DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.4.40.2015.88101

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК НАПРЯМУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Володимир Адиславович Таловер

Анотація


У статті узагальнено змістовні трактування категорії «політика», що дає можливість виділити її функції та дослідити структурні елементи. Визначено етапи формування й реалізації державної економічної політики. Роль держави у функціонуванні інвестиційної сфери суспільно-tкономічних відносин пропонується розглядати в контексті як універсальних, так і спеціальних її функцій, що дозволить визначити перспективні напрями та об’єкти інвестування, які відповідали б державним інтересам і сприяли швидкому подоланню економічної кризи.
Розглянуто суть та основні напрями економічної політики держави і значення інвестиційної політики, її роль у сучасних умовах. Доведено, що держава може брати участь в інвестиційному процесі як безпосередньо, так і опосередковано, впливаючи на інвестиційне середовище (розвиваючи грошово-кредитну сферу, стимулюючи бюджетними витратами сукупний попит, розвиваючи і регулюючи банківську діяльність, а також діяльність інвестиційних посередників, фінансуючи і стимулюючи науку, діяльність дослідницьких науково-технічних і проектних організацій); регламентуючи умови фінансової та господарської діяльності через податки та норми амортизації


Ключові слова


політика; економічна політика держави; інвестиційна політика; структурно-галузева політика; амортизаційна політика; зовнішньоекономічна політика; бюджетна політика; податкова політика; грошово-кредитна політик

Повний текст:

PDF

Посилання


Гонта О. І. Формування комплементарної інвестиційної політики України: виклики глобалізації та вимоги економічної безпеки : монографія / О. І. Гонта, М. В. Дубина, Д. С. Пілевич. – Чернігів: 2013. –184 с.

Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19–20, № 21–22. – ст. 144.

Державна політика: аналіз та механізм її впровадження в Україні : навчальний посібник / О. І. Валевський, В. А. Ребкало, М. М. Логунова та ін. ; заг. ред. В. А. Ребкала, В. В. Тертички. – Київ: Вид-во УАДУ, 2000. – 232 с.

Дугієнко Н. О. Амортизаційна політика як напрямок державного регулювання інвестиційної діяльності / Н. О. Дугієнко // Вісник Запорізького національного університету. Серія Економічні науки. № 1 (3), 2008. – С. 4551.

Концепція Державної цільової програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : in.ukrproject.gov.ua.

Курило С. В. Інвестиційна політика, її сутність і роль у сучасних умовах // С. В. Курило // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Науково-виробничий журнал. – 2009. – № 2. – C. 109-111.

Майстро С. В. Теоретико-методологічні засади реалізації державної економічної політики [Електронний ресурс] / С. В. Майстро // Теорія та практика державного управління. – 2013. – Вип. 2. – С. 149–155. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_2_23

Макконнелл К. Р., Стэнли Л. Брю. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. Т. 1. – М. : «Республика», 1992. – 94 с.

Маслак О. І. Бар’єри та проблеми інноваційної сфери української економіки / О. І. Маслак // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – К., 2010.  № 1.  С. 95-102

Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В. П Горбатенко ; за ред. Ю. С.Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. – 2-вид., доп. і перероб. – К.: Ґенеза, 2004. – 736 с.

Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 636 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Володимир Адиславович Таловер

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420