DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.41.2016.84413

Перспективи застосування досвіду країн європейського союзу у розвитку малого та середнього підприємництва в Україні

Руслан Володимирович Манн, Катерина Дмитрівна Плигач

Анотація


У статті досліджено перешкоди у розвитку малого та середнього підприємництва в Україні на сучасному етапі. Доведено важливість розвитку малого та середнього підприємництва для економіки країни. Проведено порівняння критеріїв визначення суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва в Україні та ЄС. Проаналізовано динаміку основних структурних показників діяльності суб’єктів МСП в Україні за останні роки. Досліджено досвід країн Європейського Союзу у під-тримці розвитку суб’єктів малого та середнього бізнесу. Розглянуто основні бар’єри у розвитку малого та середнього підприємництва в Україні та перспективи їх подолання.

Ключові слова


мале та середнє підприємництво; європейська інтеграція; конкурентоспроможність економіки; інноваційна активність малих підприємств

Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Ольвінська Ю. Особливості державного регулювання малого підприємництва у країнах світу [Електронний ресурс] / Ю. Ольвінська // Державне управління: удосконалення та розвиток: наукове видання Академії муніципального управління. – 2015. – №2. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=814

Левін В. І. Транспарентність оподаткування малого і середнього бізнесу в контексті євроінтеграційного вектору розвитку України / В. І. Левін //Наукові праці НДФІ. – 2015. – Вип. 1. – С. 138–149

What is an SME? — European Commission (small and medium-sized enterprises) definition as defined in EU law) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm

Рекомендації Комісії 2003/361/EС від 6 травня 2003 Про визначення мікро-, малих і середніх підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/45877

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Дзюблюк О.В., Малахова О.Л. Банки і підприємства: кредитні аспекти взаємодії в умовах ринкової трансформації економіки / О.В. Дзюблюк, О.Л. Малахова // Монографія. – Тернопіль.: Вектор, 2008. – 324 с.

Дмитрієв І.А. Зарубіжний досвід обгрунтування пріоритетних напрямів розвитку підприємництва / І.А. Дмитрієв // Культура народов Причерноморья. – 2013. – № 256. – С. 16–19

Бей О., Томсон Г. Зарубіжні практики розробки стратегій розвитку малого підприємництва на регіональному рівні / О. Бей, Г. Томсон. – К.: К.І.С., 2013. – 48 с.

Збірник «Гармонізація та синхронізація європейських та українських інноваційних програм» / Редкол.: Смертенко П.С. та ін. // Міжнародний науково-практичний семінар. – Київ.: червень 2011. – 84 с.

Молдован О.О. Щодо удосконалення податкових інструментів підтримки малого підприємництва в Україні. Аналітична записка [Електронний ресурс] / О.О. Молдован // Національний інститут стратегічних досліджень, Серія «Економіка». – №31 – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1621/

Зілгалова О.А. Політика сприяння розвитку малого бізнесу: пріоритети і перспективи / Зілгалова О.А. // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3. – Т 3(111). – С. 92 -96

Блінда Д.І., Дитюк Ю.А. Правове регулювання надання державної допомоги в Європейському Союзі та в Україні. Шляхи адаптації законодавства України / Д.І. Блінда, Ю.А. Дитюк . – К.: Центр учбової літератури. – 2007. – 180 с.

Дяків О. В. Європейський досвід регулювання взаємодії освіти та ринку праці [Електронний ресурс] / О. В. Дяків // Державне управління: теорія та практика. – 2010. – № 1. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10dovorp.pdf

Попело О. В. Мале підприємництво як джерело економічного розвитку у високорозвинених країнах / О. В. Попело // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 3. – С. 122–134

Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні: проблеми, потреби, перспективи / Н. Ходько, Н. Балдич, О. Яйченя, Л. Чорній // К.: Центр громадської експертизи, Центр міжнародного приватного підприємництва, 2015. – 44 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Руслан Володимирович Манн, Катерина Дмитрівна Плигач

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420