DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.4.40.2015.88115

Формування іміджу території як складової стратегії сталого розвитку за умов глобалізації

Еліна Олександрівна Васильконова

Анотація


У науковій статті автором досліджено формування іміджу територій як складової стратегії сталого розвитку за умов глобалізації, інтеграції та інформатизації. Наведено основні особливості, характеристики, завдання та цілі розробки стратегії сталого розвитку. Встановлено взаємозв’язок формування іміджу території та розробки стратегії. Охарактеризовано три види іміджу країн, що сформувалися залежно від стадії розвитку цивілізації. Розглянуто проблеми інтеграції України у світовий ринковий простір. На основі проведеного дослідження зроблено висновки


Ключові слова


імідж; регіон; глобалізація; інтеграція; інформатизація; стратегія; сталий розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Муниципальный менеджмент : учеб. пособие для вузов / [Т. Г. Морозова, М. П. Победина, Г. Б. Поляк и др.]; под ред. Т. Г. Морозовой. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 263 с.

Манн Р. В. Теоретико-методологічні засади розвитку регіонального менеджменту : особливості, проблеми, перспективи : [монографія] / Р. В. Манн. – Донецьк : ВІК, 2013. – 382 с.

Міжнародні стратегії економічного розвитку : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова та ін.]; за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, І. В. Ліганенко. – [2-ге

вид.]. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 356 с.

Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації. / [за ред. Д. Г. Лук’яненка]. – К., 2001. – С. 453–454.

Глобалізація і безпека розвитку / [О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін.]. – К. : КНЕУ, 2001. – С. 336.

Прямухіна Н. В. Проблеми та перспективи розвитку регіонального ринкового простору в умовах трансформації : [монографія] / Н. В. Прямухіна. – Черкаси, 2015. – 330 с.

Стратегічні напрями переходу України на засади сталого розвитку в контексті її інтеграції до Європейського співтовариства / [моногрaфія / ред. Е. В. Соботович]. – К. : Салютис, 2005. – 44 с. 127

Черевко Д. Р. Визначення області допустимого ризику зовнішньоекономічної діяльності регіону на прикладі

Івано-Франківської області / Д. Р. Черевко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Спеціальний випуск : «Регіональний розвиток України : проблеми та перспективи розвитку». – К. : КНЕУ, 2009.

Черевко Д. Р. Знаходження сфери допустимого ризику регіональних експортно-імпортних операцій / Д. Р. Черевко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – № 22. – К. : КНЕУ, 2009.

Чуприна О. О. Прикордонне співробітництво регіонів : сучасні тенденції розвитку / О. О. Чуприна // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 1. – С. 175–178.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Еліна Олександрівна Васильконова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420