DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.53.2019.171765

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Микола Юрійович Слинько

Анотація


Вдосконалення управління господарською діяльністю є одним з найважливіших завдань будь-якого підприємства. Ефективне управління підприємством є неможливим без управління його інформаційною діяльністю. Використання інформаційних технологій здійснюється для забезпечення ефективної та оперативної комп’ютерної обробки інформаційних ресурсів, збереження значних обсягів економічно важливої інформації та передачі її зручним та швидким способом. Тому, важливого значення набуває оптимізація діяльності підприємства на основі застосування сучасних інформаційних технологій, що й актуалізує обрану тему.

Метою статті є дослідження підходів щодо впровадження інформаційних технологій у господарській діяльності підприємств, а також поглиблення теоретичних аспектів та розроблення практичних рекомендацій реалізації економічного механізму використання інформаційних технологій на вітчизняних підприємствах.

У статті розглянуто погляди на трактування категорії інформаційна технологія. Охарактеризовано п’ять основних типів інформаційних систем відповідно до функціональних сфер управління підприємством. Виявлено, що сфера комп’ютерних та інформаційних технологій за останні роки демонструє суттєве підвищення темпів розвитку. Значні темпи впровадження інформаційних технологій забезпечують зростання чисельності обчислювальної техніки у використанні вітчизняних підприємств, що представлено у статті.

Охарактеризовано різноманітні інформаційні технології, які реалізовуються у формі різноманітних інформаційних систем та інформаційних комплексів на рівні підприємства, зокрема такі, як: MRP, SCM, BPR, ERP, MIS, BI. Представлено та охарактеризовано складові алгоритму використання інформаційних технологій у господарській діяльності підприємства. Охарактеризовано етапи механізму впровадження інформаційних технологій на підприємстві. Визначено роль та основні завдання, вирішення яких забезпечує впровадження інформаційних технологій на вітчизняних підприємствах.

 


Ключові слова


інформаційні технології; підприємництво; інноваційний розвиток; інформаційна система; інформаційно-комунікативні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonenko, V. H. (2015). Rol ta mistse informatsiinykh tekhnolohii u hlobalnii ekonomitsi [Role and place of information technology in global economy]. Molodyi vchenyi, № 11(2), 6-9 [in Ukrainian].

DSTU 2226–93. Avtomatyzovani systemy. Terminy ta vyznachennia. Derzhavni standarty Ukrainy [Online] available at: http://document.ua/avtomatizovani-sistemi.-termini-ta-viznachennja-nor16796.html [in Ukrainian].

Ianchuk, T.V. (2016). Znachennia mekhanizmu vprovadzhennia informatsiinykh tekhnolohii u hospodarskii diialnosti pidpryiemstv [Meaning of mechanism of information technologies introduction at economic activities of enterprises]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, №4(24), 269-276 [in Ukrainian].

Zhyhalkevych, Zh.M., Onopko, A.S. (2016). Informatsiini tekhnolohii v upravlinni pidpryiemstvom [nformation technologies at enterprise management]. Suchasni pidkhody do upravlinnia pidpryiemstvom: Zbirnyk tez dopovidei VII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu. K: Vyd-vo «Politekhnika», 28 kvitnia 2016 r. [Online] available at: http://ape.fmm.kpi.ua/article/viewFile/102782/97865 [in Ukrainian].

Holoborodko, A. Yu. (2013). Mekhanizm pobudovy informatsiinoi systemy upravlinnia potokovymy protsesamy [Mechanism of construction of information management stream processes system]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti. Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property : zbirnyk naukovykh prats : u 2-kh vyp. PDTU, , T. 2, 326-330 [in Ukrainian].

Lysak, N. V., Mironova, Yu. V., Perehonchuk, N. P., Pityk, O. V. (2016). Pokrashchennia diialnosti pidpryiemstva shliakhom orhanizatsii kompiuternoi informatsiinoi bazy [Improvement of enterprise activity by organizing computer information base]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, № 2(1), 21-25 [in Ukrainian].

Illiashenko, O. V. (2013). Systemnyi kontrol hospodarskykh operatsii iz vykorystanniam informatsiinykh tekhnolohii [System control of business operations by using information technologies]. Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, 1(2), 33–40 [in Ukrainian].

Informatsiine suspilstvo, Ofitsiinyi sait derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy [Online] available at: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/08/Arch_vit_bl.htm [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait DOU: Spilnota prohramistiv Ukrainy [Online] available at: https://dou.ua/ [in Ukrainian].

Balanovska, T. I., Hohulia, O. P., Tuzhyk, K. L. (2012). Osoblyvosti funktsionuvannia maloho pidpryiemnytstva v Ukraini [Features of small business entrepreneurship in Ukraine]. Innovatsiina ekonomika, 8 (34), 22–31 [in Ukrainian].

Kononenko, Y. V., Bukreeva, K. S. (2010). Model y metod optymyzatsyy portfelei proektov predpryiatyia dlia planovoho peryoda [Model and method for optimization enterprise’s project portfolios for planning period]. VostochnoEvropeiskyi zhurnal peredovikh tekhnolohyi, 1/2 (43), 9–11 [in Russian].

Lepeiko, T. I. (ed.) (2010) Conceptual principles of management in the information economy: monograph. Kharkiv: Vyd-vo KhNEU, 252 p. [in Ukrainian].

Nemchenko, A. B. (2010) Business-incubators in the sphere of modern state support for the development of regional innovation infrastructure. Naukovi pratsi KNTU. Ekonomichni nauky, iss. 17, pp. 25–34 [in Ukrainian].

Khalimon, T. M. (2016) Information technologies as a platform for effective management by enterprises’ competitiveness. Ekonomika. Menedzhment. Biznes, No. 4, pp. 67–74 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антоненко В. Г. Роль та місце інформаційних технологій у глобальній економіці / В. Г. Антоненко // Молодий вчений. – 2015. – № 11(2). – С. 6-9


ДСТУ 2226–93. Автоматизовані системи. Терміни та визначення. Державні стандарти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/avtomatizovani-sistemi.-termini-ta-viznachennja-nor16796.html


Янчук Т.В. Значення механізму впровадження інформаційних технологій у господарській діяльності підприємств / Т.В. Янчук // Економiка i органiзацiя управлiння. – 2016. – №4(24). – С. 269-276


Жигалкевич Ж.М. Інформаційні технології в управлінні підприємством [Електронний ресурс] / Ж.М. Жигалкевич, А.С. Онопко // Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28 квітня 2016 р. – К: Вид-во «Політехніка», 2016. – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/viewFile/102782/97865


Голобородько А. Ю. Механізм побудови інформаційної системи управління потоковими процесами / А. Ю. Голобородько // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property : збірник наукових праць : у 2-х вип. / ПДТУ. – Маріуполь, 2013. – Вип. 1, Т. 2. – С. 326-330


Лисак Н. В. Покращення діяльності підприємства шляхом організації комп'ютерної інформаційної бази / Н. В. Лисак, Ю. В. Міронова, Н. П. Перегончук, О. В. Пітик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 2(1). – С. 21-25


Ілляшенко О. В. Системний контроль господарських операцій із використанням інформаційних технологій / О. В. Ілляшенко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2013. – Вип. 1(2). – С. 33–40


Інформаційне суспільство, Офіційний сайт державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/08/Arch_vit_bl.htm

Офіційний сайт DOU: Спільнота програмістів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dou.ua/


Балановська Т. І. Особливості функціонування малого підприємництва в Україні / Т. І. Балановська, О. П. Гогуля, К. Л. Тужик // Інноваційна економіка. – 2012. – № 8 (34). – С. 22–31


Кононенко И. В. Модель и метод оптимизации портфелей проектов предприятия для планового периода / И. В. Кононенко, К. С. Букреева // ВосточноЕвропейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 1/2 (43). – С. 9–11


Концептуальні засади менеджменту в інформаційній економіці : монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. І. Лепейко. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 252 с.


Немченко А. Б. Бізнес-інкубатори у сфері сучасної державної підтримки розвитку регіональної інноваційної інфраструктури / А. Б. Немченко // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 25–34


Халімон Т. М. Інформаційні технології як платформа ефективного управління конкурентоспроможністю підприємств / Т. М. Халімон // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. – № 4. – С. 67-74





Copyright (c) 2019 Микола Юрійович Слинько

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420