DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.44.2017.110659

Міжрегіональний економічний простір у в умовах економічних трансформацій

Олександр Володимирович Черевко, Наталія Валентинівна Прямухіна

Анотація


В статті розкрито актуальність дослідження передумов та особливості формування міжрегіонального економічного простору у складній нелінійній системі, якою є економічна. Для ефективного розвитку економіки регіонів на фоні інтеграційних та глобалізаційних процесів міжрегіональний економічний простір є однією з основних вимог, визначених відкритою економікою. Цей процес вже розпочато, але ефективність його низька. Визначено чинники (мобільні та немобільні), які вирізняють регіони між собою, стимулюють ті чи інші особливості регіонального розвитку та гальмують розвиток міжрегіонального економічного простору. Серед цих чинників важливе місце відведено міграції населення, яка стимулює формування економічних полюсів у регіонах. Наведено чинники, які сприяють створенню міжрегіонального економічного простору та визначено ринкові прояви, що мають бути досліджені для подолання перешкод на шляху його формування.

 


Ключові слова


регіональна економіка; міжрегіональний економічний простір; економічні трансформації; чинники впливу; відкрита економіка; економічна полюсність

Повний текст:

PDF

Посилання


Polyans'ka, A. S. (2013) "Priorytety rozvytku zovnishn'oekonomichnoyi diyal'nosti pidpryyemstv naftohazovoho kompleksu na shlyakhu do intehratsiyi vitchyznyanoho PEK u yevropeys'kyy ekonomichnyy prostir". Naukovyy visnyk Ivano-Frankivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu, No. 2, s. 213–220. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvif_2013_2_25

Voloshchuk, I. A. (2013) "Perspektyvy intehratsiyi Ukrayiny na rivni yiyi rehioniv v svitovyy ekonomichnyy prostir". Modelyuvannya rehional'noyi ekonomiky. No. 1. S. 444–454. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Modre_2013_1_45

Buz'ko, I. R. . [ta in.] (2012) Transformatsiyni protsesy v umovakh hlobalizatsiyi : derzhava, rehion, pidpryyemstvo: monohrafiya; Skhidnoukr. nats. un-t im. V. Dalya. Luhans'k: Noulidzh, 547 s. Bibliohr.: s. 521–547.

Vasylenko, V. N. (2006) Arkhitektura rehional'noho ekonomichnoho prostoru: monohrafiya. NAN Ukrayiny. In-t ekonomiko-pravovykh doslidzhen'. Donets'k: TOV Pivdennyy «Skhid, Ltd», 311 s.

Gudz', P. V. ta in. (2013) Zabezpechennya staloho rozvytku ekonomiky promyslovoho rehionu na osnovi innovatsiynykh modeley upravlinnya: monohrafiya; za red. prof. P. V. Gudzya. Zaporiz. nats. tekhn. un-t. Zaporizhzhya: ZNTU, s. 177–205.

Mann, R. V. (2013) Teoretyko-metodolohichni zasady rozvytku rehional'noho menedzhmentu: osoblyvosti, problemy, perspektyvy: monohrafiya. Donets'k: VIK, 382 s.

Pashkevych, M. S. (2011) "Mekhanizmy rehulyuvannya rehional'noho rozvytku na osnovi suchasnykh tendentsiy informatyzatsiyi ekonomiky". Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu: zb. nauk. prats', seriya "Ekonomichni nauky". 2011, No. 3 (176), s. 236–242.

Golubchyk, M. M., Yevdokimov, S. P. (1998) Istoriya geografiyi. Smolensk: Izd-vo Smolensk. un-ta.

Statystychnyy zbirnyk "Rehiony Ukrayiny" (v 2 ch.). URL: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ2_u. htm

Son'ko, S. (2005) "Suchasna modyfikatsiya teoriyi ekonomichnoho rayonuvannya". Rehional'na ekonomika, No. 3, s. 7–18.

Varnaliy, Z. (2004) "Aktual'ni problemy zmitsnennya potentsialu rehioniv Ukrayiny". Bankivs'ka sprava, No. 2, s. 71–84.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Олександр Володимирович Черевко, Наталія Валентинівна Прямухіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420