Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

До публікації в “Збірнику наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки” приймаються матеріали, що раніше не публікувалися, які присвячені вивченню стратегічних питань розвитку економіки, вдосконалення податкової, інвестиційної та амортизаційної політики, інвестиційної привабливості регіонів, галузей і підприємств, міжнародних економічних відносин, інтенсифікації інтеграційних процесів та іншим актуальним проблемам сучасної економічної науки.

“Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки” індексується в світових наукометричних базах даних і системах: IndexCopernicus, РИНЦ та інших.

На всі статті, опубліковані в “Збірнику наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки”, встановлюються цифрові ідентифікатори DOI.

Зображення домашньої сторінки журналу

Редакційна колегія опрацьовує подані статті згідно з тематикою: загальні питання економіки (проблеми управління, організації та планування; регіональна економіка; міжнародні економічні відносини); фінанси; бухгалтерський облік та аудит.

Підготовка і випуск журналу здійснюються у тісній співпраці з провідними науковими школами ЧДТУ, докторантурою й аспірантурою, а його проблематика кореспондує із тематикою наукових і прикладних наукових досліджень університету (інженерних, соціальних, екологічних).

Головний редактор – Коломицева О.В., д.е.н., професор;

Заступник головного редактора – Петкова Л.О., д.е.н., професор.

Редакційна колегія

Dr. Anjey Limanski, Рrof., School of Marketing, Management and Foreign Languages in Katowice (Польща);

Dr. Maciej Borski, prodziekan Wydziału Administracji i Zarzadzania Humanitas University in Sosnowiec (Польща);

Dr. Inz Malgorzata Smolarek, Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych Społeczna Akademia Nauk w Krakowie (Польща);

Dr. Eric Shragge, Principal of School of Community and Public Affairs (Канада);

Prof. Corcheva T., associate professor, D.A. Tsenov Academy of Economics (Болгарія);

Гавриленко В.О., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Гончаренко І.Г., д.н.держ.упр., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Григор О.О., к.н.держ.упр., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Демиденко В.В., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Журба І.О., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Захарова О.В., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Лега Н.Ю., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Манн Р.В., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Назаренко С.А., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Пашкевич М.С., д.е.н., доцент, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»;

Прямухіна Н.В., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Солоха Д.В. , д.е.н., проф., Київський національний університет культури і мистецтв;

Фінагіна О.В., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Чепурда Л.М., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Черевко О.В., д.е.н., професор, Черкаський національний університет;

Чиж В. І., д.е.н., проф., Черкаський державний технологічний університет


Міжнародна науково-практична конференція «Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес»

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

До участі у конференції запрошуються науковці, практичні фахівці та всі зацікавлені особи.

Форма участі: дистанційна. При дистанційної участі збірник тез буде надісланий після проведення конференції на поштову адресу, вказану в анкеті, протягом двох тижнів після проведення конференції.

Метою конференції є теоретичне узагальнення наукових досліджень та розробка практичних рекомендацій трансформації регіональної та національної економіки. На конференції буде представлено широкий спектр проблем за перспективними напрямами, а саме: методологія управління інноваційним розвитком економічних суб’єктів, регіональні проблеми економіки, використання інформаційних технологій в маркетингу, активізація процесів соціально-економічної модернізації.

 Основні секції:

  1. Теорія та практика управління потенціалом національної економіки та її складових частин;
  2. Управління інноваційним розвитком підприємств та регіонів;
  3. Стратегія економічного розвитку підприємств та регіонів в умовах глобалізації;
  4. Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці регіону;
  5. Маркетингові складові економіки регіональних підприємств та стратегія маркетингової діяльності в сучасній економіці;
  6. Інформаційні технології в бізнесі, управлінні проектами;
  7. Інформаційні технології в економіці та маркетингу;
  8. Фінансово-економічна політика держави в умовах поглиблення інтеграційних процесів;
  9. Сучасний облік і аудит: тенденції розвитку, проблеми та перспективи.
  10. Новітні тренди в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі в Україні та світі.

Зміст

Статті

Міжнародна науково-практична конференція «Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес» / International scientific and practical conference "Effective management of the economy: information technologies, marketing, business" XML
Кафедра економічної кібернетики та маркетингу