Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

До публікації в “Збірнику наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки” приймаються матеріали, що раніше не публікувалися.

Збірник охоплює результати теоретичних та емпіричних досліджень, що проводяться на макро-, мезо та мікрорівні, щодо різних аспектів економіки, корпоративного управління та маркетингу.

Метою „Збірника наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки” є пропаганда економічних знань, публікація результатів науково-дослідницької діяльності, обмін досвідом науково-методичної роботи, надання методичних та практичних порад фахівцям економічної сфери діяльності, сприяння розвитку наукових шкіл з питань стратегічних питань розвитку економіки, маркетингу, менеджменту.

Згідно з зазначеною метою сформовано склад редакційної колегії з фахівців у відповідних сферах наукових досліджень. Редакційна політика базується на принципах об’єктивності та неупередженості; комплексності рецензування (т.зв. "сліпе" рецензування); дотримання наукової етики; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами. Перелік рецензентів по науковим статтям за певний календарний рік охоплює науковців з різних ВНЗ та наукових закладів України.

“Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки” зареєстровано, реферується та індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:

Index Copernicus ICV за 2018 р.: 70.37

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Google Scholar

Міжнародний центр періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж)

Crossref (DOJ)

Українська науково-освітня мережа УРАН

Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського

Реферативна база даних "Україніка наукова"

Бібліометрика української науки

На всі статті, опубліковані в “Збірнику наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки”, встановлюються цифрові ідентифікатори DOI (DOJ: https://doi.org/10.24025/2306-4420).

Видання має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ№6060 від 16.04.2002 р.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з ЕКОНОМІКИ (Наказ Міністерства освіти і науки України №32 від 15.01.2018 р.)

Зображення домашньої сторінки журналу

Редакційна колегія опрацьовує подані статті згідно з тематикою: загальні питання економіки, маркетинг, менеджмент.

Підготовка і випуск журналу здійснюються у тісній співпраці з провідними науковими школами ЧДТУ, докторантурою й аспірантурою, а його проблематика кореспондує із тематикою наукових і прикладних наукових досліджень університету соціально-економічного спрямування.

Головний редактор – Березіна О.Ю., к.е.н., професор, професор кафедри фінансів, Черкаський державний технологічний університет, Україна;

Заступник головного редактора – Петкова Л.О., д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та бізнесу, Черкаський державний технологічний університет, Україна.

Редакційна колегія

Malgorzata Okreglicka, Dr. PhD, асистент професора, Ченстоховський політехнічний університет, Ченстохова, Польща;

Malgorzata Smolarek, Dr. PhD, заступник декана факультету прикладних наук, Суспільна Академія Наук, Краків, Польща;

Бойченко Е.Б., д.е.н., доцент, доцент кафедри економіки, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Україна;

Гавриленко В.О., д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу і оподаткування, Черкаський державний технологічний університет, Україна;

Гончаренко І.Г., д.н.держ.упр., професор, завідувач кафедри фінансів, Черкаський державний технологічний університет, Україна;

Григор О.О., к.н.держ.упр., доцент, ректор, Черкаський державний технологічний університет, Україна;

Заблодська І.В., д.е.н., професор, завідуюча відділом проблем міжрегіонального співробітництва, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Україна;

Захарова О.В., д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування, Черкаський державний технологічний університет, Україна;

Коломицева О.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Черкаський державний технологічний університет, Україна;

Кудріна О.Ю., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та бізнесу, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна;

Манн Р.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва, Черкаський державний технологічний університет, Україна;

Пашкевич М.С., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна;

Солоха Д.В., д.е.н., професор, декан факультету економіки, Донецький державний університет управління, Україна;

Фінагіна О.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування, Черкаський державний технологічний університет, Україна;

Чепурда Л.М., д.е.н., професор, декан факультету харчових технологій та сфери обслуговування, Черкаський державний технологічний університет, Україна;

Чиж В.І., д.е.н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, Черкаський державний технологічний університет, Україна.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 54 (2019)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 54. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол №3 від 16.09.2019 р.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Title Instructions for authors Content

Зміст

Статті

ПЕРЕВАГИ ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ PDF (English)
Olena Ihorivna Bielova, Safar Hisham, J. E. Elbaruni 5-9
ПРЕДИКТОРИ ЗВІЛЬНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ЗАБЕПЕЧЕННЯ ЙОГО СТІЙКОГО РОЗВИТКУ PDF
Олена Вікторівна Вартанова 10-16
ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ НА СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ PDF
Поліна Олександрівна Подлепіна 17-24
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНФРАСТРУКТУРИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ ПРОЦЕСУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ PDF
Юрій Андрійович Діканов 25-34
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ PDF (English)
Nataliia Dudchenko 35-41
МОНІТОРИНГ ПОКАЗНИКІВ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ ТА ОЦІНКА ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ PDF
Ірина Іванівнa Гавриш, Інга Анатоліївна Крупенна 42-51
МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ МЕРЕЖЕВИХ МОДЕЛЕЙ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ЗНАНЬ PDF
Ірина Михайлівна Буднікевич, Надія Романюк 52-59
МЕТОД УПРАВЛІННЯ МОЖЛИВОСТЯМИ ТА ЗАГРОЗАМИ В ПРОЕКТАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Oлена Борисівна Данченко, Олена Віталіївна Коломицева, Оксана Русланівна Денчик, Конрад Януш Круль 60-65
ТРИСЕКТОРНА МОДЕЛЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Олена Віталіївна Коломицева, Алла Миколаївна Опаленко 66-77
МАРКЕТИНГОВИЙ ЗМІСТ МІСЦЕВОЇ ПОДІЇ ЯК ОБ’ЄКТА ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ ЗА ДОПОМОГИ ІНСТРУМЕНТІВ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ PDF
Вардан Альбертович Вардеванян 78-85
ОСОБЛИВОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олег Олександрович Григор, Олександр Анатолійович Сергієнко, Юлія Олегівна Суботіна 86-93
ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПІДХОДІВ У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ PDF
Ірина Генадіївна Черданцева, Андрій Ярославович Клипач 94-101
ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ НЕРУХОМОСТІ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЙОГО ФУНКЦІЙ PDF
Наталія Георгіївна Тафій 102-110