DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.4.40.2015.88429

Сутність та концептуальні основи енергетичної безпеки України

Ярослав Вікторович Шевчук

Анотація


У статті досліджуються наукові підходи щодо визначення категорії «енергетична безпека», сформовано змістовну характеристику цього поняття, аналізуються особливості сучасної модифікації її суті та досліджуються основні складники. Аналізуються праці вітчизняних та зарубіжних авторів, присвячених проблемі забезпечення енергетичної безпеки України. Запропоновано авторське визначення енергетичної безпеки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сайт світової енергетичної ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.worldenergy.org/ document/ethiopia_june_30_v_gbeddy_security.pdf

Постанова КМУ «Про концепцію діяльності органів виконавчої влади у забезпеченні енергетичної безпеки України» від 19.01.1998 р. № 48 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.

gov.ua/laws/show/48-98-п.

Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття / під заг. ред. А. К. Шидловського, М. П. Ковалка. – К. : ЕЗ, 2001. – 400 с.

Закон України «Про енергетичну політику України» (Проект закону) // Енергоінформ. Інформаційний додаток. – 2000. – № 27.

Закон України «Про електроенергетику» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/575/97-вр.

Розпорядження КМУ «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» від 15.03.2006 р. № 145-р // Сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/145-2006-%D1%80

Энергетическая безопасность. Термины и определения / [отв. ред. чл.-корр. РАН Воропай Н. И.]. – М. : ИАЦ Энергия, 2005. – 60 с.

Міжнародне енергетичне агентство [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iea.org/subjectetcqueries/ keyresult.asp?KEYWORD_ID=4103

Денчев К. Мировая энергетическая безопасность : история и перспективы / К. Денчев // Новая и новейшая история. – 2010. – № 2. – С. 34–77.

Морозов В. В. Стратегическое инновационное управление в электроэнергетике: [монография] / В. В. Морозов. – М. : Альфа-М, 2004. – 280 с.

Микитенко В. В. На чому базується енергетична безпека держави / В. В. Микитенко // Вісник НАН України. – 2005. – № 3. – С. 41–47.

Грязнов Л. Тезисы по энергокризису [Электронный ресурс] / Л. Грязнов // Эско. – 2002. – № 2. – Режим доступа : http://esco-ecosys.narod.ru/2002_2/art34htm

Сухін Є. І. Нетрадиційна енергетика як фактор економічної безпеки держави : автореф. дис… д-ра екон. наук : спец. 21.04.01 «Економічна безпека держави» / Є. І. Сухін; Рада нац. безпеки та оборони України; Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. – К., 2005. – 38 с.

Методика розрахунку рівня економічної безпеки України : наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 № 60 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/uk/pub-lish/printable_article?art_id=97980


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Ярослав Вікторович Шевчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420