DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.43.2016.120047

СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОСТІ КРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Наталія Олегівна Кондратенко, Лариса Володимирівна Оболонцева

Анотація


У статті узагальнено світовий досвід управління конкурентоспроможністю промисловості регіонів та його адаптація до українських реалій сьогодення. Виокремлені основні завдання державної промислової політики провідних країн світу. Визначені пріоритети в передових виробничих технологіях ЄС, США і Китаю. Проведено аналіз особливостей управління конкурентоспроможністю промисловості у провідних країн світу. Представлено та проаналізовано світовий індекс промислової конкурентоспроможності за 2016 р. та прогноз на 2020 р. Зроблено висновок о том, що конкурентоспроможність промисловості регіонів України буде значно вищою, якщо запрацює державна регіональна політика, яка базується на європейських принципах та підкріплена реформою адміністративно-територіальною устрою.

Ключові слова


управління; конкурентоспроможність; промисловість; провідні країни світу; регіони

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреева Л. Взгляд на системную конкурентоспособность как доминанту устойчивого экономического развития / Л. Андреева, Е. Миргородская // Экономист. – 2004. – № 1. – С. 81-88.

Бєлєнький П. Ю. Інвестиційно-інноваційне забезпечення конкурентоспроможності регіону / П. Ю. Бєлєнький, В. І. Шевченко-Марсель, О.О. Другов. – Львів : ІРД НАН України, 2006. – 129 с.

Валеева Ю. С. Теоретические основы анализа и оценки конкурентоспособности промышленного комплекса: [Електронний ресурс] / Ю. С. Валеева, В. Ю. Кулькова, Н. С. Исаева. – Режим доступу: http://www.econ.asu.ru/lib/sborn/natc2006/pdf/16.pdf.

Долішній М. І. Стратегічні фактори глобальної конкуренції і механізми забезпечення конкурентоспроможності регіонів / М. І Долішній, П. Ю. Бєлєнький, Н. І. Гомольська // Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики : монографія. – Харків : ВД “Інжек”, 2006. – 248 с.

Коваленко С. І. Стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності транскордонних регіонів в умовах розширення ЄС / С. І. Коваленко // Вісник соціально-економічних досліджень, – 2013. – Вип. 2 (49). – Ч. 1. – С. 123-130.

Ковальська Л. Л. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності регіонів держави / Л. Л. Ковальська // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка»: зб. наук. праць / Луцьк. націон. техн. ун-т. – Луцьк, 2008. – Вип. 5 (17). – Ч. 2. – 360 с.

Крячко Є. М. Формування державної цільової програми підвищення конкурентоспроможності регіонів України. : автореф. дис. … канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 «Економіка та управління національним 176 господарством» / Крячко Є. М. – Харків : НДЦ Індустріальних проблем розвитку НАН України, 2008. – 20 с.

Федак Т. В. Регіональні фактори забезпечення конкурентоспроможності продукції : дис. … канд. екон. наук: 08.10.01 / Федак Т. В. – Львів, 2001. – 238 с.

Промислова політика посткризової економіки: кол. монографія / [Дейнеко Л. В., Якубовський М. М., Шелудько Е. І. та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. В. Дейнеко; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. М. Якубовського; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогноз. НАН України" – Київ, 2014. – 316 с.

Матюшенко І. Ю. Технологічна конкурентоспроможність України в умовах нової промислової революції і розвитку конвергентних технологій / І. Ю. Матюшенко // Проблеми економіки № 1, 2016. – С. 108 – 119.

Дікань В. Л. Управління конкурентоспроможністю корпорацій в Європі: підручник / В. Л. Дікань, В. І. Савчук. – Київ : Знання. 2004. – 207 с.

Кузьмін О. Є. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : підручник. / О. Є. Кузьмін, Н. І. Горбаль. – Львів : Компакт-ЛВ, 2005. – 403 с.

Окландер М. А. Контуры экономической логистики / М. А. Окландер – Київ : Наук. думка, 2008. – 176 с.

Такамацу К. Методи управління конкурентоспроможністю японських виробників: монографія / К. Такамацу. – Київ : Бліц-Інформ. 2004. – 398 с.

Режим доступу: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/research/global-manufacturing-competitiveness-index.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Наталія Олегівна Кондратенко, Лариса Володимирівна Оболонцева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420