DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.44.2017.110656

Якісний рівень життя сільського населення як запорука сталого соціально-економічного розвитку регіонів

Зоя Вікторівна Гончарова

Анотація


В статті проаналізовано сучасний стан сільських територій. Досліджено економічні і соціальні особливості та проблеми розвитку сільських територій. З’ясовано, що процес зникнення сіл продовжується, що пов’язано з відсутністю у сільського населення мотивації до праці, занепадом соціальної інфраструктури села, безробіттям, бідністю, трудовою міграцією, поглибленням демографічної кризи. Визначено основні причини деградації сільських територій. З’ясовано, що на сьогодні існує низка нормативно-законодавчих актів, які направлені на розвиток сільських територій шляхом розвитку аграрної сфери, але при цьому нерозвиненими залишаються несільськогосподарські види діяльності. За результатами реалізації державних програм розвитку українського села встановлено, що очікувані результати не забезпечили комплексного підходу до проблем аграрного сектору. Не досягнуто збереження сільських населених пунктів і забезпечення їх об’єктами соціальної інфраструктури відповідно до соціальних стандартів та нормативів. Встановлено, що важливим аспектом, який впливає на сталий соціально-економічний розвиток сільських територій, є соціальна інфраструктура українського села і вирішення соціальних проблем сільського населення. Враховуючи зарубіжний досвід, запропоновано розробку стратегії сталого розвитку сільських територій в залежності від регіональних особливостей, наявних ресурсів сільських територій, розвитку додаткових потенціальних несільськогосподарських видів діяльності.

 


Ключові слова


аграрний сектор; децентралізація; регіон; місцеве самоврядування; сільське господарство; сільське населення; сільські території; соціальна інфраструктура; стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Гафурова О. В. Соціальний розвиток села в Україні: теорія та практика правового регулювання: [моногра-

фія]; за заг. ред. В. М. Єрмоленка. Київ: Ірідіум, 2014. 480 с.

Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України : [монографія]; наук. ред.

В. В. Борщевський; НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Львів, 2012. 216 с.

Marlow S., Henry C., McElwee G. Exploring rural enterprises: new perspectives on research, policy & practice.

Emerald Group Publishing, 2014. 280 p. URL: https://books.google.com.ua/

books?id=vgBmBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false

Бородіна О. М., Прокопа І. В. Cело і селянство на роздоріжжі можливостей і перехресті надій. Економіка і

прогнозування. 2016. № 2. С. 132–147. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2016_2_10

Кравченко Т. А. Розвиток села за допомогою сільських громад : новації суспільної політики в Україні. Ак-

туальні проблеми державного управління. 2015. № 1 (47). URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/apdu/2015-1/doc/2/02.pdf

Куценко В. І. Соціальний вектор розвитку українського села : стан, проблеми та шляхи їх подолання. Еко-

номіка України. 2014. № 3 (628). С. 83–93. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2014_3_8

Малік М. Й. Підприємництво і розвиток сільських територій. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 97–103. URL:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2016_6_12

Талавиря М. П. Розвиток сільських територій на засадах сталості. Науковий вісник Ужгородського універ-

ситету. Вип. 1 (47), т. 2. С. 146–150.

Абрам’юк І. Чи є розвиток українського села справжнім пріоритетом державної політики? Інститут грома-

дянського суспільства. 2012. URL: http://old.csi.org.ua/?p=2264

Сільська місцевість. Вікіпедія – вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Сільська_місцевість

Село. Вікіпедія – вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Село

Найбільше село в Україні. Довідник цікавих фактів та корисних знань. URL: http://dovidka.biz.ua/naybilsheselo-v-ukrayini/

Конституція України: Закон Верховної Ради України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Офіційний сайт Верхов-

ної Ради України «Законодавство України». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві:

Закон Верховної Ради УРСР від 17.10.1990 № 400-XII. Офіційний сайт Верховної Ради України «Законодав-

ство України». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/400-12

Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року: постанова Кабінету Мініст-

рів України від 19 вересня 2007 р. № 1158. Офіційний сайт Верховної Ради України «Законодавство Украї-

ни». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-п

Концепція розвитку сільських територій: розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р.

№ 995-р. Офіційний сайт Верховної Ради України «Законодавство України». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/

laws/show/995-2015-р#n8

Концепція Державної цільової програми сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року: роз-

порядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 121-р. Офіційний сайт Верховної Ради

України «Законодавство України». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/121-2010-р

Адміністративно-територіальний устрій України. Управління по зв'язках з місцевими органами влади та

органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України. Сайт Верховної Ради України. URL:

http://static.rada.gov.ua/zakon/new/ADM/d01.rtf

Кількість адміністративно-територіальних одиниць. Державна статистика України. 2017. URL:

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html

Сільське господарство України за 2015 рік: стат. зб. Державна служба статистики України. 2016. С. 29.

URL: www.ukrstat.gov.ua

Про результати аудиту виконання заходів Державної цільової програми розвитку українського села на пері-

од до 2015 року. Київ : Рахункова палата України, 2013. – 31 с.

Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на виконання

Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року. Київ : Рахункова палата

України, 2015. 39 с.

Села-гіганти. Сайт livejournal. URL: http://pollotenchegg.livejournal.com/154463.html
p-ISSN 2306-4420