Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

До публікації в “Збірнику наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки” приймаються матеріали, що раніше не публікувалися, які присвячені вивченню стратегічних питань розвитку економіки, маркетингу, менеджменту.

“Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки” зареєстровано, реферується та індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Index Copernicus, РІНЦ, Google Scholar, Міжнародний центр періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж), Crossref (DOJ: https://doi.org/10.24025/2306-4420), Українська науково-освітня мережа УРАН, Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського, реферативна база даних "Україніка наукова".

На всі статті, опубліковані в “Збірнику наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки”, встановлюються цифрові ідентифікатори DOI.

Видання має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ№6060 від 16.04.2002 р.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з ЕКОНОМІКИ (Наказ Міністерства освіти і науки України №32 від 15.01.2018 р.)

Зображення домашньої сторінки журналу

Редакційна колегія опрацьовує подані статті згідно з тематикою: загальні питання економіки, маркетинг, менеджмент.

Підготовка і випуск журналу здійснюються у тісній співпраці з провідними науковими школами ЧДТУ, докторантурою й аспірантурою, а його проблематика кореспондує із тематикою наукових і прикладних наукових досліджень університету соціально-економічного спрямування.

Головний редактор – Коломицева О.В., д.е.н., професор;

Заступник головного редактора – Петкова Л.О., д.е.н., професор.

Редакційна колегія

Dr. Anjey Limanski, Рrof., School of Marketing, Management and Foreign Languages in Katowice (Польща);

Dr. Maciej Borski, prodziekan Wydziału Administracji i Zarzadzania Humanitas University in Sosnowiec (Польща);

Dr. Inz Malgorzata Smolarek, Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych Społeczna Akademia Nauk w Krakowie (Польща);

Dr. Eric Shragge, Principal of School of Community and Public Affairs (Канада);

Prof. Corcheva T., associate professor, D.A. Tsenov Academy of Economics (Болгарія);

Гавриленко В.О., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Гончаренко І.Г., д.н.держ.упр., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Григор О.О., к.н.держ.упр., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Демиденко В.В., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Журба І.О., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Захарова О.В., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Лега Н.Ю., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Манн Р.В., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Назаренко С.А., д.е.н., професор, Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького;

Пашкевич М.С., д.е.н., доцент, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»;

Прямухіна Н.В., д.е.н., професор, Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького;

Солоха Д.В. , д.е.н., проф., Київський національний університет культури і мистецтв;

Фінагіна О.В., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Чепурда Л.М., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Черевко О.В., д.е.н., професор, Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького;

Чиж В. І., д.е.н., проф., Черкаський державний технологічний університет

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...