DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.43.2016.120042

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ

Каріна Ігорівна Москаленко

Анотація


Окреслена ключова роль  машинобудування, та зокрема його  зовнішньоекономічної діяльності, в економічному розвитку держави.  Встановлено, що існуючі методи управління не спроможні стати ключовою ланкою у забезпеченні  конкурентоспроможності вітчизняного  машинобудівного комплексу, як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. Доведена ключова роль планування в процесі формування ефективної системи управління  зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівного комплексу. Досліджено особливості планування. Визначені найбільш прийнятні та доцільні моделі  стратегічного планування для використання в процесі планування зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного комплексу. Обґрунтована необхідність та своєчасність  виділення стратегічних сегментів в межах машинобудівних галузей.

Ключові слова


машинобудування; галузь; планування зовнішньоекономічна діяльність; стратегічний сегмент; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Кобець Е. А. Планирование на предприятии. Учеб. Пособие / Е. А. Кобець. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. – 156 с.

Дикань В. Л. Стратегічне управління : навч. посібник / В. Л. Дикань, В. О. Зубенко, О. В. Маковоз, І. В. Токмакова, В. О. Шраменко. – Київ : «Центр учбової літератури», 2013. – 272 с.

Клейнер Г. Б. Механизм принятия стратегических решений на промышленных предприятиях : результат эмпирического анализа / Г. Б. Клейнер. – М. : Экономика, 1998. – 82 с.

Єльникова Г. В. Основи адаптивного управління : курс лекцій / Г. В. Єльникова. - Харків : видав. гр. "Основа", 2004. - 128 с.

Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації : монографія / за ред. д.е.н., проф. Д. Г. Лук’яненка. – Київ : КНЕУ, 2001. – 538 с.

Балабанова Н. В. Конкурентоспроможність продукції машинобудівного комплексу України / Н. В. Балабанова // Вісник МДУ.– 2013. – № 5. – C. 21-27.

Бояринова К. О. Зарубіжний досвід використання інноваційно орієнтованих методів забезпечення конкурентоспроможності підприємствами машинобудування / К. О. Бояринова // Економіка і організація управління.– 2014. – № 3 (19). – C. 30-37.

Загорянська О. Л. Формування конкурентних переваг машинобудівних підприємств в сучасних умовах розвитку / О. Л. Загорянська // Електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрного університету «Ефективна економіка» № 6, 2011р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://economy. nayka.com.ua

Степанкова А. А. Система управління конкурентоспроможністю продукції підприємства / А. А. Степанкова, О. П. Кавтиш // Національний технічний університет України «КПІ». – 2012. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-38.pdf

Чижов Д. Д. Конкурентоспроможність продукції та методи її оцінки / Д. Д. Чижов // «Управління розвитком». Харківський національний економічний університет. – 2012. – № 13 (43). – С. 11-13.

Чупир О. М. Оцінка реального стану підприємств машинобудівної галузі України на зовнішніх та внутрішніх ринках / О. М. Чупир // Вісник економіки транспорту і промисловості.– 2013. – № 43. – С. 99-103.

Индекс промышленного производства [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/index/prom/

Державна служба статистики України: статистична інформація [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Сокотун Г. О. Конкурентоспроможність машинобудівних підприємств України у порівнянні з іноземними [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2404

Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" – Указ Президента України від 12.01.2015р № 5/2015 [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України - Закон України від 14.04.2016р. № 294 [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1099-19.

Про зовнішньоекономічну діяльність - Закон України від 16.04.1991 року №959-XII [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12.

Митний кодекс України від 11.07.2012 року № 4495-17 [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік - Закон України від 20.05.2010 року № 2278-VI [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2278-17.

Про митний тариф України - Закон України від 19.09.2013 року № 584-ХVII [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/584-18.

Угода про заснування Світової організації торгівлі від 15.04.94 року [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_342

Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України - Закон України від 23.03.2000р. № 1602-III [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1602-14


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Каріна Ігорівна Москаленко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420