DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.45.2017.119754

Методологічні принципи розробки соціально-економічних та фінансових основ сталого розвитку в умовах глобалізації

Ігор Євгенійович Журба

Анотація


У статті розглянуто сучасний стан та методологічні принципи розробки соціально-економічних і фінансових основ сталого розвитку. З‘ясовано закономірності та перспективи функціонування сталого розвитку в умовах сучасних глобальних трансформаційних процесів. Визначено тенденції окремих аспектів становлення сталого розвитку. Запропоновано найбільш пріоритетні напрями сталого розвитку у різних галузях національних господарств.

 


Ключові слова


сталий розвиток; аксіологія; раціональне природокористування; гармонізація факторів виробництва; «нульове зростання»; ефективне використання ресурсів; збалансоване природокористування; сустенсивне суспільне виробництво; ефективність національного господарства

Повний текст:

PDF

Посилання


Danylyshyn, B. M., Dorohuntsov, S. I., Mishchenko, V. S., Koval', Ya. V., Novotorov, O. S., Palamarchuk, M. M. (2000) Pryrodno-resursnyy potentsial staloho rozvytku Ukrayiny. Kyyiv, RPVS Ukrayiny. 716 s.

Herasymchuk, Z. V., Polishchuk, V. H. (2011) Stymulyuvannya staloho rozvytku rehionu: teoriya, metodolohiya, praktyka: monohrafiya. Luts'k: RVV LNTU. 516 s.

Polishchuk, V. H. (2009) Ponyatiyno-katehorial'nyy aparat polityky stymulyuvannya staloho rozvytku rehionu. Aktual'ni problemy ekonomiky. № 11. S. 168–173.

Shevchuk, V. Ya. (2006) Makroekonomichni problemy staloho rozvytku. Kyyiv: Heo-prynt. 200 s.

Zhurba, I. Ye. (2017) The regional dimensions of the social solidarity economy of Ukraine. A Social and Solidarity Economy: The Ukrainian Choice (Edited by Anton S. Filipenko). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. S. 126–143.

Kolomytseva, O. V. (2011) Priorytety derzhavnoho rehulyuvannya strukturnykh transformatsiy u rehional'nykh ekonomichnykh systemakh. Stalyy rozvytok ekonomiky: [vseukr. nauk.-vyrob. zhurnal]. Ternopil': TIAV. Vyp. 1. S. 30–35.

Svitova ekonomika: pidruchnyk 2015 / za red. A. P. Holikova, O. A. Dovhal'. Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina. 268 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Ігор Євгенійович Журба

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420