DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.52.2019.160443

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

Олег Вікторович Якименко

Анотація


Анотація. У роботі запропоновано методичний підхід до оцінки рівня інноваційного потенціалу будівельних підприємств на регіональному рівні. З’ясовано, що сьогодні для регіонів України нагальною є проблема управління інноваційним потенціалом всіх представників будівельного комплексу. Зроблено висновок, що використання запропонованого методичного підходу до оцінки інноваційного потенціалу будівельного підприємства регіону України, який заснований на інтегративному підході, дозволяє визначити триєдину сутність інноваційного потенціалу будівельного підприємства регіону України, а саме виокремити ресурсний, результативний і внутрішній рівні, і дозволяє не лише розрахувати інтегративний показник інноваційного потенціалу будівельного підприємства регіону України, а й класифікувати підприємства за його величиною на регіональному рівні.


Ключові слова


інноваційний потенціал; будівельне підприємство; регіон; оцінка; рівень

Повний текст:

PDF

Посилання


Amosha, O. I., Buliiev, I. P., Shevtsova, H. Z. (2007). Innovative updating of technical and technological base of industrial production on a synergistic basis: theory and practice. Ekonomika promyslovosti, No. 1, s. 3–9 [in Ukrainian].

Mechanism of strategic management of innovation development: monohrafiia (2010). Zah. red. O. A. Bilovodskoi. Sumy: Universytetska knyha, 432 s. [in Ukrainian].

Bykonia, S. F. (2003). Institutional aspects of the theory of innovation development. Visnyk KNUDT, No. 3, s. 101–106 [in Ukrainian].

Kasianenko, V. O. (2011). Foreign experience in managing the innovative potential of the economy and its possible use in Ukraine. Marketynh ta menedzhment innovatsii, No. 4, vol. 2, s. 200–204 [in Ukrainian].

Industrial potential of Ukraine: problems and perspectives of structural and innovation transformations (2007). Vidp. red. kand. ekon. nauk Yu. V. Kindzerskyi. Kyiv: In-t ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy, 408 s. [in Ukrainian].

Lapko, O. O., Aleksandrova, V. P. (2003). Scientific and technical potential and its development. Ekonomika Ukrainy: stratehiia i polityka dovhostrokovoho rozvytku. Kyiv, 421 s. [in Ukrainian].

Panas, V. Ia., Tkach, S. M. (2013). Management of innovative activity of the enterprise: theoretical aspect. Rehionalna ekonomika: nauk.-prakt. zhurnal, No. 1, s. 69–75 [in Ukrainian].

Oviechkina, O. A., Ivanova, K. V. (2007). An overview of methods for assessing the level of innovative potential of economic entities. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, No. 4, s. 130–140 [in Ukrainian].

Holovii, V. M. (2010). Innovative entrepreneurship: essence, potential. Vestnyk NTU «KhPY», No. 58 [in Ukrainian].

Ershova, S. A. (2007). Analysis and diagnostics of financial and economic activity of the enterprise: a manual. St. Petersburg: SPbHASU, 155 s. [in Russian].

Savytskaia, H. V. (2005). Economis analysis: ucheb. 11-e yzd., yspr. y dop. Moskva: Novoe znanye, 651 s. [in Russian].

Hrashchenko, I. S., Lisun, Ya. V. (2011). Peculiarities of cost management at the enterprises of the sphere of services. Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu kharchovykh tekhnolohii, Ekonomika, No. 39, s. 21–25 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Амоша О.І. Інноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика [Текст] / О.І. Амоша, І.П. Булієв, Г.З. Шевцова // Економіка промисловості. – 2007. - № 1. – С. 3 – 9.


2. Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком [Текст]: монографія / За аг.ред. О.А. Біловодської. – Суми: Університетська книга, 2010. – 432 с.


3. Биконя С.Ф. Інституціональні аспекти теорії інноваційного розвитку [Текст]  / С.Ф. Биконя // Вісник КНУДТ. – 2003. - № 3. – С. 101 – 106.


4. Касьяненко В.О. Зарубіжний досвід управління інноваційним потенціалом економіки та можливості його використання в Україні[Текст] / В.О. Касьяненко // Маркетинг та менеджмент інновацій. – 2011. - № 4, Т.2. – С.200 – 204.


5. Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій / Відпов. ред. канд. екон. наук Ю.В. Кіндзерський. – К.: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2007. – 408 с.


6. Лапко О.О. Науково-технічний потенціал та його розвиток / О.О. Лапко, В.П. Александрова [Текст] // Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку. – К., 2003. – 421 с.


7. Панас В.Я. Управління інноваційною діяльністю підприємства: теоретичний аспект [Текст] / В.Я. Панас, С.М. Ткач // Регіональна економіка: наук.-практ. журнал. – 2013. – № 1. – С. 69 – 75. 


8. Овєчкіна О.А. Огляд методів оцінки рівня інноваційного потенціалу економічних суб’єктів / О.А. Овєчкіна, К.В. Іванова // Економічний вісник Донбасу, 2007. - №4. – С. 130-140.


9. Головій В.М. Інноваційне підприємництво: сутність,потенціал / В.М. Головій // Вестник НТУ «ХПИ». – 2010. - № 58.


10. Ершова С. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие / С. А. Ершова. – СПб.: СПбГАСУ, 2007. – 155 с.


11. Савицкая Г.В. Экономический анализ: учеб. / Г.В. Савицкая. 11-е изд., испр. и доп. – М.: Новое знание, 2005. – 651 с.


12. Гращенко І.С. Особливості управління витратами на підприємствах сфери послуг / І.С. Гращенко, Я.В. Лісун // Наукові праці Національного університету харчових технологій, Економіка, 2011. - № 39. – С. 21-25.

Copyright (c) 2019 Олег Вікторович Якименко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420