DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.57.2020.206457

ВИКЛИКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Natalia O. Podluzhna, Marina V. Petchenko, Oleksandr V. Yakushev

Анотація


У статті встановлено, що ефективне антикризове управління підприємствами має бути інтегровано в усі сфери системи корпоративного управління. Цього можна досягти, лише комплексно впроваджуючи антикризові аспекти не тільки у систему фінансового менеджменту, застосовуючи якісні оцінювання та діагностику симптомів кризи або кризових явищ, але й у систему управління знаннями через навчання та перманентну практику персоналу, у систему інформаційно-комунікаційних зв’язків, корпоративну культуру та управління комплаєнс-ризиками. Формуючи комплексну систему антикризового управління, можливо більш раціонально та з меншими втратами управляти підприємством в умовах кризи, бути більш ініціативними та рішучими у своїх діях. Пропоновано такий склад команди антикризових менеджерів: фахівці з навчання персоналу, інформаційно-комунікаційних зв’язків, комплаєнс-ризиків та психолог, що дасть можливість не тільки подолати шоки з мінімальними наслідками, але й зберегти або, можливо, підвищити корпоративну репутацію та забезпечити, таким чином, стратегічну фінансову стійкість компанії.


Ключові слова


антикризове управління підприємством; менеджмент; управління знаннями; навчання; інформація; комунікації; комплаєнс; ризик

Повний текст:

PDF

Посилання


Cherep, A. V., Korzhenevska, V. M. (2017). The use of economic instruments in the system of enterprise crisis management. Aktualni problemy ekonomiky, no. 1, pp. 177–187 [in Ukrainian].

Ortina, H. V. (2017). Crisis modernization model of the development of business entities of the real sector of the economy. Chasopys ekonomichnykh reform, no. 1, pp. 66–71 [in Ukrainian].

Buleev, I. P., Telnova, A. V. (2005). On the issue of the essence of definitions "crisis management". Ekonomika promyslovosti, no. 2, pp. 60–63 [in Ukrainian].

Telnova, H. V. (2004). Life cycle of the enterprise and the role of crisis management on this stage. Problemyi povyisheniya effektivnosti funktsionirovaniya predpriyatiy razlichnyih form sobstvennosti: coll. of sci. papers in 3 vol. Donetsk: NAN Ukrainyi. In-t ekonomiki promyishlennosti, vol. 3, pp. 113–117 [in Ukrainian].

Dubas, R. G. (2017). Enterprise crisis management: economics, management, marketing. Menedzher, no. 2, pp. 5–11 [in Ukrainian].

Babina, N. A. (2014). Crisis financial controlling as a factor of economic security of the enterprise. Efektyvna ekonomika, no. 5. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_5_42

Ruban, V. M. (2013). Transformation of the essence of crisis management in respect of the maintenance of economic security of the enterprise. Psykholoho-pedahohichni osnovy humanizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli ta VNZ, iss. 2, pp. 138–144 [in Ukrainian].

Nazarenko, C. O. (2018). The role and importance of crisis management in the system of management by enterprises economic security. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, iss. 3, pp. 64–71 [in Ukrainian].

Suprun, V. O. (2015). Models of crisis management of machine-building enterprise in the conditions of prolonged economic crisis. Finansovyi prostir, no. 2, pp. 399–403 [in Ukrainian].

Ligonenko, L. O. (2016). Crisis management of the enterprise in the conditions of economy of knowledge and intellectualization of management. Ekonomichnyi forum, no. 1, pp. 161–170 [in Ukrainian].

Sudakov, V. (2013). Corporate culture and the development of industrial democracy: the combination of the logic of crisis measures and the transition to the knowledge economy. Ekonomist, no. 11, pp. 25–31 [in Ukrainian].

Moskalenko, N. V. (2018). Theoretical aspects of the implementation of compliance control in Ukraine. Ekonomichnyi visnyk. Seriia: Finansy, oblik, opodatkuvannia, iss. 2, pp. 106–112 [in Ukrainian].

Tymoshenko, S. V. (2017). Some issues on application of the compliance control system to maintain the risk management system. Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, no. 1, pp. 158–164 [in Ukrainian].

Podluzhna, N. O., Yakushev, O. V. (2020). Estimation of economic potential of regions of Ukraine in the conditions of the knowledge economy formation. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, iss. 56, pp. 162–169 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Череп А. В., Корженевська В. М. Використання економічних інструментів у системі антикризового управління підприємством. Актуальні проблеми економіки. 2017. № 1. С. 177–187.


Ортіна Г. В. Антикризова модернізаційна модель розвитку суб’єктів підприємницької діяльності реального сектора економіки. Часопис економічних реформ. 2017. № 1. С. 66–71.


Булеев И. П., Тельнова А. В. К вопросу о сущности дефиниций «антикризисное управление». Економіка промисловості. 2005. № 2. С. 60–63.


Тельнова Г. В. Життєвий цикл підприємства і роль антикризового управління на його етапі. Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: сб. науч. тр. в 3 т. Донецк: НАН Украины. Ин-т экономики промышленности, 2004. Т. 3. С. 113–117.


Дубас Р. Г. Антикризове управління підприємством: економіка, менеджмент, маркетинг. Менеджер. 2017. № 2. С. 5–11.


Бабіна Н. О. Антикризовий фінансовий контролінг як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства. Ефективна економіка. 2014. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_5_42


Рубан В. М. Трансформація сутності антикризового управління щодо підтримки стану економічної безпеки підприємства. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. 2013. Вип. 2. С. 138–144.


Назаренко C. А. Роль та значення антикризового менеджменту у системі управління економічною безпекою підприємств. Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. 2018. Вип. 3. С. 64–71.


Супрун В. О. Моделі антикризового управління машинобудівним підприємством в умовах довготривалої економічної кризи. Фінансовий простір. 2015. № 2. С. 399–403.


Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством в умовах економіки знань та інтелектуалізації менеджменту. Економічний форум. 2016. № 1. С. 161–170.


Шедяков В. Корпоративна культура та розвиток виробничої демократії: поєднання логік антикризових заходів і переходу до економіки знань. Економіст. 2013. № 11. С. 25–31.


Москаленко Н. В. Теоретичні аспекти запровадження комплаєнс-контролю в Україні. Економічний вісник. Серія: Фінанси, облік, оподаткування. 2018. Вип. 2. С. 106–112.


Тимошенко С. В. Деякі питання застосування системи комплаєнс-контролю для підтримки системи управління ризиками. Публічне управління та митне адміністрування. 2017. № 1. С. 158–164.


Подлужна Н. О., Якушев О. В. Оцінка економічного потенціалу регіонів України в умовах становлення економіки знань. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 56. Черкаси: ЧДТУ, 2020. С. 162–169.

Copyright (c) 2020 Natalia O. Podluzhna, Marina V. Petchenko, Oleksandr V. Yakushev

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420