DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.41.2016.78049

Еволюція наукових поглядів та концепцій формування і підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу

Лілія Борисівна Мартинова

Анотація


У статті розглянуто еволюцію наукових поглядів на конкурентоспроможність людського потенціалу. Проаналізовано співвідношення таких основних понять, як трудовий потенціал, трудові ресурси, людський капітал, людський розвиток, робоча сила та їх вплив на визначення ролі людини в соціально-економічному розвитку.


Ключові слова


людський потенціал; людський капітал; теорія людського капіталу; концепція людського розвитку; трудовий потенціал; робоча сила

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonyuk, V. P. (2005), "Regional management in the system of labour potential formation" ["Rehional'nyy menedzhment v systemi formuvannya trudovoho potentsialu"], Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky, No 3, pp. 243–252.

Aristotel' (1983), Politics [Politika], Sochineniya : in 4 vol. Vol. 4, Mysl', Moscow, 381 p.

Beztelesna, L. (2009), "Human development: approaches to the interpretation of its nature and conditions for its providing" ["Lyuds'kyy rozvytok: pidkhody do traktuvannya suti ta umov yoho zabezpechennya"], Ekonomika Ukrayiny : polit.-ekon. zhurn., No 7, pp. 4–12.

Bohynya, D. P. and Hrishnova, O. A. (2001), Bases of labour economy. 2nd ed., ster. [Osnovy ekonomiky pratsi. 2-he vyd., ster.], Znannya-Pres, Kyiv, 312 p.

Budkin, V., Petrenko, Z. and Nhuyen Tkhy Khan' (2005), "Areas of high technologies: global experience and Ukrainian realities" ["Zony vysokykh tekhnolohiy: svitovyy dosvid ta realiyi Ukrayiny"], Ekonomika Ukrayiny, No 10, pp. 71–76/

Vynohrads'kyy, M. D., Belyayeva, S. V., Vynohrads'ka, A. M. and Shkanova, O. M. (2006), Personnal management [Upravlinnya personalom], Tsentr navchal'noyi literatury, Kyiv, 504 p.

Hreyson, J. and O"Dell, K. (1991), American management on the threshold of the XXI century [Amerikanskiy menedzhment

na poroge XXI veka], Ekonomika, Moscow, p. 196/

Hrishnova, O. A. (2006), Human development [Lyuds'kyy rozvytok], KNEU, Kyiv 308 p.

The report on human development in Ukraine in 2008. Human development and European choice of Ukraine [Zvit z lyuds'koho rozvytku v Ukrayini za 2008 r. Lyuds'kyy rozvytok i yevropeys'kyy vybir Ukrayiny] (2008), PROON, Kyiv, 122 p.

Zlupko, S. M. and Martynyak, M. M. (2001), Human potential, employment and social protection of population in Ukraine [Lyuds'kyy potentsial, zaynyatist' i sotsial'nyy zakhyst naselennya v Ukrayini], L'vivs'kyy nats. un-t. im. I. Franka, L'viv, 192 p.

Investment of Ukrainian economy (2005). In: A. Sukhorukov (ed.) [Investuvannya ukrayins'koyi ekonomiky. Za red. A. Sukhorukova], OIE NANU, Kyiv, 484 p.

Kondrat'ev, N. Yakovets, Yu. and Abalkin, L. (2002), Large market cycles and foresight theory [Bol'shiye tsykly kon’yunktury i teoriya predvideniya] Ekonomika, Moscow, 768 p.

Kostakov, V. G. (1990), Overemployment – the shortage of labour power, regional profile [Sverkhzanyatost' – defitsit rabochey sily, regional'nyy razrez], Doklad na mezhdunar. konf. MOT, Moscow, October, 1-4, 56 p.

Novikova, O. F., Amosha, O. I., Antonyuk, V. P. et al. (2008), Human potential: mechanisms of preservation and development [Lyuds'kyy potentsial: mekhanizmy zberezhennya ta rozvytku], Donets'k, 468 p.

Marshall, A. (1993), Principles of economic science [Printsypy ekonomicheskoy nauki], vol. 1, Progress, Moscow, 416 p.

Nikolaychuk, M. (2011), "Human capital in the system of structural economic displacements" ["Lyuds'kyy kapital v systemi strukturnykh zrushen' ekonomiky"], Rol' innovatsiy u pidvyshcheni nayavnoho potentsialu krayiny: materialy mizhnar. nauk.-prakt. Internet-konf., December, 14-15, Part 2, Krok, Ternopil', pp. 84–86.

Onikiyenko, V. V. (2004), "Methodology for regulation of demand and supply of labour power" ["Metodolohiya rehulyuvannya popytu i propozytsiyi robochoyi syly"], Zaynyatist' ta rynok pratsi: mizhvid. nauk. zb., Issue 18, RVPS Ukrayiny NAN Ukrayiny, Kyiv, pp. 7–14.

Pyrozhkov, S. (2008), Chosen scientific works: in 2 vol. Vol. 1: Demographic and labour potential [Vybrani naukovi pratsi: u 2 t. T. 1: Demohrafichnyy i trudovyy potentsial], NAN Ukrayiny, In-t demohrafiyi i sots. doslidz., Kyiv. nats. torhovel'no-ekon. un-t, Kyiv, 933 p.

Pyrozhkov, S. I. (1992), Labour potential in demographic dimension [Trudovoy potentsial v demograficheskom izmereniyi], Nauk. dumka, Kyiv, 173 p.

Pryymak, V. and Hynda, O. (2013), Process management by the development and realization of human potential in Ukrainian economy [Upravlinnya protsesamy rozvytku ta realizatsiyi lyuds'koho potentsialu v ekonomitsi Ukrayiny], Rastr-7, L'viv, 436 p.

Sen, A. (2004), The development as a freedom [Razvitiye kak svoboda], Novoe izdatel'stvo, Moscow, 432 p.

Smit, A. (2007), The research on the nature and and causes of people wealth [Issledovaniye o prirode i prichinakh bogatstva narodov], Eksmo, Moscow, 960 p. (Seriya: Antologiya ekonomicheskoy mysli).

Enterprise management: organizational and economic aspect. V. M. Nyzhnyk, M. V. Nikolaychuk (eds) [Upravlinnya pidpryyemstvom: orhanizatsiyno-ekonomichnyy aspect], za red. V. M. Nyzhnyka, M. V. Nikolaychuka, (2010), KhNU, Khmel'nyts'kyy, 389 p.

"390 years from William Petty’s birthday" ["390 let so dnya rozhdeniya Uil'yama Petti"] (2013), Demoskop Weekly, No 555–556, available at : http://demoscope.ru/weekly/2013/0555/nauka03.php

Becker, G. (1993), Human capital: theoretical and empirical analysis, with special reference to education. 3rd ed., University of Chicago Press, 390 p.

Fisher, I. (2007), The nature of capital and income, Cosimo Classics, New York, 452 p.

Keynes, J. M. The general theory of employment, interest and money. Ebook, available at: https://www.marxists.org/reference/subject/economics/keynes/general-theory/

Mill, J. S. Principles of political economy. Ebook, available at: http://www.gutenberg.org/files/30107/30107-pdf.pdf

Kendrick, John W. Total capital and economic growth, available at: http://www.nber.org/chapters/c3808.pdf

Schultz, T. Investment in human capital, available at: http://www.ssc.wisc.edu/~walker/wp/wpcontent/uploads/2012/04/schultz61.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Лілія Борисівна Мартинова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420