DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.53.2019.171414

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ І БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО КЛАСТЕРУ

Наталія Вікторівна Ільченко, Світлана Василівна Кошеленко, Олег Михайлович Одінцов

Анотація


Сьогодні забезпечення якості та безпечності харчових продуктів виступає як невідривна й визначна складова частина правого регулювання соціально-економічних відносин. Інтеграція України у світову економічну співдружність неможлива без створення в ній досконалої правової бази у зазначеній галузі. З огляду на це актуальність наукового опрацювання проблем нормативно-правового забезпечення якості та безпечності харчових продуктів є повністю доведеною.

Позитивне вирішення завдання підвищення конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору (виробництво, заготівля, переробка, реалізація) залежить від системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів як на господарському, так і на регіональному рівнях. Однією із умов підвищення конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору економіки є запровадження кластерної моделі агропромислового виробництва, яка зміцнює взаємовідносини її господарюючих суб'єктів завдяки тісній співпраці на взаємовигідних умовах та надає нові імпульси розвитку їхньої діяльності. Ці переваги кластерної організації агропромислового виробництва забезпечують ефективний розвиток системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів на підприємствах регіонального агропромислового кластеру.

Мета статті – узагальнити теоретичні підходи щодо забезпечення розвитку системи управління якістю і безпечністю харчових продуктів на підприємствах регіонального агропромислового кластеру, проаналізувати теперішнє становище нормативно-правового забезпечення якості та безпечності харчових продуктів в країні та запропонувати шляхи вирішення даної проблеми.

Одним з найбільш ефективних напрямків соціально-економічного розвитку регіонів, що дозволяють забезпечити їх конкурентні переваги в сфері виробництва харчової продукції та високий рівень продовольчої безпеки є формування регіональних агропромислових кластерів.

Стаття присвячена проблемі забезпечення розвитку системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів регіонального агропромислового кластеру. Проведено аналіз сучасних підходів щодо системи управління якістю і безпечністю харчових продуктів агропромислового кластеру.

Розглянуто основні теоретичні питання нормативно-правового забезпечення якості й безпечності харчових продуктів в країні та в світі. Опрацьовано сьогоднішню законодавчу базу у цій галузі. Визначено проблемні напрями її застосування, надано пропозиції щодо удосконалення правової основи забезпечення якості та безпечності харчових продуктів в Україні.

Запропоновано методи забезпечення розвитку системи управління якістю і безпечністю харчових продуктів на підприємствах агропромислового кластеру.

Розроблено організаційну модель системи управління якістю і безпечністю харчових продуктів на підприємствах регіонального агропромислового кластеру.


Ключові слова


харчові продукти; якість та безпечність харчових продуктів; нормативно-правове забезпечення; державний контроль; кластер; агропромисловий кластер; цикл Демінга; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Lysenko, O. (2018). Food safety: features of the scheme of certification for FSSC 22000. Quality management, No. 6, pp. 18–24 [in Ukrainian].

Zozulya, I.V. (2017). Safety and quality of products in Ukraine in conditions of European integration: issues of improving legislation. Forum prava, No. 4, pp. 80–86 [in Ukrainian].

The Ukraine-2020 Sustainable Development Strategy is approved by the Decree of the President of Ukraine from January 12, 2015, No. 5/2015. URL:https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/5/2015# n10.

Strategy of development of agrarian sector of economy for the period till 2020, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine from October 17, 2013, № 806-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80.

The Concept of the State Target Program for the Development of the Agrarian Sector of the Economy for the period up to 2022, approved by the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine from December 30, 2015, No. 1437-p. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1437-2015-%D1%80.

Overkovskaya, T. K. (2018). Legal regulation of food safety. Entrepreneurship, Economy and Law, No. 4, pp. 109–114 [in Ukrainian].

Voynarenko, M. P., Bohatchyk, L. A. (2014). Applying cluster tools to develop subregional competitiveness strategy of region's economy. Actual problems of economics, No. 8, pp. 171–182 [in Ukrainian].

Kropyvko, M. F., and Rossoxa, V. V. (eds.) (2015) Integration and self-organization of agrarian business in conditions of decentralization of power: monograph. Kyiv: Instytut agrarnoyi ekonomiky, 482 p. [in Ukrainian].

Kropyvko, M. F. (2013). The increase of competitiveness and social orientation of agrarian enterprises based on the development of cluster systems. The Economy of AIC, No. 3, pp. 3–15 [in Ukrainian].

Buriak, R.I. (2015). Integrated management system as basement of sustainable development of enterprise of the agricultural sector of Ukraine. Journal of Academy of Labour, Social Relations and Tourism, No. 3-4,.pp. 36–44 [in Ukrainian].

Law of Ukraine «On Standardization». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1315-18.

Law of Ukraine «On Technical Regulations and Conformity Assessment».URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19.

Sapego, Yu. M., Solyanik, A. I. Normative-technical support of system management of quality and safety of production of typical agro-industrial cluster. System analysis and modeling of quality management processes in the innovative development of the agro-industrial complex: interd. scientific practice. conf. (Voronezh, April 8-9, 2015). Voronezh: VSUET, 2015. S. 534-544 [in Russian].

Lobozynska, S.M., Nazarkevych, O.B. (2017). Stimulation of an ecological approach agricultural production for creating food security of Ukraine. Economics: time realities, No. 3 (31). С. 53–59 [in Ukrainian].

Law of Ukraine «On quality and safety of food products and food raw materials». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2% D1%80?lang=en.

Law of Ukraine «On state control over observance of the legislation on food products, feed, animal by-products, animal health and welfare». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19?lang=en.

Recommended International Code of Practice. General principles of food hygiene. Codex Alimentarius Commission CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003. Annex: Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) system and guidelines for its application // FAO/WHO. ‒ 1969. URL:http://www. codexalimentarius.net/web/standard_list.do?lang=en.

Krisanov, D. F. (2016). Integration of the agro-food sector of Ukraine into a single regulatory environment of the European Union: monograph. Kyiv: State Institution «Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine», 368 p [in Ukrainian].

Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety. ‒ 2002. ‒ Official Journal No. 31, L 01.02. ‒ рр. 1–31.

Odintsov, O. M. (2016) The formation of preconditions of agricultural production cluster organization: author's abstract for Dr.Sc. in Economics: spec. 08.00.03 "Economics and management of national economy". Institute of agrarian economics. Kyiv, 40 p. [in Ukrainian].

Zohozaj, V. B. (eds.) (2011). Quality management: teaching. manual for the stud higher teach shut up. Kyiv: SE "Kind. House "Personnel", 2011. 936 p.

National standard of Ukraine «Quality management systems – Requirements» (ISO 9001:2015). URL:http://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209001. pdf.

National standard of Ukraine «Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain» (ISO 22000:2005). URL:https://test1.haccp.center/assets/files/DSTU_ ISO_22000-2007.pdf

Lysenko, O. M. (2016). Quality management systems: peculiarities of implementation in accordance with the new version of the standard ISO 9001. Bulletin of the East European University of Economics and Management, No 1, pp. 25–34 [in Ukrainian]. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2016_1_6.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Лисенко О. Безпечність продуктів харчування: особливості схеми сертифікації за FSSC 22000. Управління якістю. 2018. № 6. С. 18–24.

Зозуля І. В. Безпечність та якість продуктів в Україні в умовах євроінтеграції: питання удосконалення законодавства. Форум права. 2017. № 4. C. 80–86.


Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» схвалена указом Президента України від 12 січня 2015 р., № 5/2015. URL:https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/5/2015# n10.


Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р., № 806-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80.


Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р., № 1437-р.  URL:https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1437-2015-%D1%80.


Оверковська Т. К. Правове регулювання безпечності продуктів харчування. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 4. С. 109–114.


Войнаренко М. П., Богатчик Л. А. Використання кластерного інструмен-тарію при розробці субрегіональних стратегій підвищення конкуренто-спроможності економіки регіонів. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 8. С. 171–182.


Інтеграція та самоорганізація аграрного бізнесу в умовах децентралізації влади : монографія / за ред. М. Ф. Кропивка, В. В. Россохи. Київ: Інститут аграрної економіки, 2015. 482 с.


Кропивко М. Ф. Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем. Економіка АПК. 2013. № 3. С. 3–15.


Буряк Р. І. Інтегрована система менеджменту як основа забезпечення сталого розвитку підприємства аграрного сектору України. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2015. № 3–4. С. 36–44.


Закон України «Про стандартизацію». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1315-18.


Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19.


Сапего Ю. М., Соляник А. И. Нормативно-техническое обеспечение системного управления качеством и безопасностью продукции типового агропромышленного кластера. Системный анализ и моделирование процессов управления качеством в инновационном развитии агропромышленного комплекса : межд. науч.-практ. конф. (г. Воронеж, 8-9 апреля 2015 г.). Воронеж: ВГУИТ, 2015. С. 534-544.


Лобозинська С. М., Назаркевич О. Б. Стимулювання екологізації агровиробництва у формуванні продовольчої безпеки України. Економіка: реалії часу. 2017. № 3 (31). С. 53–59.


Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/chow/771/97-вр.


Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин». URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2042-19


Recommended International Code of Practice. General principles of food hygiene. Codex Alimentarius Commission CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003. Annex: Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) system and guidelines for its application // FAO/WHO. ‒ 1969. URL:http://www. codexalimentarius.net/web/standard_list.do?lang=en.


Інтеграція агрохарчового сектора України в єдиний нормативний простір Європейського Союзу : монографія / Д. Ф. Крисанов. Київ: Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України». 2016. 368 с. URL:http://ief.org.ua/docs/mg/275.pdf.


Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety. ‒ 2002. ‒ Official Journal No. 31, L 01.02. ‒ рр. 1–31.


Одінцов О. М. Формування передумов кластерної організації агропромислового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Інститут аграрної економіки. Київ, 2016. 40 с.


Управління якістю : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за наук. ред. В. Б. Захожая. – К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. 936 с.


Національний стандарт України «Системи управління якістю: Вимоги (ДСТУ ISO 9001:2015)». URL:http://khoda.gov.ua/image/catalog/files/% 209001.pdf.


Національний стандарт України «Системи управління безпечністю харчових продуктів: Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ДСТУ ISO 22000:2007)». URL:https://test1.haccp.center/assets/files/DSTU_ISO_22000-2007.pdf.


Лисенко О. М. Системи управління якістю: особливості впровадження згідно з новою версією стандарту ISO 9001. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2016. № 1. С. 27–34. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2016_1_6.

Copyright (c) 2019 Олег Михайлович Одінцов, Світлана Василівна Кошеленко, Наталія Вікторівна Ільченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420