DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.45.2017.119758

Інвестиційне забезпечення процесів розвитку регіональних кластерів підприємств

Олена Анатоліївна Карлова

Анотація


Актуальним є пошук інвестиційних джерел для розвитку регіональних кластерів підприємств, зважаючи на обмеженість їх внутрішніх можливостей. Означені питання інвестиційного забезпечення процесів розвитку регіональних кластерів підприємств як важливого чинника перспективного регіонального розвитку залишаються недостатньо розробленими і потребують подальшого вивчення та наукового обґрунтування. Досліджено питання взаємовпливу інвестиційного забезпечення та процесів розвитку регіональних кластерів підприємств в умовах рецесійного розвитку регіонів. Уточнено, що регіональний економічний комплекс це важлива ланка територіального розподілу праці. Визначено, що від рівня і характеру включення в інтеграційні процеси різних регіональних кластерів підприємств залежить зростання економіки, добробуту населення, зайнятості населення. Визначено диспропорції регіональної інвестиційної активності, які негативно впливають на рівномірний соціально-економічний розвиток регіонів. Отримано задовільні результати по визначенню впливу на процес залучення іноземного капіталу в економіку країни та забезпечення інвестиційної привабливості регіональних кластерів підприємств. Показано, що для вирішення проблеми інвестиційного забезпечення процесів розвитку регіональних кластерів підприємств необхідно у структурі інвестицій збільшити частку тих джерел, залучення яких забезпечить максимальну рентабельність інвестиційної діяльності, створювати умови для сприятливого інвестиційного клімату для вітчизняних та закордонних інвесторів, активі- зувати залучення прямих іноземних інвестицій через державно-приватне стратегічне партнерство.

 


Ключові слова


інвестиційне забезпечення; регіон; кластер; регіональний кластер підприємств; інтеграційні процеси; соціально-економічний розвиток; міжрегіональні зв’язки; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Багаева А. В. Региональные интеграционные процессы. Обозреватель. 2013. № 9 (284). С. 31–38.

Економіка регіонів у 2015 році: нові реалії і можливості в умовах започаткованих реформ. К.: НІСД, 2015.

с.

Заблодська І. В., Ахромкін Є. М. Інфраструктурне забезпечення активізації міжрегіонального співробітниц-

тва в Україні: стан та задуми. Прометей. 2013. № 1. С. 22–25.

Карлова О. А., Пархоменко Н. М. Регіональні інтеграційні процеси: інвестиційний аспект. Економіка. Фі-

нанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 2016. Вип. 3 (7). С. 20–31.

Біла С. О., Бабець І. Г., Валюшко І. В., Жаліло Я. А. [та ін.] Міжрегіональне співробітництво у системі нової

регіональної політики України /за ред. Я. А. Жаліла. К.: НІСД, 2011. 32 с.

Регіоналізм в Україні: реальність і перспективи. URL: http://gazeta.dt.ua/POLITICS/regionalizm___v_ukrayini_

realnist_i_perspektivi.html

Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів / Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій, 2014. URL:

http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/reyting_investiciynoyi_ privablivosti_regioniv_2014_1.pdf

Статистичні дані Держстату України. К.: Держ. служба статистики України, 2017. URL:

http://www.ukrstat/gov/ua

Сторонянська І. Міжрегіональні інтеграційні процеси в Україні: тенденції та перспективи розвитку: [моног-

рафія]. Львів: ІРД НАН України, 2009. 392с.
p-ISSN 2306-4420