Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

У випадку позитивного рішення щодо розгляду статті авторам надсилаються листи-підтвердження про публікацію статті. Кошти перераховуються на рахунок, реквізити якого надсилаються автору разом з підтвердженням. Вартість публікації складає 50 грн за 1 сторінку тексту. Додатково автором оплачується вартість пересилки журналу, здійснюваної Новою поштою.

Збірник не стягує додаткових коштів за подання.

Увага! Оплата здійснюється тільки після підтвердження прийому статті, що підлягає опублікуванню.

Статті, написані авторами (колективами авторів) з зарубіжних країн на високому науковому рівні, мають пріоритетне право розгляду та публікації.

Подаючи матеріали для публікації, автори автоматично погоджуються з угодою про передачу авторських прав.

Редакційною колегією при відборі статей до публікації особлива увага приділятиметься їхній структурі та змісту на відповідність тематичним рубкрикам журналу.

Для публікації в науковому журналі необхідно обов’язково подати такі матеріали:

 1. Стаття, написана українською або англійською мовою. 
 2. Відомості про автора(ів).
 3. Авторська згода.
 4. Наукова рекомендація від доктора наук для авторів, що не мають наукового ступеня (засвідчену належним чином). 

 

Матеріали подаються до Редакції журналу на електронну адресу zbirecon@ukr.net.

 

УВАГА! За відсутності одного з перелічених компонентів, наявності великої кількості стилістичних, орфографічних і граматичних помилок, а також при оформленні, що не відповідає вимогам, матеріали Редколегією до розгляду не приймаються і не рецензуються.

 

Усі статті проходять незалежне закрите рецензування та перевірку на плагіат.

 

Мінімальний обсяг матеріалів (не враховуючи анотації та список літератури) - 20 000 знаків!

 

Наукові статті повинні містити такі елементи:

 • УДК та JEL код;
 • інформація про авторів;
 • назва статті;
 • анотація;
 • ключові слова;
 • вступ (постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями);
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок вирішенню даної проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше питань, що є частиною загальної проблеми, яким присвячується стаття;
 • формулювання мети статті (постановка завдання);
 • методологія та методи дослідження (за необхідністю);
 • викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним напрямом;
 • подяка та інформація щодо фінансування дослідження (за необхідністю)
 • внесок кожного автора (якщо стаття не одноосібна);
 • список літератури;
 • анотація українською мовою.  

 

Вимоги до оформлення тексту статті.

Статті оформляються на аркушах формату А4 (210х297 мм) з такими полями: ліве – 38 мм (3,8 см); праве – 38 мм (3,8 см); верхнє – 52 мм (5,2 см); нижнє – 52 мм (5,2 см); абзацні відступи – 5 мм (0,5 см); міжрядковий інтервал – одинарний. Шрифт – Arial Narrow, кегль 10, без видозмін, зі звичайним міжлітерним інтервалом, без зайвих пробілів і спеціальних знаків. Виноски не допускаються, посилання на джерела літератури оформляються у квадратних дужках.

Зліва у верхньому куті сторінки зазначається УДК статті: шрифт Arial Narrow, кегль 9, напівжирний. На тому ж рядку справа у верхньому куті – код статті згідно з JEL Classification (кількість кодів – від 2 до 5), шрифт Arial Narrow, кегль 9, напівжирний.

Через рядок – зліва П.І.Б. першого автора (повністю): шрифт Arial Narrow, кегль 10, напівжирний. Наступний рядок – науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, посада: шрифт Arial Narrow, кегль 9, курсив.

На наступному рядку – зліва П.І.Б. другого (третього і т.д.) автора (повністю): шрифт Arial Narrow, кегль 10. Наступний рядок – науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, посада: шрифт Arial Narrow, кегль 9, курсив.

Через рядок по центру – назва статті: шрифт Arial Narrow, кегль 10, верхній регістр, напівжирний. Через рядок – анотація мовою статті: шрифт Arial Narrow, кегль 9, курсив. На наступному рядку – ключові слова мовою статті, 5–7 слів та словосполучень: шрифт Arial Narrow, кегль 9.

Через два рядки – текст статті згідно із загальними вимогами до оформлення.

Через два рядки – список літератури, оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом АРА: шрифт Arial Narrow, кегль 8. 

Через два рядки, українською мовою – ініціали та прізвища авторів: шрифт Arial Narrow, кегль 8, курсив, напівжирний; їх науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи: шрифт Arial Narrow, кегль 8; назва статті українською мовою: шрифт Arial Narrow, кегль 8, напівжирний; анотація українською мовою: шрифт Arial Narrow, кегль 8, курсив; ключові слова українською мовою: шрифт Arial Narrow, кегль 8.
 

Рисунки повинні бути обов’язково згруповані або вбудовані в об’єкт (рисунок MS Word) і не повинні перевищувати за розміром 13,5х18 см; шрифт – Arial Narrow, кегль 8–10. Скановані рисунки не приймаються! Колір та затінення в рисунках не допускаються!

 

Діаграми – у редакторі діаграм.

 

Таблиці: шрифт – Arial Narrow, кегль  8–10.

 

Формули – у редакторі формул MS Equation.

 

Усі таблиці та рисунки повинні мати назви і бути пронумеровані (у т.ч. формули).

 

Рисунки, таблиці та формули відокремлюються від основного тексту зверху та знизу одним порожнім рядком. Рисунки та діаграми, які виконані в інших програмах (MS Office Excel, CorelDRAW, Adobe Photoshopдодатково надсилаються в форматі цих програм.

Рисунки та таблиці, розміщені на сторінках з альбомною орієнтацією, не допускаються!

 

Обсяг анотації має складати не менше 2000 знаків. Текст анотації має бути лаконічним, чітким, вільним від другорядної інформації, давати чітке та об’єктивне уявлення про основну сутність статті. Він не повинен містити результатів, які не представлені та не обґрунтовані в основному тексті статті. Анотація не повинна містити скорочень та цитувань. В анотації має бути зазначена мета статті, коротко описаний авторський внесок у вирішення досліджуваної наукової проблеми, визначена наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, наведені основні висновки проведеного дослідження. 

Рекомендований шаблон для написання анотації:

Ця стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання…… Основною метою проведеного дослідження є …….. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми….. засвідчила, що ……. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що ……….. Дослідження питання… в статті здійснено в наступній логічній послідовності: ………. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи ……. , періодом дослідження обрано роки…… Об’єктом дослідження обрана компанія (країни, регіони, університети, процеси…….), оскільки саме вони ……. В статті представлено результати емпіричного аналізу ……, який засвідчив, що ….. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що …… Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для….

 

Подяка та інформація щодо фінансування дослідження (за необхідністю)

В даному розділі автори інформують про організацію чи фізичну особу, за підтримки якої проводилося дослідження. Також можливо зазначити інших осіб, які брали участь у проведенні досліджень (технічні працівники, лаборанти тощо). Посилаючись на джерело фінансування дослідження, слід обов’язково вказати назву фонду, назву і номер гранту (науково-дослідної теми).

 

Цитування та список літератури. 

Коректне посилання у тексті статті на джерело, наведене у списку літератури в кінці статті, слід робити наступним чином:

 • для твору одного автора – вказати прізвище автора (Adams, 2006); 

 • для твору двох авторів – вказати прізвища двох авторів (Adams and Brown, 2006) або прізвище першого автора, за яким слідують «et al.»;

 • для творів кількох авторів – вказати прізвище першого автора, за яким слідують «et al.» (Adams et al., 2006).

У кінці статті необхідно надати список літератури в алфавітному порядку, починаючи з прізвища першого автора. Посилання на публікації повинні бути ретельно перевірені щодо повноти та точності.

Оформлення списку літератури за міжнародним бібліографічним стандартом АРА. 

 

Зверніть увагу:

 • посилання на джерела статистичних даних - обов'язкові;
 • посилання на публікації дослідників - обов'язкові;
 • кількість посилань на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті – не більше двох;
 • посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності;
 • роботи авторів, прізвища яких згадуються в тексті, мають бути в списку літератури до цієї статті та повинні мати відповідні посилання по тексту матеріалу;
 • посилання на Інтернет-ресурси мають вести безпосередньо до зазначеного документа; 
 • усі джерела, які подані в списку літератури, повинні мати відповідні посилання по тексту матеріалу.
 

Відомості про автора:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю).
 2. Місце роботи / назва ВНЗ (повністю).
 3. Посада.
 4. Науковий ступінь.
 5. Вчене звання.
 6. Робоча адреса.
 7. Робочий телефон.
 8. Адреса для листування.
 9. Контактний телефон.
 10. E-mail.
 11. ORCID. 
 12. Reseacher ID
 13. Scopus ID. 

 

Увага! Усі зазначені відомості повинні бути надані повністю та достовірно!

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).