Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

До публікації в “Збірнику наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки” приймаються матеріали, що раніше не публікувалися, які присвячені вивченню стратегічних питань розвитку економіки, вдосконалення податкової, інвестиційної та амортизаційної політики, інвестиційної привабливості регіонів, галузей і підприємств, міжнародних економічних відносин, інтенсифікації інтеграційних процесів, маркетингу, менеджменту та іншим актуальним проблемам сучасної економічної науки.

“Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки” індексується в світових наукометричних базах даних і системах: IndexCopernicus, РИНЦ та інших.

На всі статті, опубліковані в “Збірнику наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки”, встановлюються цифрові ідентифікатори DOI.

Видання має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ№6060 від 16.04.2002 р.

Збірник включено до переліку наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Зображення домашньої сторінки журналу

Редакційна колегія опрацьовує подані статті згідно з тематикою: загальні питання економіки (проблеми управління, організації та планування; регіональна економіка; міжнародні економічні відносини); фінанси; бухгалтерський облік та аудит.

Підготовка і випуск журналу здійснюються у тісній співпраці з провідними науковими школами ЧДТУ, докторантурою й аспірантурою, а його проблематика кореспондує із тематикою наукових і прикладних наукових досліджень університету (інженерних, соціальних, екологічних).

Головний редактор – Коломицева О.В., д.е.н., професор;

Заступник головного редактора – Петкова Л.О., д.е.н., професор.

Редакційна колегія

Dr. Anjey Limanski, Рrof., School of Marketing, Management and Foreign Languages in Katowice (Польща);

Dr. Maciej Borski, prodziekan Wydziału Administracji i Zarzadzania Humanitas University in Sosnowiec (Польща);

Dr. Inz Malgorzata Smolarek, Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych Społeczna Akademia Nauk w Krakowie (Польща);

Dr. Eric Shragge, Principal of School of Community and Public Affairs (Канада);

Prof. Corcheva T., associate professor, D.A. Tsenov Academy of Economics (Болгарія);

Гавриленко В.О., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Гончаренко І.Г., д.н.держ.упр., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Григор О.О., к.н.держ.упр., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Демиденко В.В., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Журба І.О., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Захарова О.В., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Лега Н.Ю., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Манн Р.В., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Назаренко С.А., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Пашкевич М.С., д.е.н., доцент, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»;

Прямухіна Н.В., к.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет;

Солоха Д.В. , д.е.н., проф., Київський національний університет культури і мистецтв;

Фінагіна О.В., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Чепурда Л.М., д.е.н., професор, Черкаський державний технологічний університет;

Черевко О.В., д.е.н., професор, Черкаський національний університет;

Чиж В. І., д.е.н., проф., Черкаський державний технологічний університет

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 2, № 45 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Без заголовку ()

Зміст

Статті

ECONOMIC VALIDATION OF EFFICIENT MODEL FOR FINANCING OF CURRENT CAPITAL AT UKRAINIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES PDF (English)
Ruslan Mann
DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE ECONOMY OF UKRAINE: MOTIVATORS AND DEMOTIVATORS OF ENTREPRENEURS' ACTIVITY PDF
Oxana Zakharova, Larisa Prodanova, Olexiy Kotliarevsky
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Вікторія Вікторівна Білик
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: АДАПТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ PDF
Леся Омелянівна Петкова, Наталія Олександрівна Паламарчук
СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Вікторія Геннадіївна Маргасова, Євгеній Сергійович Бобришев
ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Максим Васильович Тонкошкур
ГАРМОНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ КРИЗОВИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ PDF
Сергій Валерійович Петруха
ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ СТИМУЛІВ ПОКРАЩЕННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ З ПОЗИЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Ірина Вікторівна Горячківська
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Володимирівна Ганжала, Тетяна Анатоліївна Пальонна, Тетяна Іванівна Бурцева
ІСЛАМСЬКІ ІНСТРУМЕНТИ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
Володимир Володимирович Токар
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЛОДОВО-ЯГІДНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ PDF
Світлана Петрівна Шуткевич
Вдосконалення системи управління водними ресурсами PDF
Валерій Михайлович Бондаренко
ВОДНІ РЕСУРСИ У ФОРМУВАННІ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) PDF
Олександра Дмитрівна Хомик
ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В РАМКАХ ПРОЕКТУ ЄС/ПРООН «МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ» В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Юлія Володимирівна Ткаченко
РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Віталіївна Коломицева, Наталія Віталіївна Андрушкевич
РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ЗМІЦНЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олексій Володимирович Яковенко
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В НОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Ігор Євгенович Журба, Сергій Анатолійович Матюх
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ З ПОЗИЦІЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ PDF
Олена Олександрівна Плаксюк
ОСНОВНІ ЗАСАДИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ СФЕРИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ КРАЇНАХ З РІЗНИМ РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Поліна Олександрівна Подлепіна