DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.39.2015.84500

Характеристика сучасних моделей та систем управління фінансово-економічними результатами діяльності підприємств

Володимир Микитович Яценко

Анотація


У статті розглянуто і проаналізовано моделі та системи управління фінансово-економічними результатами діяльності підприємств у сучасних умовах ринкової економіки. Досліджено такі концепції управління результатами, як спіральна модель управління, управління на основі організації центрів відповідальності, система методів управління витратами, вартісно-орієнтоване управління, метод управління, що враховує життєвий цикл організації, тощо.

Ключові слова


фінансово-економічні результати; система; модель; управління; підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Багацька К. В. Теоретичні основи і практичні аспекти вартісно-орієнтованого підходу в управлінні фінансами [Електронний ресурс] / К. В. Багацька. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/258/1/120 10.pdf

Баранцева С. М. Стратегічне управління прибутком торговельного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / С. М. Баранцева ; Донецький нац. ун-т економіки і торгівці ім. Михайла Туган-Барановського. – Д., 2007. – 21 с.

Бухгалтерський управлінський облік / [Ф. Ф. Бутинець, Т. В. Давидюк, З. Ф. Канурна та ін.]. – Ж. : Рута, 2005. – 480 с.

Голубовський Л. Аналіз сучасних методів управління витратами [Електронний ресурс] / Л. Голубовський. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/oc_Gum/Gev/2010_1/Information_and_analytical_support/029.pdf

Грапко Н. В. Вартісно-орієнтований підхід в управлінні фінансами підприємств [Електронний ресурс] / Н. В. Грапко. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/npkntu_e/2010_17/stat_17/35.pdf

Дікань Л. В. Фінансовий результат підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз : [монографія] / Л. В. Дікань, О. О. Вороніна. – Харків : СПД ФО Лібуркіна Л. – М., 2008. – 92 с.

Єльнікова Л. В. Теоретичні основи оптимізації витрат на виробництво – система таргет-костинг [Електронний ресурс] / Л. В. Єльнікова. – Режим доступу : http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2010_8/stati/Elnikova.pdf

Литовченко О. Ю. Удосконалення процесу управління витратами підприємства за допомогою інструментів структурно-функціонального моделювання [Електронний ресурс] / О. Ю. Литовченко, І. П. Сиротина. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vetp/2011_36/11louamm.pdf

Салига К. С. Управління фінансовими результатами підприємства : [монографія] / К. С. Салига, Є. Ю. Ткаченко. – Запоріжжя : КПУ, 2008. – 176 с.

Сотніков А. В. Еволюція концепції вартісно-орієнтованого управління [Електронний ресурс] / А. В. Сотніков. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2011_714/40.pdf

Якопов И. З. Стандарт-костинг, таргет-костинг и кайзер-костинг на различных этапах жизненного цикла продукта [Электронный ресурс] / И. З. Якопов. – Режим доступа : http://lomonosovmsu.ru/archive/Lomonosov_2007/24/maagnit@mail.ru.doc.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Володимир Микитович Яценко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420