DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.4.40.2015.88456

Сучасні характеристики формування механізму фінансової оцінки управлінської діяльності

Руслан Володимирович Манн

Анотація


У науковій статті автором досліджено сучасні характеристики формування механізму фінансової оцінки управлінської діяльності. Охарактеризовано основні етапи та представлено механізм проведення фінансової оцінки управлінської діяльності; оглянуто розповсюджені моделі, що використовують у фінансовому аналізі; згруповано систему показників; розглянуто аналіз операційної діяльності; досліджено стандарт управлінського обліку “Вимірювання ефективності підприємства” (SMA 4D), що був розроблений у США; наведено низку факторів, які необхідно враховувати, проводячи фінансове оцінювання; розглянуто методичні підходи до здійснення фінансової оцінки управлінської діяльності. На засаді проведеного дослідження зроблено висновки.

Ключові слова


фінансова оцінка; аналіз; показники; механізм; управлінська діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Економічне моделювання : проблеми класифікації та перспективи розвитку / І. В. Жиглей, І. В. Замула, О. В. Олійник, М. М. Шигун // Розвиток теорії та методології обліку і аналізу : [монографія].– Житомир : ЖДТУ, 2008. – 319 с.

Управління економічним розвитком держави та суб’єктів господарювання : [монографія] / [за ред. проф. М. П. Денисенка та І. П. Мігус]. – Черкаси : МАКЛАУТ – Черкаси, 2013. – 448 с.

Бойко Т. Ю. Методичні підходи щодо оцінки ефективності організаційно-економічного механізму регулювання управлінської діяльності підприємницького кластеру / Т. Ю. Бойко // Вісник Запорізького національного університету. – 2011. – № 1 (9). – С. 15–21.

Моделі й методи соціально-економічного прогнозування : [ підруч.] / [В. Геєць, Т. С. Клебанова, В. В. Іванов та ін.] – Харків : ХДЕУ, 2003.

Маркарьян Э. А. Финансовий анализ / Э А. Маркарьян, Г. П. Герасименко. – М. : ПРИОР, 2006. – 160 с.

Бланк И. А. Финансовый менеджмент : [учеб. курс] / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, Эльга, 2001. – 528 с.

Ковалева А. М. Финансовый анализ / А. М. Ковалева – М. : Финансы и статистика, 2008. – С. 66.

Кость Я. О. Місце фінансової діагностики в системі фінансового менеджменту підприємства / Я. О. Кость // Наука й економіка. – 2010. – № 2. – С. 55-63.

Аверчев И. Как оценить эффективность работы компании [Электронный ресурс] / И. Аверчев : – Режим доступа : http://www.classs.ru/stati/uchet/effekt_kompany.html

Лапыгин Ю. Н. Стратегическое развитие организации : [учеб. пособ.] / Ю. Н. Лапыгин, Д. Ю. Лапыгин, Т. А. Лачинина ; [под ред. Ю. Н. Лапыгина]. – М. : КНОРУС, 2005. – С. 226–281.

Барабан О. А. Методи оцінки ефективності управління підприємством [Электронный ресурс] / О. А. Барабан, В. В. Ільїнський // Альянс наук : ученый – ученому : науч.-практ. конф. (27-28 мар. 2014 г.). –Режим доступа : http://www.confcontact.com/2014-alyans-nauk/ek1_baraban.htm


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Руслан Володимирович Манн

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420