DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.40.2015.88096

Діагностика достатності інвестування у людський капітал

Оксана Володимирівна Захарова

Анотація


Узагальнено особливості процесу інвестування у людський капітал. Встановлено походження особливостей процесу інвестування у людський капітал від двох споріднених з ним процесів – інвестування та управління персоналом. На основі означеної спорідненості обґрунтовано наукові принципи інвестування у людський капітал, а саме: результативності; інтегрованості із загальною системою управління підприємством; комплексного характеру формування управлінських рішень; динамізму; врахування фактора часу; економічної мотивації; соціально-економічної ефективності та багатокритеріальності оцінювання. Визначено відповідність виокремлених принципів етапам інвестування. Диверсифіковано джерела інвестування у людський капітал протягом життя людини. Обґрунтовано, що основним інвестором у людський капітал виступає роботодавець. Доведено, що у результаті інвестування у людський капітал підприємство може отримати фінансову, економічну та соціальну ефективність. Запропоновано показники оцінювання інвестування у людський капітал на рівні підприємства для кожної зі складових ефективності. Для кожного показника наведено методику оцінювання, критерії та особливості оцінювання.

 


Ключові слова


інвестування у людський капітал; наукові принципи; управління персоналом; показники оцінювання; достатність

Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Becker G. S. Human capital and the personal distribution of income: an analytical approach / Gary S. Becker. – Ann Arbor, 1967. – 268 р.

Mincer J. Schooling, experience and earnings / J. Mincer. – N.Y.: Columbia University Press, 1974.

Schultz T. W. Investment in human capital / T. W. Schultz // American Economic Review. – 1961. – Vol. 51. – P. 1–17.

Антонюк В. П. Формування та використання людського капіталу в Україні: соціально-економічна оцінка та забезпечення розвитку : [монографія] / Валентина Полікарпівна Антонюк / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2007. – 348 с.

Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки : [монографія] / Олена Анатоліївна Грішнова. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2001. – 254 с.

Кір’ян Т. Нове в теорії, методології та практиці людського капіталу / Т. Кір’ян, Ю. Куліков // Україна: аспе-кти праці. – 2008. – № 4. – С. 26–31.

Колот А. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань / А. Колот // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 4. – С. 4–9.

Петрова І. Л. Реструктуризація функцій управління людськими ресурсами в контексті стратегічної перспективи / І. Л. Петрова // Демографія та соціальна економіка : наук.-екон. та суспільно-політ. журнал. – 2004. – № 1–2. – С. 126–135.

Захарова О. В. Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування: [монографія] / О. В. Захарова. – Донецьк : ДонНТУ, 2010. – 378 с.

Коркина Т. А. Принципы управления инвестициями в человеческий капитал предприятия / Т. А. Коркина // Управление персоналом. – 2009. – № 17 (219). – С. 30–33.

Захарова О. В. Аналіз трудових показників : навч. посіб. / О. В. Захарова. – Донецьк : ДонНТУ, 2014. – 461 с


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Оксана Володимирівна Захарова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420