DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.41.2016.84396

Методологія управління організаційними змінами на підприємствах

Роман Олексійович Толпежніков

Анотація


У роботі розглянуто питання ефективного управління змінами на підприємствах та необхідність змін під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. Сформульовано рекомендації щодо підвищення ефективності здійснюваних організаційних змін. Запропоновано схему впровадження організаційних змін на підприємстві, Розглянуто основні причини, що викликають опір змінам. Висновок роботи полягає у тому, що організаційні зміни на підприємстві є невід’ємною частиною організаційного процесу та забезпечують його розвиток. Постійне підтримування показників діяльності підприємства на необхідному рівні вимагає організаційних змін, впровадженням яких необхідно ефективно управляти. Розроблені рекомендації дають змогу керівництву підприємства приймати правильні управлінські рішення щодо підвищення ефективності здійснюваних організаційних змін. Запропонована модель управління організаційними змінами на підприємстві являє собою сукупність взаємопов’язаних та взаємозалежних організаційних процедур, що реалізуються методами аналізу і оцінки та визначають порядок управлінських дій щодо організаційних змін. Важливим елементом розробленої моделі є оцінка ступеня готовності персоналу до змін, що дозволяє визначити причини і подолати виникнення можливого опору з боку співробітників.

Ключові слова


зміни; організаційні зміни; управління змінами; опір змінам

Повний текст:

PDF

Посилання


Гуияр Ф. Ж. Биологическая модель преобразования организации / Ф. Ж. Гуияр, Д. Н. Келли ; пер. с англ. – М. : Дело, 2000. – 376 с.

Минцберг Г. Стратегический процесс / Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн, С. Гошал ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2001. – 250 с.

Статистичний бюлетень «Діяльність підприємств сфери послуг України 2011 рік» / [відп. за вип. Калачо- ва І. В.]. – К. : Держстат, 2012. – 160 с.

Статистичний бюлетень «Діяльність підприємств сфери послуг України 2012 рік» / [відп. за вип. Калачо- ва І. В.]. – К. : Держстат, 2013. – 153 с.

Статистичний бюлетень «Діяльність підприємств сфери послуг України 2013 рік» / [відп. за вип. Калачо- ва І. В.]. – К. : Держстат, 2014. – 89 с.

Статистичний бюлетень «Діяльність підприємств сфери послуг України 2014 рік» / [відп. за вип. О. О. Кар- мазіна]. – К. : Держстат, 2015. – 81 с.

Найпак Д. В. Дослідження сутності управління організаційними змінами на підприємствах / Д. В. Найпак // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Х. : Алек- сандрова К. М.; ВД «Інжек», 2001. – С. 151–153.

Андреева Т. Е. Управление персоналом в период изменений : методики распространенные / Т. Е. Андреева //

Российский журнал менеджмента. – 2006. – Т. 4. – С. 25–48.

Степаненко С. В. Морфологічний аналіз поняття «управління організаційними змінами» / С. В. Степаненко, С. В. Лукашев // Бізнес Інформ. – 2015. – № 4. – C. 291–297.

Гавкалова Н. Л. Планування організаційних змін на машинобудівних підприємствах [Електронний ресурс] / Н. Л. Гавкалова, С. В. Степаненко // Ефективна економіка. – 2016. – № 4. – Режим доступу : http://www. economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4879

Найпак Д. В. Реалізація технології проведення організаційних змін як передумови розвитку підприємства / Д. В. Найпак. // Економіка. Управління. Інновації. – 2015. – № 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/ UJRN/eui_2015_1_27

Бауліна Т. В. Управління процесом організаційних змін підприємств в умовах перехідної економіки : авто- реф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.06.01 – Економіка та управління підприємствами / Т. В. Бауліна. – К., 2004. – 20 с.

Адизес И. К. Управляя изменениями / И. К. Адизес ; пер. с англ. В. Кузин. – СПб. : Питер, 2010. – 223 с.

Харрингтон Дж. Совершенствуя управление изменениями / Дж. Харрингтон ; пер. с англ. В. Н. Загребельно- го ; под науч. ред. В. В. Брагина. – М. : Стандарты и качество, 2008. – 192 с.

Широкова Г. В. Управление изменениями и развитием организации / Г. В. Широкова. – СПб. : Высшая шко- ла менеджмента, 2005. – 432 с.

Толпежников Р. А. Проактивный механизм управления потенциалом промышленного предприятия / Р. О. Толпежников // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Вип. 31, ч. ІІ, т. 2. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – (Серія «Економічні науки»).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Роман Олексійович Толпежніков

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420