DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.57.2020.206392

ПЕРЕДУМОВИ, ПРИНЦИПИ ТА ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: ДОСВІД ЄС

Olesya V. Finagina, Inna N. Bitiuk, Eugene V. Buryak

Анотація


У статті аргументується актуальність використання досвіду європейських країн при формуванні та реалізації регіональної політики України для забезпечення сталого розвитку. Визначено фактори, що формують процеси прискореного розвитку регіонів ЄС: геополітичні, політичні, управлінські, економічні, інфраструктурні, соціальні, культурні та інформаційні. Досліджено принципи та передумови, що визначають і забезпечують ефективність реалізації регіональної політики ЄС. Визначено макроекономічні та мікроекономічні інструменти регіональної політики, на основі яких розроблено напрями регіональної політики ЄС. Виявлено проблеми інтеграції процесів в Україні у світовий економічний простір та запропоновано поділити їх на такі основні групи: економічні, ринкові та управлінські. Наведено етапи інтеграційних процесів, що відбуваються в економіці українських регіонів та відповідають євроінтеграційним стандартам.


Ключові слова


регіональна політика; ділове середовище; інтеграція; принципи та інструменти регіональної політики; бізнес; регіон; кластерна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Andriichuk, V. H. (2002). Economics of agricultural enterprises: textbook. 2nd ed. Kyiv: KNEU, p. 554 [in Ukrainian].

Bitiuk, I. M. (2017). Regional policy of the European Union countries. Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok rehioniv v konteksti mizhnarodnoi intehratsii: journ. Kherson, no. 27 (16), pp. 20–25 [in Ukrainian].

Bitiuk, I. M. (2018). World experience of business incubation in the system of regional policy measures. Menedzher. Visnyk Donetskoho derzhavnoho universytetu upravlinnia. Seriia: Ekonomika: sci. journ. Mariupol, no. 2, pp. 114–124 [in Ukrainian].

Buriak, Ye. V., Finahina, O. V., Bitiuk, I. M. (2019). European experience of economic integration: perspectives of adaptation within the framework of Ukrainian state and regional policy. Teoretyko-metodolohichni zasady rozvytku finansovoi systemy Ukrainy na osnovi innovatsiino-investytsiinykh stratehii: col. monograph. Kryvyi Rih: FOP Cherniavskyi D.O., pp. 263–277 [in Ukrainian].

European regional policy: inspiration for non-EU countries? Available at: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/ docgener/presenta/international/external_uk.pdf

Kovalenko, Yu. O. (2019). Theory and methodology of regional information management development: dis. for Dr. Econ. Science: 08.00.05. Cherkasy, 530 p. [in Ukrainian].

Mann, R. V. (2013). Theoretical and methodological principles of regional management development: features, problems, prospects: monograph. Donetsk: VIK, 382 p. [in Ukrainian].

Official site of the European Commission. Available at: http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_en.htm

Official site of the European External Action Service. Available at: https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/ funding/erdf/

Pavlovska, A. S. (2019). Scientific and methodological bases of formation and development of the business environment of the regions of Ukraine: dis. for Dr. Econ. Science: 08.00.05. Cherkasy, 551 p. [in Ukrainian].

Pankova, L. I. (2019). Economic interests in stimulating the development of the regions of Ukraine: problems and mechanisms of regulation. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, iss. 55, pp. 31–40. Available at: http://zbirecon.com/uk

Pankova, L. I. (2019). Economic interests of using the potential of cluster policy in ensuring sustainable development of regions. Visnyk SUEM. Seriia: Ekonomika i menedzhment: sci. journ., iss. 1 (26), pp. 70–80 [in Ukrainian].

Priamukhina, N. V. (2015). Problems and prospects of development of regional market space in the conditions of transformation: monograph. Cherkasy, 330 p. [in Ukrainian].

Tsivatyi, V. H. Globalization and European regional policy: historical imperatives and modernity. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/

European Neighbourhood and Partnership Instrument Eastern Regional Programme Strategy. Paper 2007–2013. Available at: http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_eastern_rsp_en.pdf

Finagina, O. V., Pankova, L. I. (2018). Key interests and principles of using the capacity of cluster policy. Scientific development and achievement: col. monograph. London, vol. 1, pp. 264–278.

Finahina, O., Pavlovska, A., Mylnichenko, S. (2019). Methodical bases of assessment of the level of development of the business environment: a global and regional view. Baltic Journal of Economic Studies, vol. 5, no. 5. Riga: Baltija Publishing, pp. 170–182 (Web of Science).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: підручник. 2-ге вид., доп. і перероб. Київ: КНЕУ, 2002. С. 554.


Бітюк І. М. Регіональна політика країн Європейського союзу. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції: журн. Херсон, 2017. № 27 (16). С. 20–25.


Бітюк І. М. Світовий досвід становлення бізнес-інкубування в системі заходів регіональної політики. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. Серія: Економіка: наук. журн. Маріуполь, 2018. № 2. С. 114–124.


Буряк Є. В., Фінагіна О. В., Бітюк І. М. Європейський досвід економічної інтеграції: перспективи адаптування в межах української державної та регіональної політики. Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій: кол. монографія. Кривий Ріг: ФОП Чернявський Д.О., 2019. С. 263–277.


Європейська регіональна політика: натхнення для країн, що не входять до ЄС? URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/international/external_uk.pdf


Коваленко Ю. О. Теорія та методологія розвитку регіонального інформаційного менеджменту: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.05. Черкаси, 2019. 530 с.


Манн Р. В. Теоретико-методологічні засади розвитку регіонального менеджменту: особливості, проблеми, перспективи: монографія. Донецьк: ВІК, 2013. 382 с.


Офіційний сайт Європейської комісії. URL: http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_en.htm


Офіційний сайт Европейскої служби зовнішніх зв’язків. URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/funding/erdf/


Павловська А. С. Науково-методологічні основи формування та розвитку ділового середовища регіонів України: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.05. Черкаси, 2019. 551 с.


Панкова Л. І. Економічні інтереси в стимулюванні розвитку регіонів України: проблеми та механізми регулювання. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2019. Вип. 55. С. 31–40. URL: http://zbirecon.com/uk. 


Панкова Л. І. Економічні інтереси використання потенціалу кластерної політики у забезпеченні сталого розвитку регіонів. Вісник СУЕМ. Серія: Економіка і менеджмент: наук. журн. 2019. Вип. 1 (26). С. 70–80.


Прямухіна Н. В. Проблеми та перспективи розвитку регіонального ринкового простору в умовах трансформації: монографія. Черкаси, 2015. 330 с.


Ціватий В. Г. Глобалізація та європейська регіональна політика: історичні імперативи і сучасність. URL: http://www.nbuv.gov.ua/


European Neighbourhood and Partnership Instrument Eastern Regional Programme Strategy. Paper 2007–2013. URL: http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_eastern_rsp_en.pdf

Finagina O. V., Pankova L. I. Key interests and principles of using the capacity of cluster policy. Scientific development and achievement: col. monograph. London, 2018.  Vol. 1. P. 264–278.


Finahina O., Pavlovska A., Mylnichenko S. Methodical bases of assessment of the level of development of the business environment: a global and regional view. Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Baltija Publishing, 2019. Vol. 5. No. 5. Р. 170–182 (Web of Science).

Copyright (c) 2020 Olesya V. Finagina, Inna N. Bitiuk, Eugene V. Buryak

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420