Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

У випадку позитивного рішення щодо розгляду статті авторам надсилаються листи-підтвердження про публікацію статті. Кошти перераховуються на рахунок, реквізити якого надсилаються автору разом з підтвердженням. Вартість публікації складає 50 грн за 1 сторінку тексту. Додатково автором оплачується вартість пересилки журналу, здійснюваної Новою поштою.

Збірник не стягує додаткових коштів за подання.

Увага! Оплата здійснюється тільки після підтвердження прийому статті, що підлягає опублікуванню.

Статті, написані авторами (колективами авторів) з зарубіжних країн на високому науковому рівні, мають пріоритетне право розгляду та публікації.

Подаючи матеріали для публікації, автори автоматично погоджуються з угодою про передачу авторських прав.

Редакційною колегією при відборі статей до публікації особлива увага приділятиметься їхній структурі та змісту на відповідність тематичним рубкрикам журналу.

Для публікації в науковому журналі необхідно обов’язково подати такі матеріали:

 1. Стаття, написана українською або англійською мовою. 
 2. Відомості про автора(ів).
 3. Авторська згода.
 4. Наукова рекомендація від доктора наук для авторів, що не мають наукового ступеня (засвідчену належним чином). 

 

Матеріали подаються до Редакції журналу на електронну адресу zbirecon@ukr.net.

 

УВАГА! За відсутності одного з перелічених компонентів, наявності великої кількості стилістичних, орфографічних і граматичних помилок, а також при оформленні, що не відповідає вимогам, матеріали Редколегією до розгляду не приймаються і не рецензуються.

 

Усі статті проходять незалежне закрите рецензування та перевірку на плагіат.

 

Мінімальний обсяг матеріалів (не враховуючи анотації та список літератури) - 20 000 знаків!

 

Наукові статті повинні містити такі елементи:

 • УДК та JEL код;
 • інформація про авторів;
 • назва статті;
 • анотація;
 • ключові слова;
 • вступ (постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями);
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок вирішенню даної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше питань, що є частиною загальної проблеми, яким присвячується стаття;
 • формулювання мети статті (постановка завдання);
 • методологія та методи дослідження (за необхідністю);
 • викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним напрямом;
 • подяка та інформація щодо фінансування дослідження (за необхідністю)
 • внесок кожного автора (якщо стаття не одноосібна);
 • список літератури;
 • анотація українською мовою.  

 

ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКОГО ОРИГІНАЛУ СТАТТІ

 

Мова публікацій: українська, англійська. Файл називати за прізвищем автора (співавторів) мовою оригіналу (кирилицею чи латиницею – якщо мова тексту англійська).

Обсяг публікації – від 8 до 12 сторінок (без урахування бібліографії і розширеної анотації англійською мовою).

Редактор: MSWord. Гарнітура: Times New Roman, кегль – 11; авторські акценти в тексті виділяти курсивом, а не підкресленням. Між словами має бути один пробіл; розділові знаки (за винятком тире) йдуть за попередніми словами без пробілів. Між ініціалами й прізвищем – нерозривний пробіл. Дефіси (-) і тире (–) по тексту мають відповідати чинному правопису.

Поля: верхнє, нижнє – 2,5 см; праве, ліве – 2 см; міжрядковий інтервал – 1;
абзацний відступ – 1 см.

Стаття розглядається редакцією, якщо вона представляє нові, оригінальні результати або методи досліджень з проблематики збірника (економіка, маркетинг, менеджмент), уточнення чи іншу інтерпретацію опублікованих результатів досліджень у певній галузі.

Автор публікації несе персональну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності та недостовірність фактичного матеріалу.

Рукопис не повинен містити заборонених до друку матеріалів, оскільки збірник є відкритим джерелом інформації.

Подання статей здійснюється на пошту редакції, e-mail: zbirecon@ukr.net.

Про рекомендацію до друку редакція повідомляє авторів. Прорецензована стаття з зауваженнями, а також авторські оригінали, які не відповідають вимогам, направляються автору на доопрацювання.

У супровідному документі до статті окремим файлом додаються: прізвище, ім'я та по батькові (повністю) автора (співавторів) українською, російською та англійською мовами; науковий ступінь і вчене звання, ідентифікатор ORCID, місце роботи, контакти: електронна та поштова адреси, телефони.

Якщо статтю підготували кілька співавторів, наприкінці статті подаються відомості про одного зі співавторів, з яким можна листуватися, та його контакти для координування питань щодо випуску статті.

ШАБЛОН СТАТТІ

УДК                                                                                                                               JEL Classification Code:

 

Ініціали, прізвище першого автора1, науковий ступінь, вчене звання,

ініціали, прізвище другого автора2, науковий ступінь, вчене звання,
ініціали, прізвище третього автора3
науковий ступінь, вчене звання (11 кегль)

1,2, 3 Місце роботи (навчання) авторів (11 кегль)

 

НАЗВА СТАТТІ
повинна мати якомога меншу кількість слів, які точно описують зміст статті
(по центру, жирним шрифтом, 11 кегль)

 

Авторське резюме мовою оригіналу статті перед основним текстом містить коротку характеристику основної теми, проблеми, об'єкта, мети дослідження, а також основних методів, результатів дослідження та висновки. Необхідно зазначити, що нового несе в собі наукова стаття порівняно з іншими, спорідненими за тематикою та цільовим призначенням. Добре підготовлене резюме дає змогу читачеві швидко і точно визначити основний зміст документа, його відповідність інтересам і, таким чином, вирішити, чи слід читати документ у повному обсязі. Обсяг резюме – від 100 до 200 слів. Необхідно використовувати стандартну номенклатуру і уникати скорочень (11 кегль, курсив). Наприкінці статті подається розширена анотація англійською мовою обсягом від 1800 знаків; якщо мова статті – англійська, то розширена анотація подається українською мовою.

Ключові слова: 5 – 8 (мовою оригіналу).

Основний текст статті має включати наведені нижче розділи (їх назви виділяють у тексті жирним шрифтом).

Вступ (актуальність проблеми, постановка проблеми). Формулюється проблематика в загальному вигляді, її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Автор обов'язково зазначає новизну теми, актуальність наукових рішень, представляє аналіз новітніх джерел досліджень і публікацій, на які посилається, виділяючи не вирішені раніше частини загальної проблеми, якій присвячена стаття.

Мета дослідження вказується разом із науково-дослідницькими завданнями. Слід відобразити методику дослідження, логіку викладення матеріалу.

Викладення основного матеріалу подається з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів відповідно до завдань дослідження і логіки подання матеріалу.

Таблиці слід створювати за допомогою табличних функцій редактора MSWord.

Рисунки (ілюстративні матеріали) мають бути чіткими і контрастними; при друці відтворюється колір. Не допускається використання сканованих схем, графіків, таблиць, діаграм. Слід зазначати авторів наведених фотоматеріалів (джерела запозичення – з дозволу автора оригінальної публікації). Рисунки можуть бути виконані у вбудованому в MSWord графічному редакторі і обов'язково згруповані; можлива вставка об'єктів у графічному форматі (pcx, jpg, bmp, tif, gif та ін.). Цифрова графіка повинна мати таке мінімальне розділення: у відтінках сірого – 600 dpi, кольорове (RGB) – 300 dpi. Розміри підписів на рисунку повинні відповідати шрифту Times New Roman, кегль 10, наприклад:

Рисунок 1 – Схема….

Рисунки і таблиці мають розміщуватися після того абзацу (не розривати текст абзацу),
в якому є на них перше посилання в тексті. Посилання на них у тексті роблять так: (рисунок 1, таблиця 1). Під рисунками і таблицями бажано робити посилання на джерела запозичення інформації, наприклад:

Таблиця 1 – Узагальнена класифікація ….

За способом програмування

За можливостями застосування

за функціями

за призначенням

скриптові

служ-бові

інформа-ційно-розва-жальні

ути-літи

інформаційно-пошукові

кон-суль-туючі

контро-люючі

рутинні

розумні

автоматизовані функції спілкування

 з користувачем

 

Складено за: [12, 16].

Наводиться за [4]

Джерело: [14, с. 28]

Фото автора

 

Посилання в тексті статті повинні бути на всі джерела використаної інформації (включаючи цитовані прізвища вчених). Рекомендується використовувати не менше 10 посилань на використану літературу, розставляючи їх по тексту в квадратних дужках, наприклад, [5, с. 88]. Кожне з використаних джерел має супроводжуватися коментарем (хоча б одним реченням) стосовно їх новизни і доречності згадування у статті. Оформлення посилань: у квадратних дужках вказується номер за списком джерела та, через кому, номери сторінок праці, на яку посилаються.

Висновки містять обґрунтовані результати досліджень (по пунктах, відповідно до завдань), а також перспективи подальших досліджень.

Список використаних джерел, оформлений за вимогами ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», подається наприкінці статті. Назви використаних джерел (не менше 10) у списку літератури розміщуються в порядку згадування в тексті (не за абеткою). Посилатися на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті недоцільно. Зразок оформлення списку використаних джерел, а також Refеrences наводиться нижче. Список Refеrences містить переклад джерел із зазначенням мови оригіналу і транслітеровані прізвища, назви періодичних видань, установ, видавництв тощо.

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

 

Список використаної літератури

 

 1. Kotler Ph., Achrol S. Marketing in the network economy. Journal of Marketing. 1999. Vol. 63 (Special issue). P. 146–163.
 2. Фірсова А. А. Вплив забрудненої атмосфери на здоров’я людини. URL: http://www.udau.edu.ua/ assets/files/zbirniki/conference/ekologiya/Firsova.pdf.
 3. Регіони України: стат. зб. 2016. Ч. 1, 2 / за ред. І. М. Жук; Державна служба статистики України. Київ, 2016. 299 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 4. Герасимчук З. В., Циганюк Н. Є. Логістична рекреаційна система регіонів України: основи формування та розвитку: монографія. Луцьк: СПД Гадяк Ж. В., Волиньполіграф, 2014. 270 с.
 5. Гавриш І. І. Методика порівняльної оцінки привабливості регіону для різних цільових аудиторій. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Черкаси: ЧДТУ, 2017. Вип. 46. С. 5–12.

 

References

 

 1. Drucker, P. (1991) Reckoning with the pension fund revolution. Harvard Business Review, vol. 69, March-April, pp. 106–114.
 2. Lyasko, A. (2003) Trust and transaction costs. Voprosy ekonomiki, no. 1, pp. 42–58 [in Russian].
 3. Regional economy in 2015: new realities and opportunities in the context of the ongoing reforms: analytical report. Kyiv: NISD, 92 p. [in Ukrainian].
 4. Muzychenko-Kozlovskaya, O. V. (2012) Economic evaluation of tourist attractiveness of the territory: monograph. Lviv: Novyy Svit-2000, 176 p. [in Ukrainian].
 5. Van Trees, H. L., Bell, K. L., Titany, Z. (2013) Detection estimation and modulation theory. 2nd ed. Part I. Detection, estimation, and filtering theory, John Wiley & Sons, 279 p.
 6. Senik, N. A. Simulation and calculation of electroelastic fields of piezoceramic shells and plates. URL: http://www.dissercat.com/content/modelirovanie-i-raschet-elektrouprugikh-polei-pezokeramicheskikh-obolochek-i-plastin
 7. Kulikov, V. A., Sannikov, D. V., Vavilov, V. P. (1998) The use of acoustic method of free oscillations for diagnostics of reinforced concrete foundations of contact networks. Defektoskopiya, (7), рр. 40–49 [in Ukrainian].
 8. Epimakhov, V. N., Pankina, E. B., Oleinik, M. S. (2005) The study of the possibility of using Cambrian clay for reprocessing and burying radioactive wastes, in: the 3rd Interdisciplinary Sci.-Techn. Conf. on the Problems and Prospects for Development of Chemical and Radiochemical Monitoring in Atomic Energy (Atomenergoanalitika-2005), Sosnovyi Bor, pp. 134–137 [in Russian].

 

Зверніть увагу:

 • посилання на джерела статистичних даних - обов'язкові;
 • посилання на публікації дослідників - обов'язкові;
 • кількість посилань на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті – не більше двох;
 • посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності;
 • роботи авторів, прізвища яких згадуються в тексті, мають бути в списку літератури до цієї статті та повинні мати відповідні посилання по тексту матеріалу;
 • посилання на Інтернет-ресурси мають вести безпосередньо до зазначеного документа; 
 • усі джерела, які подані в списку літератури, повинні мати відповідні посилання по тексту матеріалу.
 

Відомості про автора:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю).
 2. Місце роботи / назва ВНЗ (повністю).
 3. Посада.
 4. Науковий ступінь.
 5. Вчене звання.
 6. Робоча адреса.
 7. Робочий телефон.
 8. Адреса для листування.
 9. Контактний телефон.
 10. E-mail.
 11. ORCID. 
 12. Reseacher ID
 13. Scopus ID. 

 

Увага! Усі зазначені відомості повинні бути надані повністю та достовірно!