DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.57.2020.206473

МОДЕЛЮВАННЯ ЦIНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТI В ПЕРIОД КРИЗИ

Victoriia M. Markovets, Alla F. Sokolova

Анотація


Стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання ціноутворення на ринку нерухомості в Україні в період кризи. Основною метою проведеного дослідження є моделювання ціноутворення на нерухомість в умовах кризи. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми моделювання ціноутворення нерухомості в умовах кризи засвідчили, що ринок нерухомості в сучасних умовах досить коливається і залежить від багатьох факторів. Цей ринок є доволі динамічним і постійно розвивається. Водночас питання ціноутворення на ринку нерухомості значно залежить від системи чинників, зокрема, динаміки ринку, розміщення об’єкта нерухомості, курсу валюти, розвитку навколишньої інфраструктури, стадії будівництва, надійності забудовника тощо. Визначено вплив цих чинників на процес моделювання ціноутворення на ринку нерухомості в Україні. Актуальність цієї наукової проблеми зумовлена тим, що макроекономічна нестабільність в Україні в умовах інфляції та девальвації негативно впливає на загальну економічну ситуацію, а отже, призводить до динамічної негативної зміни вартості нерухомості, тому важливим є визначення особливостей моделювання ціноутворення на нерухомість в умовах кризи. Дослідження питання моделювання ціноутворення нерухомості в умовах кризи в статті здійснено в такій логічній послідовності: визначення сучасного стану розвитку ринку нерухомості в Україні, обґрунтування факторів та їх впливу на моделювання ціноутворення нерухомості в умовах кризи. У рамках дослідження моделювання ціноутворення на нерухомість в умовах кризи використано загальнонаукові методи: аналізу, синтезу, індукції, дедукції, узагальнення, систематизації, математичного аналізу, статистичного аналізу, періодом дослідження обрано 2010–2018 рр. Об’єктом дослідження є оцінка моделей при оцінюванні ринку нерухомості в Україні. Предметом дослідження є ціноутворення на ринку нерухомості в умовах кризи. Практична цінність роботи обумовлена тим, що її результати можуть бути використані для підвищення якості та ефективності оцінної діяльності під час оцінювання майна (на прикладі ринку житлової нерухомості) в Україні. В подальшому актуальним буде дослідження особливостей використання економіко-математичних моделей для оптимізації моделювання ціноутворення на ринку нерухомості України.


Ключові слова


ціна; ціноутворення; нерухомість; криза; модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Grabovetsky, B. E. (2000). Fundamentals of economic forecasting: textbook. Vinnytsia: VF TANG. URL: http://buklib.net/ books/31035/

Zagrebel'na, K. V. (2018). Dynamics of the real estate market in Ukraine. Ekonomika ta derzhava, no. 11, pp. 102–106 [in Ukrainian].

Ivanchenko, A. M. (2017). Improvement of typological parameters of real estate objects. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. Ekonomichni nauky, iss. 4, pp. 134–140 [in Ukrainian].

Kirnosova, M. V., Bilash, М. М. (2018). Investigation of the tendencies of the development of marketing communications in the real estate market. Molodyi vchenyi, no. 10 (2), pp. 803–806 [in Ukrainian].

Klopov, I. O., Vakulenko, T. S. (2015). Cognitive modeling of pricing policy in the residential real estate market. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. Mykolaiv: Mykolaiv. nats. un-t im. V. O. Sukhomlynskoho, no. 5, pp. 242–429 [in Ukrainian].

Pavlov, K. V. (2017). Theoretical genesis of competitive relations in the residential real estate market: a regional aspect. Biznes-navihator, iss. 4-2, pp. 63–66 [in Ukrainian].

Pozdnyakov, Yu. V., Sadovenko Yu. P. (2018). Determination of the error of independent valuation of real estate on the basis of sale prices. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, vol. 29 (68), no. 6, pp. 151–156 [in Ukrainian].

Prysyazhnyuk, D. A. (2016). The influence of design on the market value of real estate: an analysis of current trends and features of project implementation. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv, no. 1, pp. 52–57 [in Ukrainian].

Rizva, L. A. (2018). Transformational dynamics of quantitative and qualitative parameters of the real estate market of Ukraine. Biznes Inform, no. 9, pp. 127–131 [in Ukrainian].

Shpik, N. (2018). Analysis of the real estate market in Ukraine and Europe. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Arkhitektura i silskohospodarske budivnytstvo, no. 19, pp. 204–207 [in Ukrainian].

Official site of the NBU. Available at: https://bank.gov.ua/

Official site of the State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Kiev real estate prices. Available at: http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Грабовецький Б. Є. Основи економічного прогнозування: навч. посіб. Вінниця: ВФ ТАНГ, 2000. URL: http://buklib.net/books/31035/


Загребельна К. В. Динаміка кон’юнктури ринку нерухомості в Україні. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 102–106.


Іванченко А. М. Вдосконалення типологічних параметрів об’єктів нерухомості. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2017. Вип. 4. С. 134–140.


Кірносова М. В., Білаш М. М. Дослідження тенденцій розвитку маркетингових комунікацій на ринку нерухомості. Молодий вчений. 2018. № 10 (2). С. 803–806.


Клопов І. О., Вакуленко Т. С. Когнітивне моделювання політики ціноутворення на ринку житлової нерухомості. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаїв: Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. 2015. № 5. C. 242–429.


Павлов К. В. Теоретичний генезис конкурентних відносин на ринку житлової нерухомості: регіональний аспект. Бізнес-навігатор. 2017. Вип. 4-2. С. 63–66. 


Поздняков Ю. В., Садовенко Ю. П. Визначення похибки незалежної оцінки вартості нерухомості на підставі цін продажу. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. Т. 29 (68). № 6. С. 151–156.


Присяжнюк Д. А. Вплив дизайну на ринкову вартість нерухомості: аналіз сучасних трендів та особливості реалізації проектів. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2016. № 1. С. 52–57.


Різва Л. А. Трансформаційна динаміка кількісних та якісних параметрів ринку нерухомості України. Бізнес Інформ. 2018. № 9. С. 127–131.


Шпік Н. Аналіз ринку нерухомості в Україні та Європі. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Архітектура і сільськогосподарське будівництво. 2018. № 19. С. 204–207.


Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/


Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/


Ціни на нерухомість в м. Київ. URL: http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html

Copyright (c) 2020 Victoriia M. Markovets, Alla F. Sokolova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420