Том 3, № 36 (2014)

Зміст

Статті

ПРОБЛЕМА ТРАКТУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВЧИЙ АСПЕКТ PDF
Анатолій Тибінь, Наталія Галиш
ВИБІР ОЦІНКИ ПРИ ПЕРВІСНОМУ ВИЗНАННІ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ PDF
Вікторія Пасенко
ВНУТРІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ АУДИТ: ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Юлія Крот, Анна Ткачук
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИДІВ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ, ЩО ПРИЙМАЮТЬСЯ У КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Юлія Фадєєва
УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анжела Гриліцька, Ірина Синиця
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ PDF
Юлія Крот, Аліна Тихомирова
СТАТИСТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Аліна Ходжаян
ПРІОРИТЕТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Олександр Черевко, Олена Березіна, Алеся Годлевська
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Антон Шевченко
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ PDF (Русский)
Екатерина Гаймур
СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Роман Громика, Поліна Кошарна
РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
Володимир Яценко
РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОЦЕСІВ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ PDF
Г. Погріщук
ІНДИКАТИВНИЙ ВПЛИВ ПОГЛИБЛЕННЯ СПІВПРАЦІ З ЄС НА СЕКТОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
В. Мельник
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ PDF
Сергій Мильніченко
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В УКРАЇНІ PDF
Анжела Гріліцька, Наталія Малова
УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ PDF
Валентина Гавриленко
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ PDF
Оксана Кравченко
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ТЕРИТОРІЇ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Віра Шпильова, Вікторія Білик
СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ PDF
І. Садовська
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ПОШИРЕННЯ НА ПРОЦЕСИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ PDF
Катерина Андрєєва
Статтю присвячено актуальним питанням визначення характерних рис розвитку інноваційної діяльності та її поширення на процеси кластеризації. Розглянуто потенційні можливості впровад- ження інноваційної моделі розвитку національної економіки України в умова PDF
Ірина Бакум
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РІВНЕМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ СИСТЕМ PDF
Олександр Яценко
ЕМПІРИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З ІРАКОМ ТА ІРАНОМ PDF
Абумуфрех Мурад
ОСВІТНЯ СФЕРА – ГОЛОВНА РУШІЙНА СИЛА ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
О. Гаращук, В. Куценко
РОЛЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Наталія Бразілій
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Порожняк
ВИБІР МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Андрій Тирінов
ФОРМАЛІЗАЦІЯ КРИТЕРІЇВ РОЗРОБКИ ТА ОЦІНКИ СТРАТЕГІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ PDF
Ольга Шевченко
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Отенко, Юлія Гапон
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ЛАНЦЮГУ СИСТЕМИ СОЦІУМУ-ДЕРЖАВИ-БІЗНЕС-СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ PDF
Тарас Пепа, Людмила Чернюк
ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРСІВ БАНКУ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ КРЕДИТНИХ ІПОТЕЧНИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
Світлана Запорожець
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
Світлана Демиденко
ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ЗНАНЬ ТА ІНФОРМАЦІЇ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
О. Вйонцек
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО РОЗВИТКУ PDF
Світлана Гривківська