DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.40.2015.120040

ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС – СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ

Людмила Дешевенко

Анотація


Проведено аналіз сучасного стану готельного господарства та наведено основні напрями розвитку готельного бізнесу в Україні. Готельно-ресторанна сфера як одна з високорентабельних галузей світової економіки у ХХІ ст. стає провідним напрямом економічного і соціального розвитку України, адже необхідною передумовою активного та успішного просування цієї галузі на ринок держави є сучасна туристична інфраструктура. Сьогодні туризм формує економіку багатьох держав, регіонів, стає важливим чинником стабільного розвитку світової індустрії гостинності. У готельному бізнесі України нині є чимало проблем: нерозвиненість готельних мереж, нестача готелів середньої цінової категорії, брак кваліфікованих фахівців, недоліки законодавства і т.д. Однак це поступово долається, компанії розвиваються, переймають досвід у західних партнерів, які, в свою чергу, приходять на український ринок, а рівень надання послуг зростає.


Ключові слова


готельно-ресторанний бізнес, інвестиції; індустрія гостинності; сучасна туристична інфраструктура; туристичні дестинації; регіональна конкурентоспроможність; готельний бізнес

Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Портер М. Международная конкуренция / М. Портер. – М. : Международные отношения, 1993. – 496 с.

Kelleher, J. The regions. Political restructuring and territorial government / J. Kelleher. – Toronto : D. C. Heath and Company, 2003. – 327 с.

Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика : підруч. / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – [2-ге вид., перероб. та доп.]. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 472 с.

Уокер Дж. Введение в гостеприимство : учеб. : пер. с англ. / Дж. Уокер. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 607 с.

Барановский В. А. Ресторанный бизнес : учеб. пособие / В. А. Барановский. – Р/нД. : Феникс, 2005. – 220 с.

Забуранна Л. В. Основні тенденції розвитку сучасного туристичного ринку України / Л. В. Забуранна // Еко-номіка і управління. – 2011. – № 2. – С. 61–68.

Ефимова О. П. Экономика гостиниц и ресторанов / О. П. Ефимова, Н. А. Ефимова. – М. : Новое знание, 2004. – 279 с.

Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг : [підручник] / Мальська М. П., Антонюк Н. В., Га-нич Н. М. – К. : Знання, 2008. – 661 с.

Агафонова Л. Туризм, готельний та ресторанний бізнес : ціноутворення, конкуренція, державне регулюван-ня : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Агафонова, О. Агафонова; Київ. ун-т туризму, економіки і права. – К. : Знання України, 2002. – 351 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Людмила Дешевенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420