DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.40.2015.88094

Сучасні методи стимулювання праці персоналу підприємств готельного господарства

Яніна Олександрівна Барибіна, Марія Олексіївна Лисенко

Анотація


У статті проведено порівняльну характеристику сучасних методів стимулювання персоналу підприємств готельного господарства. Запропоновано етапи формування ефективної кадрової політики підприємств готельного господарства.

 


Ключові слова


стимулювання; мотивація; персонал; розвиток; кадрова політика

Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Полтавська О. В. Теоретичне обґрунтування матеріального стимулювання персоналу в готельному госпо-дарстві / О. В. Полтавська // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – 2013. – № 8 (197), ч. 2. – С. 148–151.

Масштабне дослідження актуальних тенденцій в управлінні персоналом, прогнози на 2014 р. для України та Європи. Результати дослідження work.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.work.ua/news/ukraine/490/

Отельер & Ресторатор : журнал [Електронний ресурс]. – К. : Интеллект. – Режим доступу : http://otelier-restorator.com/free/

Татомир І. Л. Поступ системи мотивації праці: від матеріалізації до постматеріалістичних цінностей / В. Л. Осецький, І. Л. Татомир // Економічна теорія. – 2011. – № 2. – С. 47–57.

Грузіна І. А. Організація прийняття рішень з мотивації праці персоналу підприємства : автореф. дис. на здо-буття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.09.01 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і по-літика» / І. А. Грузіна. – Харків, 2004. – 23 с.

Дубчак І. В. Мотивація персоналу як складова ефективного функціонування транснаціональних корпорацій в сучасному економічному середовищі / І. В. Дубчак // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 7 (37). – С. 170–176.

Салова Н. А. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2014. – Вип. 1 (10), т. 1.

Онлайн-бібліотека. – Режим доступу : http://www.bo0k.net/index.php?p=chapter&bid=1616&chapter=1

Погорєлов М. І. Сучасні проблеми мотивації працівників та шляхи їх вирішення / М. І. Погорєлов, А. Д. Гордієнко // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 22 (995).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Яніна Олександрівна Барибіна, Марія Олексіївна Лисенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420