Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

До публікації в “Збірнику наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки” приймаються матеріали, що раніше не публікувалися.

Збірник охоплює результати теоретичних та емпіричних досліджень, що проводяться на макро-, мезо та мікрорівні, щодо різних аспектів економіки, корпоративного управління та маркетингу.

Метою „Збірника наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки” є пропаганда економічних знань, публікація результатів науково-дослідницької діяльності, обмін досвідом науково-методичної роботи, надання методичних та практичних порад фахівцям економічної сфери діяльності, сприяння розвитку наукових шкіл з питань стратегічних питань розвитку економіки, маркетингу, менеджменту.

Згідно з зазначеною метою сформовано склад редакційної колегії з фахівців у відповідних сферах наукових досліджень. Редакційна політика базується на принципах об’єктивності та неупередженості; комплексності рецензування (т.зв. "сліпе" рецензування); дотримання наукової етики; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами. Перелік рецензентів по науковим статтям за певний календарний рік охоплює науковців з різних ВНЗ та наукових закладів України.

“Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки” зареєстровано, реферується та індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:

Index Copernicus ICV за 2018 р.: 70.37

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Google Scholar

Міжнародний центр періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж)

Crossref (DOJ)

Українська науково-освітня мережа УРАН

Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського

Реферативна база даних "Україніка наукова"

Бібліометрика української науки

На всі статті, опубліковані в “Збірнику наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки”, встановлюються цифрові ідентифікатори DOI (DOJ: https://doi.org/10.24025/2306-4420).

Видання має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ№6060 від 16.04.2002 р.

Збірник включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з ЕКОНОМІКИ (Наказ Міністерства освіти і науки України №1643 від 28.12.2019 р.)

Зображення домашньої сторінки журналу

Редакційна колегія опрацьовує подані статті згідно з тематикою: загальні питання економіки, маркетинг, менеджмент.

Підготовка і випуск журналу здійснюються у тісній співпраці з провідними науковими школами ЧДТУ, докторантурою й аспірантурою, а його проблематика кореспондує із тематикою наукових і прикладних наукових досліджень університету соціально-економічного спрямування.

Головний редактор – Коломицева О.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Черкаський державний технологічний університет, Україна;

Заступник головного редактора – Петкова Л.О., д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та бізнесу, Черкаський державний технологічний університет, Україна.

Редакційна колегія

Malgorzata Okreglicka, Dr. PhD, асистент професора, Ченстоховський політехнічний університет, Ченстохова, Польща;

Malgorzata Smolarek, Dr. PhD, заступник декана факультету прикладних наук, Суспільна Академія Наук, Краків, Польща;

Бойченко Е.Б., д.е.н., доцент, доцент кафедри економіки, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Україна;

Гавриленко В.О., д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу і оподаткування, Черкаський державний технологічний університет, Україна;

Гончаренко І.Г., д.н.держ.упр., професор, завідувач кафедри фінансів, Черкаський державний технологічний університет, Україна;

Григор О.О., к.н.держ.упр., доцент, ректор, Черкаський державний технологічний університет, Україна;

Заблодська І.В., д.е.н., професор, завідуюча відділом проблем міжрегіонального співробітництва, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Україна;

Захарова О.В., д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування, Черкаський державний технологічний університет, Україна;

Березіна О.Ю., к.е.н., професор, професор кафедри фінансів, Черкаський державний технологічний університет, Україна;

Кудріна О.Ю., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та бізнесу, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна;

Манн Р.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва, Черкаський державний технологічний університет, Україна;

Пашкевич М.С., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна;

Солоха Д.В., д.е.н., професор, декан факультету економіки, Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Україна;

Фінагіна О.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування, Черкаський державний технологічний університет, Україна;

Чепурда Л.М., д.е.н., професор, декан факультету харчових технологій та сфери обслуговування, Черкаський державний технологічний університет, Україна;

Чиж В.І., д.е.н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, Черкаський державний технологічний університет, Україна.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 56 (2020)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 56. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол №12 від 21.04.2020 р.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск title content

Зміст

Статті

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В КОНТЕКСТІ НЕОІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ PDF
Володимир Іванович Захарченко 5-17
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СУЧАСНОЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ PDF
Олена Вікторівна Вартанова 18-25
ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ МАЛОЇ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ PDF
Олег Михайлович Одінцов 26-34
МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ PDF
Іван Олексійович Загоруйко 35-61
ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЕКТІВ PDF
Олена Олександрівна Бакуліч, Ірина Романівна Кіс, Володимир Олександрович Занора 62-69
ІНВЕСТУВАННЯ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ВАЖІЛЬ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF
Оксана Володимирівна Захарова 70-81
THE AGRO-FOOD EXPORT TRENDS IN UKRAINE: FOCUS ON GRAIN CROP MARKET PDF (English)
Serhii Andriiovych Seheda 81-90
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РЕГІОНІВ ЗА РІВНЕМ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ PDF
Олена Віталіївна Коломицева, Наталія Вікторівна Шевченко, Олександр Анатолійович Сергієнко 91-100
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ ЗА СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Тетяна Петрівна Потапенко 101-110
ПОБУДОВА СТРАТЕГІЇ РЕІНЖИНІРІНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Олена Іванівна Черниш, Сергій Анатолійович Гуренко 111-120
РЕАЛІЗАЦІЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СТАДІЯХ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Микола Вікторович Руденко 121-131
РОЗВИТОК СУЧАСНИХ HR-ТЕХНОЛОГІЙ ЯК КЛЮЧОВОГО ЕЛЕМЕНТУ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ PDF
Михайло Данилович Ведерніков, Леся Вікторовна Волянська-Савчук, Вадим Анатолійович Клімас, Аліна Юріівна Конопко 132-140
КОМПЕТЕНТНІСТЬ HR-ПІДРОЗДІЛУ З ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ PDF
Леся Вікторовна Волянська-Савчук, Оксана Олександрівна Чернушкіна, Дарія Андріівна Попович, Ірина Володимирівна Сторожук 141-148
ВИБІР МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПРОСУВАННІ БРЕНДІВ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ PDF
Анжеліка Олегівна Боковня, Лідія Сергіївна Васильченко 149-161
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ PDF
Наталія Олександрівна Подлужна, Олександр Володимирович Якушев 162-169