DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.45.2017.119742

Специфіка використання маркетингових комунікацій у ресторанному бізнесі

Вардан Альбертович Вардеванян

Анотація


У статті здійснений аналіз особливостей використання системи маркетингових комунікацій у діяльності підприємств ресторанного бізнесу. Визначено чинники, що впливають на вибір складу інструментів маркетингових комунікацій у діяльності підприємства. Сформовано принципи здійснення такого відбору.


Ключові слова


маркетингові комунікації; реклама; рекламна кампанія; ресторан

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhehus O. V. Osoblyvosti kompleksu marketynhu pidpryiemstv restorannoho hospodarstva / Zhehus O. V., Mykhailova M. V. – s. 205 – 209. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4357/1/Zegus.pdf - Access procedure: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4357/1/Zegus.pdf [in Ukrainian].

Vorobiova N. P. Reklama ta yii vplyv na rozvytok restorannoho hospodarstva // Zbirnyk naukovykh prats KhDUKhT «Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh» - 2008. – Vypusk 1 (7). - S. 507 – 516. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://tourlib.net/statti_ukr/vorobjova2.htm - Access procedure: http://tourlib.net/statti_ukr/vorobjova2.htm [in Ukrainian].

Vorobiova N. P. Upravlinnia reklamnoiu diialnistiu pidpryiemstv restorannoho hospodarstva: avtoref. dys. na zdobuttia stupeniu kandydata ekon. nauk : 08.00.04 / Vorobiova Nataliia Petrivna. – Donetsk, 2008. – 22 s. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixrI7Lz_nWAhVlMJoKHVssDW4QFghJMAY&url=https%3A%2F%2Fmydisser.com%2Ffiles%2F87637479.doc&usg=AOvVaw2n9K1Tl4ZbcSf-ndnFw6jV - Access procedure: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixrI7Lz_nWAhVlMJoKHVssDW4QFghJMAY&url=https%3A%2F%2Fmydisser.com%2Ffiles%2F87637479.doc&usg=AOvVaw2n9K1Tl4ZbcSf-ndnFw6jV [in Ukrainian].

Kuchechuk L. Internet-reklama yak innovatsiinyi element kompleksu marketynhovykh komunikatsii pidpryiemstv hotelnoho biznesu / Larysa Kuchechuk // Suchasni tendentsii rozvytku hotelno-restorannoho biznesu. – Rozdil 3. Suchasni kontseptsii menedzhmentu ta marketynhu v upravlinni. – s. 268 – 284. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/13341/2/%D0%9A%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%A7%D0%A3%D0%9A%20135-143.pdf - Access procedure: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/13341/2/%D0%9A%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%A7%D0%A3%D0%9A%20135-143.pdf [in Ukrainian].

Lvivianam rozpovily, yaki shtrafy peredbachaie nezakonne vidtvorennia muzyky // Dyvys INFO. – 15 chervnia 2017 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://dyvys.info/2017/06/15/lviv-yanam-rozpovily-yaki-shtrafy-peredbachaye-nezakonne-vidtvorennya-muzyky/ - Access procedure: http://dyvys.info/2017/06/15/lviv-yanam-rozpovily-yaki-shtrafy-peredbachaye-nezakonne-vidtvorennya-muzyky/ [in Ukrainian].

Mazaraki A. A. Orhanizatsiia obsluhovuvannia u zakladakh restorannoho hospodarstva [Pidruchnyk] / Mazaraki A. A., Piatnytska N. O., Piatnytska H. T., Lytvynenko T. Ye., Rusalova A. M., Hryhorenko O. M., Svitlychna L. M. ta in.. (Za red. Piatnytskoi N. O.) – 2-he vyd.pererob.ta dopov. – K.: Tsentr uchbovoi literatury, 2011. – 584 s. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://cul.com.ua/preview/organiz_obslug_Piatnizka.pdf - http://pidruchniki.com/13761025/turizm/kompleks_poslug_zakladiv_restorannogo_gospodarstva#79 - Access procedure: http://cul.com.ua/preview/organiz_obslug_Piatnizka.pdf - http://pidruchniki.com/13761025/turizm/kompleks_poslug_zakladiv_restorannogo_gospodarstva#7[in Ukrainian].

Marketynh restorana y kafe / Biuro reklamnykh tekhnolohyi. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupa : http://brt.com.ua/kompleksnie-uslugi/marketing-restorana-i-kafe.html – Access procedure: http://brt.com.ua/kompleksnie-uslugi/marketing-restorana-i-kafe.html [in Ukrainian].

Myronov S. Reklamnaia kampanyia restorana / Myronov Serhei // RestKonsalt. Ahentstvo Optymyzatsyy Restorannoho Byznesa. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupa : http://restconsult.ru/articles/marketing_i_reklama/Reklamnaja_kampanija_restorana.html – Nazva Access procedure: http://restconsult.ru/articles/marketing_i_reklama/Reklamnaja_kampanija_restorana.html [in Russian].

Prymak T. O. Marketynhovi komunikatsii [navch. posib.]. / Prymak T. O. – K.: Elha, Nika – Tsentr, 2003. – 280 s.

Reklama sport-bara / Orhanyzatsyia byznesa. Sekrety byznesa dlia novychka. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupa : http://biz911.net/organizatsiya-biznesa/reklama-dlya-biznesa/reklama-sport-bara/ – Access procedure: http://biz911.net/organizatsiya-biznesa/reklama-dlya-biznesa/reklama-sport-bara/ [in Russian].

Rusalova A. M. Suchasni marketynhovi tekhnolohii v upravlinni pidpryiemstvamy restorannoho biznesu / Rusalova A. M. // Innovatsiina ekonomika. Naukovo-vyrobnychyi zhurnal. - № 4 (59), 2015. – s. 215 – 220. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqhsLY5vnWAhViJJoKHcbYC3EQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Finek_2015_4_36.pdf&usg=AOvVaw1UpLSjGgCUgcuy_VPUvTqH - Access procedure: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqhsLY5vnWAhViJJoKHcbYC3EQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Finek_2015_4_36.pdf&usg=AOvVaw1UpLSjGgCUgcuy_VPUvTqH [in Ukrainian].

Typyy zakladiv restorannoho hospodarstva. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://pidruchniki.com/15290527/turizm/tipi_zakladiv_restorannogo_gospodarstva - Access procedure: http://pidruchniki.com/15290527/turizm/tipi_zakladiv_restorannogo_gospodarstva [in Ukrainian].

Iazina V. A. Zastosuvannia internet-marketynhu reklamnoi diialnosti na pidpryiemstvakh hotelno-restorannoho hospodarstva / Yazina V.A. // Visnyk Donbaskoi derzhavnoi mashynobudivnoi akademii. - №1 (34), 2015. – s. 225 – 228. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ddma/Herald_1(34)_2015/article/39.pdf - Access procedure: http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ddma/Herald_1(34)_2015/article/39.pdf [in Ukrainian].

Iak uzakonyty «fonovu» muzyku v kafe i restoranakh. Instruktsiia // Dyvys INFO. – 15 chervnia 2017 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://dyvys.info/2017/06/15/yak-uzakonyty-fonovu-muzyku-v-kafe-i-restoranah-instruktsiya/ - Access procedure: http://dyvys.info/2017/06/15/yak-uzakonyty-fonovu-muzyku-v-kafe-i-restoranah-instruktsiya/ [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Вардан Альбертович Вардеванян

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420