DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.4.40.2015.88469

Позиціонування регіону як фактор підвищення його конкурентоспроможності

Віра Олексіївна Шпильова, Людмила Іванівна Воротіна

Анотація


На основі аналізу вітчизняних і зарубіжних джерел розглядається проблема позиціонування та конкурентоспроможності регіонів України в процесі соціально-економічного розвитку. Сформовано етапи стратегічного позиціонування регіонів. Охарактеризовано поняття «імідж території» та репутація території, наведено характеристику підходів до оцінювання рівня конкурентоспроможності регіону (території): метод активного чотирирівневого позиціонування, ранговий метод, оцінювання потенціалів регіону та оцінювання розміру і динаміки ВРП на душу населення. Сформовано основні завдання активної регіональної інноваційно-інвестиційної політики для забезпечення позиціонування регіону в системі конкурентних відносин.

Ключові слова


конкурентоспроможність; конкурентні переваги; позиціонування; позиціонування регіону; імідж території; репутація території

Повний текст:

PDF

Посилання


Пастернак О. І. Економічний розвиток регіону: маркетингове забезпечення : [монографія] / О. І. Пастернак; НАН України. Ін-т регіон. дослідж.; [відп. ред. П. Ю. Бєлєнький]. – Львів, 2009. – 200 с.

Буга Н. Ю. Прогнозування економічного розвитку проблемних регіонів / Н. Ю. Буга // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 7. – С. 121–127.

Kotler Ph. Marketing places : attracting investment, industry and tourism to cities, states and nations / Ph. Kotler, D. H. Haider and I. Rein. – New-York : The Free Press, 1994.

Важенин С. Р. Региональная конкуренция в экономическом пространстве / С. Р. Важенин. – Екатеринбург : ИЭ УрО РАН, 2011. – 540 с.

Артоболевський С. С. Територіальні проблеми і держава : трансформація або деформація простору / С. С. Артоболевський // ЕКО. – 2013. – № 1. – С. 23–41.

Пепа Т. В. Просторовий розвиток регіональних соціально-економічних систем в контексті державної регіональної політики / Т. В. Пепа // Держава та регіони. – 2009. – № 2. – С. 17–21. – (Серія «Державне управління»).

Просторовий розвиток регіону : еволюція сучасних уявлень щодо сутності категорії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2518

Ускова Т. В. Проблемы оценки конкурентоспособности регионов / Т. В. Ускова, А. С. Барабанов // Вопросы статистики. – 2009. – № 1. – С. 49–56.

Романюк С. Конкурентоспроможність регіонів : теоретичні і практичні підходи / С. Романюк// Конкурентоспроможність регіонів України: стан і проблеми : робочі матеріали до круглого столу. – К. : 28 травня 2008. – С. 46–48.

Шпильова В. О. Фактори конкурентного середовища регіону як підґрунтя формування стратегії регіонального

розвитку / В. О. Шпильова // Формування ринкової економіки : наук. зб. − Вип. 23. – К. : Нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, 2010. – С. 189–201. − (Серія «Економічні науки»).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Віра Олексіївна Шпильова, Людмила Іванівна Воротіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420