DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.45.2017.119757

Управлінський облік в умовах кризових економічних явищ

Валентина Олександрівна Гавриленко

Анотація


У статті розглянуто організаційно-методичні аспекти впровадження управлінського обліку на підприємствах України та особливості його ведення в умовах кризового становища. Систематизовано наукові думки до визначення змісту дефініції «управлінський облік», визначені мета, місце та основні завдання управлінського обліку в умовах антикризового управління. Подано авторське визначення інформації управлінського обліку та зазначено особливості її використання менеджерами в системі антикризового управління з метою запобігання кризі або виходу з кризового становища.

 


Ключові слова


криза; антикризове управління; облікова інформація; управлінський облік; суб’єкти господарювання; бухгалтерський облік; звітність

Повний текст:

PDF

Посилання


Vakhrushyna, M. A. (2007) Bukhhalterskyy upravlencheskyy uchet: ucheb, dlya stud. vuzov, obuchayushchykhsya po ekonomycheskym spetsyal'nostyam. 6-e yzd. dop. y pererab. M.: Omeha-L, 570 s.

Fomina, O. V. (2015) Orhanizatsiya upravlins'koho obliku na pidpryyemstvi torhivli. Biznes Inform, № 7, s. 295–299.

Napadovs'ka, L. V. (2010) Upravlins'kyy oblik : pidruch. dlya vuziv. 2-he vyd. dooprats. ta dop. Kyyiv: Kyyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 648 s.

Elakova, A. A. Vlyyanye systemy antykryzysnoho upravlenyya na obshchuyu postanovku upravlencheskoho ucheta na predpryyatyy. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/vliyanie-sistemy-antikrizisnogo-upravleniya-na-obschuyupostanovku-upravlencheskogo-ucheta-na-predpriyat

Persyy, Yu. A., Chyzh, V. Y. (2017) Metody upravlenyya zatratamy na predpryyatyy: sushchnost', kharakterystyka, klassyfykatsyya. Ekonomika i suspil'stvo: MDU, № 10, s. 330–337.

Kireytsev, H. H., Nekhay, V. A. (2009) Oblikovo-analitychna systema sil's'kohospodars'koho pidpryyemstva v umovakh antykryzovoho upravlinnya. Oblik i finansy APK, № 3, s. 84–89.

Kotseruba, N. V. Vnutrishn'ohospodars'kyy oblik pidpryyemstva torhivli: orhanizatsiya i metodolohiya. URL:

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/

Kotseruba, N. V. Vnutrishn'ohospodars'kyy oblik za tsentramy vidpovidal'nosti u systemi antykryzovoho upravlinnya pidpryyemstvom torhivli: orhanizatsiya i metodolohiya. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa

Holov, S. F. (2009) Upravlencheskyy uchet. Khar'kov: Faktor, 784 s.

Drury, K. (2007) Upravlencheskyy y proyzvodstvennyy uchet / per. s anhl. V. N. Ehorova. 6-e yzd. M.: YunytyDana, 1401 s.

Chizh, V., Gavrylenko, V. (2016) Models of crisis management in a changing environment. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Nr. 3, s. 105–112.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Валентина Олександрівна Гавриленко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420