Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

До публікації в “Збірнику наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки” приймаються матеріали, що раніше не публікувалися, які присвячені вивченню стратегічних питань розвитку економіки, вдосконалення податкової, інвестиційної та амортизаційної політики, інвестиційної привабливості регіонів, галузей і підприємств, міжнародних економічних відносин, інтенсифікації інтеграційних процесів та іншим актуальним проблемам сучасної економічної науки.


Зображення домашньої сторінки журналу

Редакційна колегія опрацьовує подані статті згідно з тематикою: загальні питання економіки (проблеми управління, організації та планування; регіональна економіка; міжнародні економічні відносини); фінанси; бухгалтерський облік та аудит.

Підготовка і випуск журналу здійснюються у тісній співпраці з провідними науковими школами ЧДТУ, докторантурою й аспірантурою, а його проблематика кореспондує із тематикою наукових і прикладних наукових досліджень університету (інженерних, соціальних, екологічних).

 

Головний редактор – Коломицева О.В., д.е.н., професор;

Заступник головного редактора – Петкова Л.О., д.е.н., професор.

Редакційна колегія

Dr. Anjey Limanski, професор, Вища школа маркетингового управління та іноземних мов (м. Катовіце, Польща);

Dr. Inz Malgorzata Smolarek, Adiunkt Instytut Zarzаdzania i Ekonomii, Вища Школа Humanitas (м. Сосновец, Польща);

Dr. Joanna Dziendziora, Wyzsza Szkola Biznesu w Dabrowie Gorniczej (The University of Dabrowa Gornicza, Польща);

Dr. Eric Shragge, Principal of School of Community and Public Affairs (Канада);

Dr. Marguerite Mendell, associate professor, School of Community and Public Affairs (Канада);

Prof. Corcheva T., associate professor, D.A. Tsenov Academy of Economics (Болгарія);

Prof. Dimitrov I.T., PhD, associate professor, University “Prof. Dr. Assen Zlatarov” (Болгарія);

Гавриленко В.О., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Григор О.О., к.н.держ.упр., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Дерій Ж.В., д.е.н., професор, Чернігівський національний технологічний університет;

Журба І.О., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Захарова О.В., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Кратт О.А., д.е.н., професор, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;

Лега Н.Ю., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Манн Р.В., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Мігус І.О., д.е.н, професор, Черкаський національний університет;

Назаренко С.А., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Орловська Ю.В., д.е.н., Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;

Пашкевич М.С., д.е.н., доцент, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»;

Почтовюк А.Б., к.н.держ.упр., доцент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;

Прямухіна Н.В., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Фінагіна О.В., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Чепурда Л.М., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Черевко О.В., д.е.н., професор, Черкаський національний університет;

Чернюк Л.Г., д.е.н., професор, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України.