DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.42.2016.120084

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ З ПОЗИЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

Віра Іванівна Чиж

Анотація


Розглянуто зв’язок між податковою політикою держави та економічною безпекою регіонів. Доведено, що з метою забезпечення стійкого розвитку регіонів основним критерієм оцінювання ефек- тивності системи оподаткування, який враховує інтереси платників податків і держави, має бути рівень економічної безпеки території. Досліджено загрози економічній безпеці регіону, джерелом яких є незбалансованість системи оподаткування, розглянуто їх соціально-економічні наслідки. Ос- новною загрозою, що багато в чому визначає вплив системи оподаткування на рівень економічної безпеки регіону, є «тіньовий» сектор економіки. Запропоновано підходи до оцінювання збитку, що нанесений тіньовим сектором економічній безпеці регіону, які базуються на зіставленні втрат від тіньової діяльності з макроекономічними показниками, використовуваними при розрахунку індика- торів економічної безпеки. Наведено алгоритм розрахунку індикаторів економічної безпеки за сфе- рами життєдіяльності. Отримані оцінки необхідні для розробки сценаріїв підвищення рівня економіч- ної безпеки регіону для зміни параметрів податкової системи

Ключові слова


податки; регіон; безпека; ефективність; оцінювання; податкова система; підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Mellon Andrew W. Taxation: the people's business / Andrew W. Mellon. – New York : The Macmillan Company, 1924. – Р. 56–57. – Archived from the original on 28 April 2005.

Laffer A. Return to prosperity. How America can regain its economic superpower status / A. Laffer, S. Moore. – Threshold Editions. – 2010. – 326 p.

Налогообложение : теории, проблемы, решения / [В. П. Вишневский, А. С. Веткин, Е. Н. Вишневская и др.; под общ. ред. В. П. Вишневского]. – Донецк : ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2006. – 504 с.

Податковий менеджмент : підруч. / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, А. Я. Кизима, В. В. Карпова. – К. : Знання, 2008. – 525 с.

Система економічної безпеки : держава, регіон, підприємство : монографія : в 3 т. / [О. М. Ляшенко, Ю. С. Погорелов, В. Л. Безбожний та ін. ; за заг. ред. Г. В. Козаченко]. – Луганськ : Елтон-2, 2010. – Т. 1. – 282 с.

Алешин В. Безопасность предпринимательской деятельности в регионе [Электронный ресурс] / В. Алешин, Л. Дьяконова. – Режим доступа : http://www.xserver.ru/user/bprdt.shtml

Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект : навч. посіб. / М. І. Камлик. – К. : Атака, 2005. – 432 с.

Тетяев П. Е. Совершенствование налоговой системы как фактор повышения экономической безопасности региона : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.10, 08.00.05 / П. Е. Тетяев. – Екатеринбург, 2004. – 192 c. – РГБ ОД, 61:04-8/4033.

Доходи державного бюджету України у 2016 році (млн. грн.). Фінансовий портал МФУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://index.minfin.com.ua/budget/income/

Податковий Кодекс України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Тенденції тіньової економіки в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу : me.gov.ua›Documents/Download


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Віра Іванівна Чиж

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420