DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.54.2019.178553

ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ НЕРУХОМОСТІ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЙОГО ФУНКЦІЙ

Наталія Георгіївна Тафій

Анотація


У статті підкреслено провідну роль ринку нерухомості в забезпеченні економічного зростання країни та в системі регіональних ринків. Розглянуті основні підходи до трактування категорії «ринок нерухомості» та визначені найбільш уживані маркери ідентифікації даного ринку. Відзначено, що ринок нерухомості здійснює значний вплив на всі стopoни життя і діяльності населення, виконуючи ряд загальних і спеціальних функцій, які володіють власними особливостями через специфічність товару (нерухомості).

Сформульоване поняття регіонального ринку нерухомocті як системи, що включає механізми, економічні процеси та взаємопов’язані (взаємовигідні) відносини між суб’єктами ринку щодо здійснення опepацій з нерухомим майном в межах одного peгіону відповідно до його соціально-економічних, культурних, ресурсних, географічних та інституційних ocoбливостей.

Автором уточнені функції ринку нерухомocті, обґрунтовано його маркетингову функцію. Відзначено, що на регіональному ринку нерухомості активними є усі елементи комплексу маркетингу: створюється ринковий продукт, здійснюються основні трансакції пов’язані з продажем, купівлею, обміном, орендою, управлінням, раціонуванням нерухомості, реалізуються програми просування, формуються ціни, фіксується розподіл об'єктів нерухомості та регіонального простору, формується регіональна логістика тощо.

Ідентифіковані особливості регіонального ринку нерухомості, які базуються на нерозривному взаємозв’язку об’єктів нерухомocті та іманентних властивостей соціально-економічної системи регіону.

Запропоновано авторський підхід до класифікації об'єктів нерухомості, який ґрунтується на ознаці взаємозв'язку мети придбання і способів використання / розпорядження нерухомістю. У рамках запропонованої класифікації виділено шість видів нерухомості: використовувана, інвестиційна, орендна, спекулятивна, інструментарна і трансформована.


Ключові слова


ринок нерухомості; регіональний ринок нерухомocті; функції ринку; особливості ринку; використовувана нерухомість; інвестиційна; орендна; спекулятивна; інструментарна і трансформована

Повний текст:

PDF

Посилання


Asaul, A. N. (2009) Real estate economics: textbook for universities. St. Petersburg: IPEV, 304 p. [in Russian].

Asaul, A. N., Karasev, A. V. (2001) Real estate economics: textbook. Moscow: MIKHiS, 430 p. [in Russian].

Bozhko, E. A. (2003) Analysis of regional trends, changes in the price of real estate. Vestnik Nacionalnogo tehnicheskogo universiteta "HPI", no. 22, pp. 12–14 [in Ukrainian].

Burkun, I. H. (2010) Features of development and problems of functioning of regional real estate markets. Ekonomika ta derzhava, no. 4, pp. 66–69 [in Ukrainian].

Gochiyaeva, L. A., Mukova, A. P. (2012) Identification of prospects and directions of development of the regional real estate market. Biznes v zakone: econ. and legal journ., no. 6, pp. 338–341 [in Russian].

Gudz, P. V., Sharova, S. V. (2014) Theory and practice of real estate development in the region: monograph / ZNTU. Zaporizhzhia: Akcent Invest-trade, 246 p. [in Ukrainian].

Economic encyclopedia: in 3 vol. (2002) In: S. V. Mochernyi (ed.) et al. Kyiv: Academy, vol. 3, 952 p. [in Ukrainian].

Zhigalova, V. N. (2012) Real estate economics: textbook. Tomsk: El Content, 164 p. [in Russian].

Zhuravlev, N. V. (2012) Economic essence of real estate in a market economy. Socialno-ekonomicheskie yavleniya i processy, no. 1, pp. 68–71 [in Russian].

Zobova, L. L. (2001) Genesis and transformation of the law of market areas. Kemerovo: TEUS, 173 p. [in Russian].

Kazakov, A. A. (2008) Real estate development and its role in economic development. Vestnik Udmurtskogo universiteta, no. 2, pp. 47–52 [in Russian].

Kovalenko, M. A., Radvanska, L. M. (2002) Real estate market: financial aspects: textbook. Kherson: OLDIplyus, 160 p. [in Ukrainian].

Kokhanenko, V. V. (1997) Real estate market: the state and problems of development. Moscow: Alba, 182 p. [in Russian].

Marshalova, A. S., Novoselov, A. S. (1998) Fundamentals of the theory of regional reproduction. Moscow: Ekonomika, 192 p. [in Russian].

Novoselov, A. S. (2002) The theory of regional markets. In: A. R. Berwald (ed.). Novosibirsk: Sibirskoye soglasheniye; Rostov-on-Don: Phoenix, 448 p. [in Russian].

Orduway, N., Friedman, F. (1997) Analysis and evaluation of income-generating real estate. Moscow: Delo LTD, 289 p. [in Russian].

Pavlov, K. V. (2017) Substantive characteristics of the functioning of regional real estate markets. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, no. 1 (9), pp. 102–109 [in Ukrainian].

Pashkus, Yu. V. (1999) Real estate economics and finance. St. Petersburg: SPbGU, 186 p. [in Russian].

Petrenko, M. A. (2002) Methodology of valuation of real estate. Visnyk UABS, no. 2, pp. 51–58 [in Russian].

Pridvizhkin, S. V. (2006) Real estate market as a spatial socio-economic system. Vestnik UrFU. Seriya “Ekonomika i upravlenie”, no. 1, pp. 24–31 [in Russian].

Prokofiev, K. Yu. (2014) Real estate market: concept, analysis (on the example of urban real estate market). Ekonomicheskij analiz: teoriya i praktika, no. 3, pp. 43–55 [in Russian].

Budnikkevich, I., Khokhuliak, O. (2015) Regional markets for legal services: monograph. Odesa: Phoenix, 370 p. [in Russian].

Safonova, K. I., Andreeva, I. A. (2007) Real estate economics: textbook. Vladivostok: TGEU, 128 p. [in Russian].

Municipal management system: textbook (2005) / Baboon, R. V. et al. In: V. B. Zotov (ed.), 6th ed. Moscow: KNORUS, 680 p. [in Russian].

Sternik, G. M., Sternik, S. G. (2008) The law of the volume ratio of supply, demand and transactions in the real estate market. Imushestvennye otnosheniya v Rossijskoj Federacii, no. 12 (87), pp. 25–34 [in Russian]. Серія: Економічні науки Випуск 54 110

Sternik, S. G. (2009) Investment analysis of the Russian real estate market (introductory theoretical provisions). Rynok nedvizhimosti, no. 39, pp. 39–47 [in Russian].

Shkurupiy, O. V., Bilobrova, T. O. (2012) Cyclicality of the real estate market development: modern context: monograph. Poltava: PUET, 190 p. [in Ukrainian].

Schniper, R. I., Novoselov, A. S. (1993) Regional problems of market studies: economic aspect. In: V. V. Kuleshov (ed.). Novosibirsk: Nauka, 436 p. [in Russian].

Real estate economics (2016) / GIUST BGU, Dept. of real estate management; author-compiler V. G. Bulavko. Minsk: GIUST BGU, 315 p. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Асаул А. Н. Экономика недвижимости: учеб. для вузов. Санкт-Петербург: ИПЭВ, 2009. 304 с.

Асаул А. Н., Карасев А. В. Экономика недвижимости: учеб. пособ. Москва: МИКХиС, 2001.  430 с.

Божко Е. А. Аналіз регіональних тенденцій, зміни ціни на об’єкти нерухомості. Вестник Национального технического университета «ХПИ». 2003. № 22. С. 12–14.

Буркун І. Г. Особливості розвитку і проблеми функціонування регіональних ринків житлової нерухомості. Економіка та держава. 2010. № 4. С. 66–69.

Гочияева Л. А., Мукова А. П. Выявление перспектив и направлений развития регионального рынка недвижимости. Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2012. № 6. С. 338–341.

Гудзь П. В., Шарова С. В.Теорія і практика розвитку нерухомості регіону: монографія / ЗНТУ. Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014. 246 с.

Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 3 / за ред. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ: Академія, 2002. 952 с.

Жигалова В. Н. Экономика недвижимости. Томск: Эль Контент, 2012. 164 с.

Журавлев Н. В. Экономическая сущность недвижимости в рыночной экономике. Социально-экономические явления и процессы. 2012. № 1. С. 68–71.

Зобова Л. Л. Генезис и трансформация закона рыночных ареалов. Кемерово: ТЕУС, 2001. 173 с.

Казаков А. А. Девелопмент недвижимости и его роль в экономическом развитии. Вестник Удмуртского университета. 2008. № 2. С. 47–52.

Коваленко М. А., Радванська Л. М. Ринок нерухомості: фінансові аспекти: навч. посіб. Херсон: ОЛДІплюс, 2002. 160 с.

Коханенко В. В. Рынок недвижимости: состояние и проблемы развития. Москва: Альба, 1997. 182 с.

Маршалова А. С., Новоселов А. С. Основы теории регионального воспроизводства. Москва: Экономика, 1998. 192 с.

Новоселов A. C. Теория региональных рынков / отв. ред. А. Р. Бервальд. Новосибирск: Сибирское соглашение; Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 448 с.

Ордуэй Н., Фридман Ф. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Москва: Дело ЛТД, 1997. 289 с.

Павлов К. В. Змістова характеристика функціонування регіональних ринків нерухомості. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2017. № 1 (9). С. 102–109.

Пашкус Ю. В. Экономика и финансы недвижимости. Санкт-Петербург: СПбГУ, 1999. 186 c.

Петренко М. А. Методология оценки стоимости недвижимости. Вісник УАБС. 2002. № 2. 51–58 с.

Придвижкин С. В. Рынок недвижимости как пространственная социально-экономическая система. Вестник УрФУ. Серия «Экономика и управление». 2006. № 1. С. 24–31.

Прокофьев К. Ю. Рынок недвижимости: понятие, анализ (на примере рынка городской жилой недвижимости). Экономический анализ: теория и практика. 2014. № 3. С. 43–55.

Буднікевич І., Хохуляк О. Регіональні ринки юридичних послуг: монографія. Одеса: Фенікс, 2015. 370 с.

Сафонова К.И., Андреева И. А. Экономика недвижимости. Владивосток: ТГЭУ, 2007. 128 с.

Система муниципального управления / коллектив авторов; под ред. В. Б. Зотова; рук. авт. кол. Р. В. Бабун; 6-е изд., испр. и доп. Москва: КНОРУС, 2005. 680 с.

Стерник Г. М., Стерник С. Г. Закон соотношения объема спроса, предложения и сделок на рынке недвижимости. Имущественные отношения в Российской Федерации. 2008. № 12 (87). С. 25–34.

Стерник С. Г. Инвестиционный анализ рынка недвижимости России (вводные теоретические положения). Рынок недвижимости. 2009. № 39. 39–47.

Шкурупій О. В., Білоброва Т. О. Циклічність розвитку ринку нерухомості: сучасний контекст: монографія. Полтава: ПУЕТ, 2012. 190 с.

Шнипер Р. И., Новоселов А. С. Региональные проблемы рынковедения: экономический аспект / отв. ред. В. В. Кулешов. Новосибирск: Наука, 1993. 436 с.

Экономика недвижимости / ГИУСТ БГУ, каф. управ. недвиж.; авт.-сост. В. Г. Булавко. Минск: ГИУСТ БГУ, 2016. 315 с.

Copyright (c) 2019 Наталія Георгіївна Тафій

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420