Том 1, № 21 (2008)

Зміст

Статті

ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОБУДОВИ І АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ЗНАЧЕННЯ ЇЇ АНАЛІТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ PDF
В. М. Яценко, О. В. Яценко, М. В. Яценко, І. Й. Ткачук
АВТОМАТИЗАЦІЯ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ХЛІБОПЕКАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. М. Яценко, О. Г. Андрієнко
ВІДТВОРЮВАНІ ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ ТА ОЦІНКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Л. В. Городянська
ДИНАМІКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
В. Ю. Железняк
ВІДТВОРЮВАНІ ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ ТА ОЦІНКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Л. В. Городянська
ДИНАМІКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
В. Ю. Железняк
УЧЕТ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ НА РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ PDF
В. Ю. Лариков
ВИПУСК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА PDF
М. В. Реслер
ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД В ЗАЛУЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ PDF
О. А. Танцюра
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ PDF
О. М. Шинкаренко
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ
Л. І. Бабій
СУТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ PDF
І.- С. Багнюк
ПРОГРАМИ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Л. В. Бережна, О. І. Снитюк
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Н. М. Бразилій
ПРОЦЕС ОПРИБУТКУВАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ, ГРАНТІВ ТА ДАРУНКІВ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ PDF
Я. С. Вєдмєдєва
ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ФІНАНСОВА СТРУКТУРИ НА БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ПРИ ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ PDF
О. О. Вінічук
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ PDF
Н. М. Головай
ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
А. В. Іванченко
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
Г. М. Коваленко, Н. В. Агафонцева
ОБ’ЄКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ З ТОЧКИ ЗОРУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ PDF
К. А. Коденчук
НАПРЯМКИ ЗМІН МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ОБЛІКУ ЗАПАСІВ ДЛЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ PDF
О. В. Костюкова
АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Я. О. Кость
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ШЛЯХОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
І. Р. Кратко
ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО МЕТОДУ ОБЛІКУ ВИТРАТ ПО НАДАННЮ МАРКЕТИНГОВИХ ПОСЛУГ PDF
С. С. Ларікова
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ОБЛІКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
О. О. Левицька
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Б. Немкович
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ЗАТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛАКОФАРБОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Я. П. Пастернак
РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ PDF
В. А. Пігош
УДОСКОНАЛЕННЯ СТВОРЕННЯ І ОБЛІКУ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ PDF
О. Є. Федорченко
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ДОРАДНИЦТВО В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
В. В. Чепка
ФОРМУВАННЯ ТА КОТИРУВАННЯ ЦІН НА ТОВАРНИХ БІРЖАХ УКРАЇНИ PDF
В. С. Чубань
СПРОЩЕНИЙ ОБЛІК НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ PDF
О. М. Шарапа
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
К. В. Шиманська
ПОДАЛЬШЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КАПІТАЛУ, ЙОГО ВИДІВ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РОЛІ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Т. А. Черемісова
ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
О. В. Яценко
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ БУРЯКОЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ PDF
Н. М. Данько
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я PDF
О. В. Заячківська
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ СТРУКТУРИ ТА ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН У БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ PDF
О. В. Ілляшенко
ПРОГРАМНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТІВ УКРАЇНИ І ЗАКАРПАТТЯ) PDF
Н. С. Ліба
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА НА БАЗІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ PDF
В. М. Тимофєєв, Т. А. Жадан
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО – ФІНАНСОВОЇ СТРУКТУРИ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТУВАННЯ
Н. М. Давиденко
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННО- ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF
А. О. Коломыцева
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ
І. В. Кривов’язюк
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНИХ ГОСПОДАРСТВ PDF
Д. В. Максименко