ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ АКТИВІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.67.2022.278658

Ключові слова:

регіон, регіональний розвиток, чинники регіонального розвитку, економічне районування, механізм активізації регіонального розвитку

Анотація

У статті на основі узагальнення визначень «регіон» визначено основні акценти до розуміння сутності терміна «регіональний розвиток». З’ясовано основні критерії економічного районування та запропоновано системний поділ території України на економічні райони, кожному з яких притаманні певні ознаки виробничого, соціального, демографічного, історичного тощо характеру.

Досліджено і систематизовано чинники, які домінують у регіоні і справляють безпосередній вплив на функціонування регіону, забезпечення його повоєнного відновлення і подальшого економічного зростання. Групування чинників здійснено за ознакою належності до державного чи регіонального рівнів, а також окремо визначено зовнішні чинники впливу. З’ясовано роль держави у регіональному розвитку. Розроблено механізм активізації регіонального розвитку, який представлено у вигляді послідовних етапів, виконання яких сприятиме зростанню економічних показників регіону.

Біографія автора

Алла Білик, Черкаський державний технологічний університет

аспірантка кафедри економіки та управління

Посилання

Буряченко А. Є. Формування концепції комплексного регіонального розвитку. Формування ринкової економіки. 2013. № 29. С. 78–93. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/32609798.pdf

Словник української мови: в 11 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. Київ: Наук. думка, 1970–1980. Т. 7. С. 477. URL: http://sum.in.ua/p/8/477/2

Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250 000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. VIII, 1728 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0000728%5F11

Фащевський М. І., Антоньєва Л. С. Продуктивні сили економічних районів України / під ред. Б. М. Данилишина. Київ: НІЧЛАВА, 2000. 520 с.

Томарева В. В. Диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів України та шляхи їх зниження. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2010. № 6. С. 148–152. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_ep/2010_6/files/EC610_23.pdf

Чужиков В. І. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія: монографія. Київ: КНЕУ, 2008. 272 с. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/19689/chuzhykov.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Небава М. І., Ткачук Л. М. Управління регіональним розвитком: електрон. навч. посіб. Вінницького нац. техн. ун-ту. Вінниця, 2017. URL: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/25nebava_upravlinnya_regionalnym_rozvytkom/2_3.html

Савчук Н. Особливості реалізації економічної політики на регіональному рівні. Ефективність державного управління: зб. наук. пр. 2012. Вип. 32. С. 315–322. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/efdu_2012_32_41.pdf

Сьоміч М. І. Поняття регіональної політики в економічному розвитку держави. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2010. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=131

Данилишин Б. Якими мають бути стратегічні напрямки відбудови національної економіки. Економічна правда. 1 верес. 2022 р. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/09/1/691022/

Ісаєва О. В. Особливості оцінки діяльності держави на фінансовому ринку. Вісник Хмельницького національного університету. 2016. № 1. С. 158–162. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/141456916.pdf

Шаблиста Л. Державне регулювання цін. Енциклопедія сучасної України. / редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2007. Т. 7. URL: https://esu.com.ua/article-26158

Резнікова О. Основні тренди глобального розвитку: ризики та нові можливості для України: аналіт. записка / Нац. ін-т стратег. дослідж. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosini/osnovni-trendi-globalnogo-rozvitku-riziki-ta-novi-mozhlivosti

Кизим М. О., Пажина С. Л. Концептуальна схема механізму активізації інвестиційної діяльності регіону. Проблеми економіки. 2011. № 4. С. 61–64. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2011-4_0-pages-61_64.pdf

Лелеченко А. П. Економічна складова сталого розвитку регіону: пріоритети та шляхи забезпечення. Менеджер. 2020. № 1. С. 173–184. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2020_1_14

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Номер

Розділ

Статті