DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.52.2019.160443

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

Олег Вікторович Якименко

Анотація


Анотація. У роботі запропоновано методичний підхід до оцінки рівня інноваційного потенціалу будівельних підприємств на регіональному рівні. З’ясовано, що сьогодні для регіонів України нагальною є проблема управління інноваційним потенціалом всіх представників будівельного комплексу. Зроблено висновок, що використання запропонованого методичного підходу до оцінки інноваційного потенціалу будівельного підприємства регіону України, який заснований на інтегративному підході, дозволяє визначити триєдину сутність інноваційного потенціалу будівельного підприємства регіону України, а саме виокремити ресурсний, результативний і внутрішній рівні, і дозволяє не лише розрахувати інтегративний показник інноваційного потенціалу будівельного підприємства регіону України, а й класифікувати підприємства за його величиною на регіональному рівні.


Ключові слова


інноваційний потенціал; будівельне підприємство; регіон; оцінка; рівень

Повний текст:

PDF

Посилання


Amosha, O. I., Buliiev, I. P., Shevtsova, H. Z. (2007). Innovatsiine onovlennia tekhniko-tekhnolohichnoi bazy promyslovoho vyrobnytstva na synerhetychnykh zasadakh: teoriia i praktyka. Ekonomika promyslovosti, No. 1, s. 3–9 [in Ukrainian].

Mekhanizm stratehichnoho upravlinnia innovatsiinym rozvytkom: monohrafiia (2010). Zah. red. O. A. Bilovodskoi. Sumy: Universytetska knyha, 432 s. [in Ukrainian].

Bykonia, S. F. (2003). Instytutsionalni aspekty teorii innovatsiinoho rozvytku. Visnyk KNUDT, No. 3, s. 101–106 [in Ukrainian].

Kasianenko, V. O. (2011). Zarubizhnyi dosvid upravlinnia innovatsiinym potentsialom ekonomiky ta mozhlyvosti yoho vykorystannia v Ukraini. Marketynh ta menedzhment innovatsii, No. 4, vol. 2, s. 200–204 [in Ukrainian].

Promyslovyi potentsial Ukrainy: problemy ta perspektyvy strukturno-innovatsiinykh transformatsii (2007). Vidp. red. kand. ekon. nauk Yu. V. Kindzerskyi. Kyiv: In-t ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy, 408 s. [in Ukrainian].

Lapko, O. O., Aleksandrova, V. P. (2003). Naukovo-tekhnichnyi potentsial ta yoho rozvytok. Ekonomika Ukrainy: stratehiia i polityka dovhostrokovoho rozvytku. Kyiv, 421 s. [in Ukrainian].

Panas, V. Ia., Tkach, S. M. (2013). Upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu pidpryiemstva: teoretychnyi aspekt. Rehionalna ekonomika: nauk.-prakt. zhurnal, No. 1, s. 69–75 [in Ukrainian].

Oviechkina, O. A., Ivanova, K. V. (2007). Ohliad metodiv otsinky rivnia innovatsiinoho potentsialu ekonomichnykh subiektiv. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, No. 4, s. 130–140 [in Ukrainian].

Holovii, V. M. (2010). Innovatsiine pidpryiemnytstvo: sutnist,potentsial. Vestnyk NTU «KhPY», No. 58 [in Ukrainian].

Ershova, S. A. (2007). Analyz y dyahnostyka fynansovo-khoziaistvennoi deiatelnosty predpryiatyia: uchebnoe posobye. St. Petersburg: SPbHASU, 155 s. [in Russian].

Savytskaia, H. V. (2005). Ekonomycheskyi analyz: ucheb. 11-e yzd., yspr. y dop. Moskva: Novoe znanye, 651 s. [in Russian].

Hrashchenko, I. S., Lisun, Ya. V. (2011). Osoblyvosti upravlinnia vytratamy na pidpryiemstvakh sfery posluh. Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu kharchovykh tekhnolohii, Ekonomika, No. 39, s. 21–25 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Олег Вікторович Якименко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420