DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.45.2017.119757

Управлінський облік в умовах кризових економічних явищ

Валентина Олександрівна Гавриленко

Анотація


У статті розглянуто організаційно-методичні аспекти впровадження управлінського обліку на підприємствах України та особливості його ведення в умовах кризового становища. Систематизовано наукові думки до визначення змісту дефініції «управлінський облік», визначені мета, місце та основні завдання управлінського обліку в умовах антикризового управління. Подано авторське визначення інформації управлінського обліку та зазначено особливості її використання менеджерами в системі антикризового управління з метою запобігання кризі або виходу з кризового становища.

 


Ключові слова


криза; антикризове управління; облікова інформація; управлінський облік; суб’єкти господарювання; бухгалтерський облік; звітність

Повний текст:

PDF

Посилання


Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебник для студ. вузов, обучающихся по экономи-

ческим специальностям. 6-е изд., доп. и перераб. М.: Омега-Л, 2007. 570 с.

Фоміна О. В. Організація управлінського обліку на підприємстві торгівлі. Бізнес Інформ. 2015. № 7. С. 295–299.

Нападовська Л. В. Управлінський облік: підруч. для вузів. 2-ге вид., доопрац. та доп. Київ: Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. 2010. 648 с.

Елакова А. А. Влияние системы антикризисного управления на общую постановку управленческого учета

на предприятии. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/vliyanie-sistemy-antikrizisnogo-upravleniya-na-obschuyupostanovku-upravlencheskogo-ucheta-na-predpriyat

Персий Ю. А., Чиж В. И. Методы управления затратами на предприятии: сущность, характеристика, клас-

сификация. Економіка і суспільство: МДУ. 2017. № 10. С. 330–337.

Кірейцев Г. Г., Нехай В. А. Обліково-аналітична система сільськогосподарського підприємства в умовах

антикризового управління. Облік і фінанси АПК. 2009. № 3. С. 84–89.

Коцеруба Н. В. Внутрішньогосподарський облік підприємства торгівлі: організація і методологія. URL:

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/

Коцеруба Н. В. Внутрішньогосподарський облік за центрами відповідальності у системі антикризового

управління підприємством торгівлі: організація і методологія. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/7.1/340.pdf

Голов С. Ф. Управленческий учёт. Харьков: Фактор. 2009. 784 с.

Друри К. Управленческий и производственный учет / пер. с англ. В. Н. Егорова. 6-е изд. М.: Юнити-Дана.

1401 с.

Chizh V., Gavrylenko V. Models of crisis management in a changing environment. Periodyk Naukowy Akademii

Polonijnej. 2016. Nr. 3. S. 105–112.
p-ISSN 2306-4420