Том 1, № 34 (2013)

Зміст

Статті

АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Володимир Яценко
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Вікторія Новодворська, Оксана Любар
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА СУБ’ЄКТИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ PDF
Вікторія Кулик
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ УКРАЇНИ PDF
Олеся Яцунська
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Наталія Фірко, Йосип Канак
ЕТАПИ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НЕВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
Анна Козаченко
АУДИТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ PDF
Марія Куцинська
ОЦІНЮВАННЯ ПОДАЛЬШИХ ПОДІЙ В АУДИТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ PDF
Олександр Шерстюк
ОБЛІК ВИТРАТ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ТА ЇХ РОЗПОДІЛ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РИБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ірина Торопова
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ЕВОЛЮЦІЇ СТАНДАРТІВ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ PDF
Каріна Назарова
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД PDF
Лариса Гасюк
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Геннадій Ротанов
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Ірина Сидорук
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Галина Машталяр
ОЦІНКА РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ ВІННИЧЧИНИ PDF
Людмила Майстер
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ АВАНСІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Олександр Кундеус
ОЦІНКА ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ТА ЇХ ОБОРОТНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ PDF
Аліна Чаплінська, Галина Бабчук
КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Інна Бурак
МОНІТОРИНГОВА СИСТЕМА ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Тетяна Басюк
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ МАЙБУТНІХ ВІДПУСТОК ПРАЦІВНИКАМ PDF
Ніна Овсюк
ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СВІТОВОМУ АГРАРНОМУ РИНКУ PDF
Ганна Тимофієва
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ PDF
Ольга \ Шарапа
МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Валентина Фостолович, Христина Штурма
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕГУЛЮВАННЯ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ТА ЯКОСТІ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Тетяна Устік, Олександр Помаз
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА PDF
Марина Дубініна, Ліна Мачильська
КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В ІМПЕРАТИВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Людмила Ємчук
ЗАКОНОМІРНОСТІ ГАЛУЗЕВОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Марина Лучкова
УЧЕТ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ PDF PDF (Русский)
Петр Майданевич
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН НА ПРЕДПРИЯТИИ PDF (Русский)
Валентина Терловая
РОЛЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ИЗМЕРЕНИИ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЯВЛЕНИЯМИ PDF (Русский)
Марія Горячих
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ БАНКАМИ УКРАЇНИ PDF
Мар’яна Голик
ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: СУТНІСТЬ ТА ФОРМИ PDF
Наталія Стрижиченко
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ PDF
Світлана Коробка
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАТОРСЬКОЇ ФУНКЦІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ PDF
O. Височан, О. Височан
СИСТЕМНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Ксьонжик
TOTAL ACCRUALS AS A MEASURE OF EARNINGS QUALITY: SOME EVIDENCE FROM UKRAINE PDF (English)
Rafal Cieślik
КУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ УКРАЇНИ: ФАКТОРИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ PDF
Г. Піньковська
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Ольга Джур
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ І ВНУТРІШНІЙ АУДИТ PDF
Сергій Гушко
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Приварникова, Аліна Ковальова
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Вероніка Бобровська
НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНА PDF PDF (Русский)
Акиф Гамза оглы Велиев
НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АПК
Андрій Каменський
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Валентин Гончаров Валентин Гончаров, Майя Гончаренко
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК АУТСОРСИНГУ PDF
Ксенія Горов
ПРОЯВИ СИНЕРГЕТИЧНОГО ТА АНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ПРИ ФОРМУВАННІ ВІРТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ УГОД ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ PDF
Дмитро Горовий
КОНЦЕПЦІЯ EVA ЯК ОСНОВА ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анастасія Могилова
ТИПИ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У ЗОВНІШНЬОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ ФІНАНСОВОМУ АНАЛІЗІ НА ОСНОВІ ВІДНОСНИХ ЇЇ ПОКАЗНИКІВ PDF
Людмила Лахтіонова
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ PDF (Русский)
Елена Погорелова, Елена Баланенко
ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ PDF
Софія Юрій