безпеки України PDF
Л. Тернова, В. Маргасова, Н. Ткаленко
Напрямки підвищення трудової активності населення України в умовах трансформації соціально-трудових відносин PDF
І. Березюк-Рибак
Генезис теорій розвитку інноваційної праці та інноваційних кластерів PDF
Л. Панкова
Стратегічне управління вітчизняними корпораціями PDF
І. Бакум
Сучaсний стaн тa тeндeнцiї рoзвитку сфeри пoслуг в рeгioнaх України PDF
Л. Чепурда
Інформаційні системи бюджетування проектів з врахуванням ризиків
О. Донець
Синергія міжсекторного партнерства в соціально-економічному розвитку громади PDF
Н. Ільченко
Застосування кластерної моделі розвитку в умовах трансформаційної економіки PDF
О. Федоренко
Оцінювання конкурентоспроможності підприємств у забезпеченні вибору конкурентної стратегії PDF
О. Кристюк
Пріоритетні напрями розвитку та підтримки підприємницької діяльності на муніципальному рівні PDF
В. Шевченко
Напрями реалізації кластерного підходу в програмуванні використання ресурсної бази регіонів
Т Пепа
Економічна сутність та структура промислово-виробничого потенціалу регіону PDF
О. Коломицева
Соціально-економічний розвиток регіону на основі ефективних способів і форм регіонального маркетингу PDF
A. Коломицев