Том 2, № 21 (2008)

Зміст

Статті

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО- КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ШЛЯХОМ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ PDF
Т.М. Качала, О. І. Cкічко
ГАРМОНІЗАЦІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ І СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ PDF
Т. В. Пепа, Л. Г. Чернюк
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ PDF
С. А. Романюк
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ НЕРУХОМОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Г.Ю Олійник
ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОН PDF
Н.А., Булах
ГРОШІ І ГРОШОВІ АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А.В Гриліцька
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ОСНОВ РИНКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ PDF
Н.М Гончарова
ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ PDF
В.В Горобець
НАПРЯМКИ І СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ PDF
О.В. Коломицева
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО УТВОРЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ PDF
В.В Кондратюк
СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАОЩАДЖЕННЯМИ НАСЕЛЕННЯ PDF
В.О. Кулеша
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІДПОВІДНО ДО П(С)БО 30 „БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ” ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
О.А. Курченко
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
Н.Ю Лега
ФАКТОРИ І СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В ЧЕРКАСЬКОМУ РЕГІОНІ PDF
І.А Миндра
ОЦІНКА ВПЛИВУ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ІННОВАЦІЙНО- ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ) PDF
В.М. Пасенко
СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н.М Польова
ВПЛИВ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН НА КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ PDF
І.М., Слинько
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ PDF
Н.М Спаських
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ PDF
О.Ю Спаських
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ PDF
Я.А Суха
ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ Й РЕГІОНУ PDF
Ю.В. Ткаченко
ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ PDF
Н.Ф Чечетова
СУТНІСТЬ ТА ДЕКОМПОЗИЦІЯ ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ PDF
В.О. Шуршин
АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
О.В. Коваленко
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ФОРМИ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З РЕАЛЬНИМ ІНВЕСТУВАННЯМ PDF
Є.М Глєбов
ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ПОІНФОРМОВАНОСТІ ТА ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ НАСЕЛЕННЯ У ПИТАННЯХ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ МЕТОДОМ АНКЕТУВАННЯ PDF
Т.О. Мельник, Т.В Свистун
РЕФОРМУВАННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ PDF
Р.Є. Федів
КАБІНЕТНИЙ АУДИТ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ КЛІЄНТАМИ PDF
А.В. Гриліцька
МАРКЕТИНГ МІСТА ЯК ОБ’ЄКТА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У ЖКГ PDF
З.В. Герасимчук, О.В. Ореховська
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ВСТУПУ НОВОУТВОРЕНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
О.В. Гаврилець
ЗБІР ЗА ЗАБРУДНЕННЯ ВІДХОДАМИ: ПРОБЛЕМИ В ОПОДАТКУВАННІ ТА ВІДОБРАЖЕННІ В ОБЛІКY PDF
В.О. Гавриленко, Л.М. Боровик
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ СУМНІВНОЇ ТА БЕЗНАДІЙНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Т.В. Гончаренко
ОБЛІК ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ФАКТОРА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ PDF
В.П. Фурса
ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ, ЇХ ЛЮДСЬКИМ І ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛАМИ У МІЖНАРОДНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ Й БІЗНЕСІ PDF
О.П. Кошулько
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ PDF
В.О Гавриленко, І.В. Олексюк
РОЗВИТОК ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДИВЕРСИФІКОВАНИХ КОРПОРАЦІЙ PDF
В.В. Демиденко, С.Л. Демиденко
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О.А. Горова
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА PDF
В.М Яценко
ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ: СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ PDF
В.М. Гончаров
ВПЛИВ УТИЛІТАРНО-ПРАКТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА ВИЗНАЧЕННЯ ТИПОЛОГІЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ЗОН ЧЕРКАЩИНИ PDF
Т.М. Качала, Т.М. Гарнік
ВИЗНАЧЕННЯ ПОЗИТИВНИХ АСПЕКТІВ СТРАТЕГІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Н.М. Пархоменко, В.І Дармограй
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Завізєна Н.С Завізєна Н.С
СУЧАСНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ Й ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ PDF
С.В. Фімяр
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О.В. Яценко
ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ У ВІДПОВІДНОСТІ З ПРОГРАМАМИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ PDF
О.В Козьменко, О.В. Меренкова
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ РЕГІОНУ: НА ПРИКЛАДІ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ АР КРИМ PDF
А.Б. Кондрашихін, Т.М. Качала
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТНОЇ І ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ
О.В. Шебаніна, О.В. Короткова