DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.39.2015.84516

Особливості ефективного управління регіональним розвитком

Володимир Федорович Проскура

Анотація


В роботі проведено дослідження характерних якостей регіону, особливостей регіональної політики, її завдання та системи заходів, проаналізовано методи оцінювання ефективності регіональної економіки, досліджено методи управління регіональним розвитком регіону.

Ключові слова


регіон; регіональний розвиток; регіональна політика; методи оцінки

Повний текст:

PDF

Посилання


Берегой Т. Досвід регіонального розвитку ЄС та його проекція на Україну / Т. Берегой // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць ОРІДУ. – Вип. 2 (26). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. – С. 103-107.

Вахович І. М. Сутність асиметрії регіонального розвитку / І. М Вахович, І. М. Лакатош // Економічні науки. Серія „Економіка та менеджмент”. Збірник наукових праць. Луцький державний технічний університет. Ви-пуск 5(18). – Ч. 1. – Луцьк, 2008. – 376 с.

Єпіфанов А. О., Сало І. В. Регіональна економіка : навчальний посібник / А. О. Єпіфанов, І. В. Сало. – К. : Наукова думка, 2000. – 340 с.

Злупко С. М. Наукові детермінанти механізму формування та реалізації ефективної регіональної політики / С. М. Злупко // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Механізми реалізації регіональної політики (Зб. наук. праць). – №2 (XI.) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2003. – С. 17-27.

Ковальв О. П. Регіональний розвиток: погляд на сто років вперед / О. П. Ковальов // Регіональні перспективи. – № 7-8, 2012. – C. 16.

Лисенко Ю., Сергеєва Л. Структура цілей управління регіоном / Ю. Лисенко, Л. Сергеєва // Економіка України, 2013. – № 5. – C. 45.

Мазур А. Г. Управління в регіональних економічних системах: теорія, методологія, практика. Вінниця, ТОВ "Консоль", 2003. – 408 с.

Мельник С. А. Управління регіональною економікою / С. А. Мельник. – К. : НГЕУ, 2000. – 124 с.

Павленко В. П. Управління регіональним розвитком в умовах перехідної економіки: Автореф. дис. кан. екон. наук: 08.10.01 / Нац. акад. наук Рада по вивч. прод. сил. – К., 2006. – 26 с.

Павлов В. І., Лукін С. О. Економічний потенціал регіону: діагностика та реалізація : монографія / В. І. Павлов, С. О. Лукін. – Луцьк : Надстир’я, 2002. – 160 с.

Пепа Т.В. Регіональна динаміка і трансформація економічного простору України.

Регіональне управління : навч. посіб. / Л. М. Зайцева, С. М. Серьогін, Н. Й. Коніщева та інші; за наук. та заг. ред. док. економ. наук Л. М. Зайцевої. – Дніпропетровськ: ДФ УАДУ, 2000. – С. 253.

Романюк С. А. Політика регіонального розвитку в Україні: сучасний стан і нові можливості : монографія / С. А. Романюк. – К. : УАДУ, 2011. – С. 74.

Сімків Л. Є. Організаційно-економічний механізм регулювання регіонального розвитку: Автореф. кан. екон. наук: 08.10.01 / Нац. акад. наук. України ; Інст. регіон. досл. – Л., 2001. – 22 с.
Copyright (c) 2019 Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

p-ISSN 2306-4420