DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.44.2017.110659

Міжрегіональний економічний простір у в умовах економічних трансформацій

Олександр Володимирович Черевко, Наталія Валентинівна Прямухіна

Анотація


В статті розкрито актуальність дослідження передумов та особливості формування міжрегіонального економічного простору у складній нелінійній системі, якою є економічна. Для ефективного розвитку економіки регіонів на фоні інтеграційних та глобалізаційних процесів міжрегіональний економічний простір є однією з основних вимог, визначених відкритою економікою. Цей процес вже розпочато, але ефективність його низька. Визначено чинники (мобільні та немобільні), які вирізняють регіони між собою, стимулюють ті чи інші особливості регіонального розвитку та гальмують розвиток міжрегіонального економічного простору. Серед цих чинників важливе місце відведено міграції населення, яка стимулює формування економічних полюсів у регіонах. Наведено чинники, які сприяють створенню міжрегіонального економічного простору та визначено ринкові прояви, що мають бути досліджені для подолання перешкод на шляху його формування.

 


Ключові слова


регіональна економіка; міжрегіональний економічний простір; економічні трансформації; чинники впливу; відкрита економіка; економічна полюсність

Повний текст:

PDF

Посилання


Полянська А. С. Пріоритети розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств нафтогазового комплексу на шляху до інтеграції вітчизняного ПЕК у європейський економічний простір. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2013. № 2. С. 213–220.

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvif_2013_2_25

Волощук І. А. Перспективи інтеграції України на рівні її регіонів в світовий економічний простір. Моделювання регіональної економіки. 2013. № 1. С. 444–454. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Modre_2013_1_45

Бузько І. Р. [та ін.] Трансформаційні процеси в умовах глобалізації : держава, регіон, підприємство: монографія/ Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. Луганськ: Ноулідж, 2012. 547 с. Бібліогр.: с. 521–547.

Василенко В. Н. Архітектура регіонального економічного простору: монографія. НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень. Донецьк: ТОВ Південний «Схід, Лтд», 2006. 311 с.

Ґудзь П. В. та ін. Забезпечення сталого розвитку економіки промислового регіону на основі інноваційних моделей управління: монографія; за ред. проф. П. В. Ґудзя. Запоріз. нац. техн. ун-т. Запоріжжя : ЗНТУ, 2013.

С.177–205

Манн Р. В. Теоретико-методологічні засади розвитку регіонального менеджменту: особливості, проблеми, перспективи: монографія. Донецьк: ВІК, 2013. 382 с.

Пашкевич М. С. Механізми регулювання регіонального розвитку на основі сучасних тенденцій інформатизації економіки. Вісник Хмельницького національного університету: зб. наук. праць, серія «Економічні науки». 2011. № 3 (176). С. 236–242

Голубчик М. М., Евдокимов С. П. История географии. Смоленск: Изд-во Смоленск. ун-та, 1998.

Статистичний збірник «Регіони України» (в 2 ч.). URL: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ2_u. htm

Сонько С. Сучасна модифікація теорії економічного районування. Регіональна економіка. 2005. № 3. С. 7–18.

Варналій З. Актуальні проблеми зміцнення потенціалу регіонів України. Банківська справа. 2004. № 2. С. 71–84.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Олександр Володимирович Черевко, Наталія Валентинівна Прямухіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420